CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictàmens sobre normes i consultes facultatives recentment emesos per aquesta institució

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictamen 588/2021, de 6 d'octubre del 2021, Projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es regula la caça i control del senglar en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 587/2021, de 6 d'octubre del 2021, Projecte de decret pel qual es regulen els efectes de l'extinció del contracte de gestió del servei públic per concessió del Departament de Salut de Torrevieja, en matèria de personal.

Veure dictamen

Dictamen 586/2021, de 6 d'octubre del 2021, Projecte d'ordre pel qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

Veure dictamen

Dictamen 585/2021, de 6 d'octubre del 2021, Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 570/2021, de 29 de setembre del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment La Picola en el terme municipal de Santa Pola (Alacant).

Veure dictamen

Dictamen 569/2021, de 29 de setembre del 2021, Projecte d'ordre d'aquesta Conselleria per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagament fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient en la modalitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica.

Veure dictamen

Dictamen 568/2021, de 29 de setembre del 2021, Projecte d'ordre pel qual s'autoritza el pagament mitjançant domiciliació bancària de les taxes per prestació de serveis d'assistència sanitària i es modifiquen les ordres 2/2015, de 27 de gener i 4/2015, de 3 de març.

Veure dictamen

Dictamen 567/2021, de 29 de setembre del 2021, Projecte de decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 561/2021, de 22 de setembre del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Xirivella sobre la viabilitat jurídica d'articular un conveni de col·laboració mitjançant el qual el citat Ajuntament puga disposar d'una borsa prèviament constituïda per un altre ajuntament.

Veure dictamen

Dictamen 553/2021, de 22 de setembre del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta.

Veure dictamen

Dictamen 552/2021, de 22 de setembre del 2021, Projecte de decret de seguretat ferroviària, respecte als requisits de seguretat i règim d'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic.

Veure dictamen

Dictamen 540/2021, de 15 de setembre del 2021, Consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament de Gandia sobre la declaració d'expulsió signada per la secretària general del Partit Polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía d'un regidor del partit mencionat.

Veure dictamen

Dictamen 532/2021, de 15 de setembre del 2021, Projecte de decret del Consell per a la Mobilització d'habitatges buits i deshabitats.

Veure dictamen

Dictamen 528/2021, de 8 de setembre del 2021, Consulta facultativa de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins en la qual se sol·licita s'emeta dictamen en els termes expressats en el supòsit consultat.

Veure dictamen

Dictamen 515/2021, de 8 de setembre del 2021, Projecte d'ordre, per la qual es modifica l'Ordre 2/19, de 7 de febrer, de la mateixa Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport dels grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 514/2021, de 8 de setembre del 2021, Projecte d'Ordre per la qual es desenvolupa el programa d'optimització i integració terapèutica de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 513/2021, de 8 de setembre del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual es regula la cartera de serveis de salut pública de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 512/2021, de 8 de setembre del 2021, Projecte d'ordre, per la qual es modifica l'Ordre 9/2017, de 19 de setembre, de la mateixa Conselleria, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta Conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 506/2021, de 3 d'agost del 2021, Projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la valoració de les espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 505/2021, de 3 d'agost del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF.

Veure dictamen

Dictamen 504/2021, de 3 d'agost del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria.

Veure dictamen

Dictamen 503/2021, de 3 d'agost del 2021, Projecte de decret del Consell d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística.

Veure dictamen

Dictamen 502/2021, de 3 d'agost del 2021, Projecte d'ordre, per la qual es deroguen determinades ordres que van establir les bases reguladores de subvencions en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Veure dictamen

Dictamen 489/2021, de 28 de juliol del 2021, Projecte de decret, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 488/2021, de 28 de juliol del 2021, Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 487/2021, de 28 de juliol del 2021, Avantprojecte de llei del Consell de modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la Universitat Internacional Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 486/2021, de 28 de juliol del 2021, Projecte d'ordre, per la qual es modifica l'Ordre 1/2019, de 28 de novembre, de la mateixa Conselleria, per la qual s'aprova les bases reguladores de la concessió de beques, per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Veure dictamen

Dictamen 461/2021, de 21 de juliol del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell.

Veure dictamen

Dictamen 460/2021, de 21 de juliol del 2021, Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d'accions de suport, de foment i d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius del desenvolupament sostenible.

Veure dictamen

Dictamen 439/2021, de 14 de juliol del 2021, Projecte de modificació del Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell d'Informatius de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Veure dictamen

Dictamen 438/2021, de 14 de juliol del 2021, Projecte de Decret del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació els Llocs d'Importància Comunitària "Marjal d’Almenara" i "Platja de Moncofa" i s'aprova la norma de gestió de tals zones especials de conservació i de la zona d'especial protecció per als ocells "Marjal i Estanys d’Almenara".

Veure dictamen

Dictamen 426/2021, de 7 de juliol del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 383/2021, de 23 de juny del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a alumnat que cursa Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 382/2021, de 23 de juny del 2021, Projecte de Decret del Consell pel qual es fixen els criteris i els mètodes de càlcul per a determinar els reintegraments de transferències reconegudes a favor de les entitats del sector públic de la Generalitat que superen el cost de la seua activitat.

Veure dictamen

Dictamen 381/2021, de 23 de juny del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen obligacions formals de subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles.

Veure dictamen

Dictamen 365/2021, de 16 de juny del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament que desenvolupa les polítiques internes d'actuació de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia, aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de març, del Consell.

Veure dictamen

Dictamen 364/2021, de 16 de juny del 2021, Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de 8 d'abril de 1998, "per la qual s'estableix el règim de funcionament i estades de les residències de temps lliure de la Generalitat Valenciana", per a preveure mesures extraordinàries en situació de crisi sanitària o altres de caràcter imprevisible.

Veure dictamen

Dictamen 355/2021, de 9 de juny del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Crevillent sobre la validesa de la titulació presentada per un aspirant en un procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'Inspector/a de Policia Local, per torn de promoció interna.

Veure dictamen

Dictamen 347/2021, de 9 de juny del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda relacionats.

Veure dictamen

Dictamen 346/2021, de 9 de juny del 2021, Projecte de decret pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat "La Caballera", en el terme municipal de Titaguas.

Veure dictamen

Dictamen 345/2021, de 9 de juny del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes extraordinàries destinades a la replantació de parcel·les frutícoles el cultiu de les quals siga o haja sigut destruït, a conseqüència de l'adopció de mesures per a evitar la propagació del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

Veure dictamen

Dictamen 344/2021, de 9 de juny del 2021, Projecte de decret, del Consell, de modificació del Decret 182/2018, de 10 d’octubre, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 334/2021, de 2 de juny del 2021, Projecte de decret de modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Veure dictamen

Dictamen 333/2021, de 2 de juny del 2021, Projecte de decret legislatiu del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 320/2021, de 26 de maig del 2021, Consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament de Santa Pola sobre la legalitat d'anticipar despeses de defensa lletrada a les persones autoritats i funcionaris incurses en diligències penals per fets ocorreguts en l'exercici de les seues funcions.

Veure dictamen

Dictamen 319/2021, de 26 de maig del 2021, Consulta facultativa sobre la Proposició de llei per a la prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 318/2021, de 26 de maig del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de València sobre el preu dels habitatges de protecció pública a l'efecte de l'exercici del dret d'opció de compra pels inquilins.

Veure dictamen

Dictamen 310/2021, de 26 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al manteniment de l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 309/2021, de 26 de maig del 2021, Projecte de decret del Consell, de modificació del Decret 72/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'habilitació dels laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i la contrastació oficial d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Veure dictamen

Dictamen 299/2021, de 26 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, concebudes per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 296/2021, de 19 de maig del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableixen les condicions generals de valorització de residus inerts obtinguts a partir del tractament mecànic de residus de construcció i demolició no perillosos i que es destinen a operacions de restauració, condicionament i reble en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 295/2021, de 19 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a finançar inversions que fomenten la reducció en origen de residus urbans en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 294/2021, de 19 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022 en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 293/2021, de 19 de maig del 2021, Projecte de decret del Consell d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

Veure dictamen

Dictamen 292/2021, de 19 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la que s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a joves per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat corresponents al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Veure dictamen

Dictamen 285/2021, de 12 de maig del 2021, Consulta facultativa de l'Ajuntament de Cocentaina (Alacant) sobre una sol·licitud de llicència urbanística per a procedir a l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat dins de l'àrea d'amortiment del Parc Natural de la Serra de Mariola.

Veure dictamen

Dictamen 284/2021, de 12 de maig del 2021, Consulta facultativa de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna per la qual se sol·licita que s'emeta dictamen en els termes expressats en el supòsit consultat.

Veure dictamen

Dictamen 278/2021, de 12 de maig del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

Veure dictamen

Dictamen 269/2021, de 5 de maig del 2021, Consulta facultativa sobre si el nomenament d'un lletrat del Servei Jurídic d'un Ajuntament acordat per Resolució d'Alcaldia de 15 de març de 1991 i l'acompliment durant trenta anys de les funcions pròpies del lloc, juntament amb determinats actes propis de l'Administració, comporta tots els drets i deures inherents al referit nomenament en igualtat de condicions a la resta de lletrats de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València, inclòs el dret a participar i, en el seu cas, a l'immediat nomenament de lletrat major després de la tramitació de la convocatòria del lloc de treball pel sistema de lliure designació.

Veure dictamen

Dictamen 264/2021, de 5 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 263/2021, de 5 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana per a compensar les pèrdues patides a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 i per la qual es modifiquen l'Ordre 10/2017, de 14 de març, de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana; l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca a la Comunitat Valenciana, i l'Ordre 19/2016, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes als armadors i pescadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valenciana, afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Veure dictamen

Dictamen 262/2021, de 5 de maig del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Veure dictamen

Dictamen 243/2021, de 21 d'abril del 2021, Consulta facultativa iniciada pel President de la Diputació Provincial de València sobre la tramitació d'un projecte d'actuació de la Variant Sud de Pedralba en relació amb la tramitació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Túria.

Veure dictamen

Dictamen 242/2021, de 21 d'abril del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Tibi en relació amb la sol·licitud de resolució del contracte administratiu de consultoria i assistència instada per l'equip de tres professionals, per a l'ordenació detallada, programació i gestió i execució del sector 4 del sòl urbanitzable homologat, en la finca Terol del municipi, i les possibles conseqüències que d'ella pogueren derivar.

Veure dictamen

Dictamen 241/2021, de 21 d'abril del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Catarroja plantejada per una reclamació de responsabilitat patrimonial.

Veure dictamen

Dictamen 240/2021, de 21 d'abril del 2021, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Catarroja plantejada per una reclamació de responsabilitat patrimonial.

Veure dictamen

Dictamen 231/2021, de 21 d'abril del 2021, Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i Programa d’ajudes al lloguer per a joves corresponents al Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Veure dictamen

Dictamen 230/2021, de 21 d'abril del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els coeficients aplicables en 2021 al valor cadastral a l'efecte dels impostos sobre transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació.

Veure dictamen

Dictamen 229/2021, de 21 d'abril del 2021, Projecte d'ordre per la qual es regula l'Observatori de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances.

Veure dictamen

Dictamen 228/2021, de 21 d'abril del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el número màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 212/2021, de 14 d'abril del 2021, Consulta facultativa que formula el Rectorat de la Universitat Pública Miguel Hernández d'Elx, sobre el termini que disposa per a publicar i executar les convocatòries de places incloses en l'oferta pública d'ocupació, per a la selecció de personal de la pròpia Universitat.

Veure dictamen

Dictamen 211/2021, de 14 d'abril del 2021, Consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament de Gandia sobre els contractes menors.

Veure dictamen

Dictamen 201/2021, de 14 d'abril del 2021, Projecte de decret del Consell regulador dels òrgans de la Generalitat de Participació Infantil i Adolescent, de protecció de la infància i l’adolescència i de coordinació en aquesta matèria.

Veure dictamen

Dictamen 200/2021, de 14 d'abril del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual es regula el sistema d'incentivació retributiva del personal gestionat per la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat.

Veure dictamen

Dictamen 199/2021, de 14 d'abril del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'Àrees de Necessitat d'Habitatge, contemplat en el capítol II del títol II del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

Veure dictamen

Dictamen 198/2021, de 14 d'abril del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula la Plataforma Urbanística Digital i la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 181/2021, de 31 de març del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV).

Veure dictamen

Dictamen 180/2021, de 31 de març del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es declara com a monument natural el Cabeço de la Sal del terme municipal de El Pinós.

Veure dictamen

Dictamen 171/2021, de 24 de març del 2021, Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

Veure dictamen

Dictamen 170/2021, de 24 de març del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació els llocs d'importància comunitària Els Alforins, Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de tals zones especials de conservació i de les zones d'especial protecció per als ocells Els Alforins, La Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela.

Veure dictamen

Dictamen 169/2021, de 24 de març del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

Veure dictamen

Dictamen 167/2021, de 24 de març del 2021, Projecte de decret pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment arqueològic de Cabezo Redondo a Villena (Alacant), segregant-lo del conjunt històric declarat del nucli urbà antic de la ciutat de Villena.

Veure dictamen

Dictamen 166/2021, de 24 de març del 2021, Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 9/2019, d'1 de febrer, de creació de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (OHSU).

Veure dictamen

Dictamen 148/2021, de 17 de març del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l’enclavament denominat Clots de la Sal i Muntanya de la Mola en el terme municipal de Novelda.

Veure dictamen

Dictamen 140/2021, de 10 de març del 2021, Projecte de Decret del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 131/2021, de 3 de març del 2021, Consulta facultativa formulada per la Universitat Jaume I de Castelló, sobre determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la Universitats Públiques Valencianes i les seues entitats dependents.

Veure dictamen

Dictamen 127/2021, de 3 de març del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Tributària Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 126/2021, de 3 de març del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'ordenació de la prestació farmacèutica en centres sociosanitaris.

Veure dictamen

Dictamen 125/2021, de 3 de març del 2021, Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 124/2021, de 3 de març del 2021, Avantprojecte de Llei de la Generalitat, sobre Protecció, Benestar i Tinença d'Animals.

Veure dictamen

Dictamen 123/2021, de 3 de març del 2021, Projecte de decret pel qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, a l’ordenament jurídic de la Generalitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 109/2021, de 24 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les condicions d’aportació de determinada documentació complementària no notarial juntament amb la presentació de l’autoliquidació pels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen determinats preceptes de l’Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica d’autoliquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 108/2021, de 24 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana, la prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Veure dictamen

Dictamen 107/2021, de 24 de febrer del 2021, Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció.

Veure dictamen

Dictamen 092/2021, de 17 de febrer del 2021, Projecte d'Ordre per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2017, de 29 de juny per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a Mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 091/2021, de 17 de febrer del 2021, Anteproyecto de Ley por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 090/2021, de 17 de febrer del 2021, Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Veure dictamen

Dictamen 075/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica la vigència de l’Ordre 8/2020, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en l’avicultura en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 074/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre 15/2014, de 20 d’octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d’extinció i es convoquen per a l’exercici 2014.

Veure dictamen

Dictamen 073/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica la vigència de l’Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina.

Veure dictamen

Dictamen 072/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica la vigència de l’Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 071/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica la vigència de l’Ordre 14/2015 de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades.

Veure dictamen

Dictamen 070/2021, de 10 de febrer del 2021, Projecte de decret pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 060/2021, de 3 de febrer del 2021, Projecte de Decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell.

Veure dictamen

Dictamen 059/2021, de 3 de febrer del 2021, Projecte de decret pel qual es regula el teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat.

Veure dictamen

Dictamen 058/2021, de 3 de febrer del 2021, Projecte d’Ordre de desenvolupament parcial del Decret Llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi.

Veure dictamen

Dictamen 044/2021, de 27 de gener del 2021, Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

Veure dictamen

Dictamen 043/2021, de 27 de gener del 2021, Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora de les Proves d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià.

Veure dictamen

Dictamen 042/2021, de 27 de gener del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acolliment familiar en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 041/2021, de 27 de gener del 2021, Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Veure dictamen

Dictamen 040/2021, de 27 de gener del 2021, Projecte de decret pel qual es regula l’adopció de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 025/2021, de 20 de gener del 2021, Projecte de decret, del Consell, pel qual es desenvolupa la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges.

Veure dictamen

Dictamen 014/2021, de 13 de gener del 2021, Projecte de Decret del Consell pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Veure dictamen

Dictamen 003/2021, de 7 de gener del 2021, Projecte de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 60/2019 que regula l'organització i funcionament del Jurat Econòmic Administratiu.

Veure dictamen

Dictamen 002/2021, de 7 de gener del 2021, Projecte de decret pel qual aprova el Reglament del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració.

Veure dictamen

Dictamen 001/2021, de 1 de gener del 2021, Projecte de Decret pel qual es regula i aprova el mapa de serveis socials de la Comunitat València.

Veure dictamen

Dictamen 662/2020, de 23 de desembre del 2020, Projecte de decret del Consell regulador de la publicitat sanitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 661/2020, de 23 de desembre del 2020, Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria de suport a la participació en projectes europeus.

Veure dictamen

Dictamen 660/2020, de 23 de desembre del 2020, Projecte d'ordre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les direccions generals amb competències en matèria de serveis socials, dependència i persones majors.

Veure dictamen

Dictamen 644/2020, de 16 de desembre del 2020, Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Veure dictamen

Dictamen 643/2020, de 16 de desembre del 2020, Projecte d'ordre de desenvolupament parcial del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi.

Veure dictamen

Dictamen 642/2020, de 16 de desembre del 2020, Projecte de modificació del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Veure dictamen

Dictamen 628/2020, de 9 de desembre del 2020, Projecte de Decret del Consell pel qual es regula la realització d'anàlisis genètiques i biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials i la seua organització en el Sistema Valencià de Salut.

Veure dictamen

Dictamen 627/2020, de 9 de desembre del 2020, Projecte de Decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Veure dictamen

Dictamen 609/2020, de 2 de desembre del 2020, Projecte de Decret, del Consell, de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Veure dictamen

Dictamen 608/2020, de 2 de desembre del 2020, Projecte de decret del Consell, pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’alojamiento turístic en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 607/2020, de 2 de desembre del 2020, Projecte d'Ordre per la qual es declara la reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà, en el terme municipal de la Pobla de Benifassà.

Veure dictamen

Dictamen 606/2020, de 2 de desembre del 2020, Projecte d’ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la formació, la investigació i la transferència del coneixement entre les universitats valencianes i l'Administració Pública Valenciana en l'àmbit de l'economia pública.

Veure dictamen

Dictamen 605/2020, de 2 de desembre del 2020, Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, en determinats municipis i nuclis de població en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, aprovades en l'annex del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del President de la Generalitat.

Veure dictamen

Dictamen 591/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula la composició, organització i funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 590/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte de decret, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació per les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral d'universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

Veure dictamen

Dictamen 589/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte d’ordre per la qual es modifica l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 588/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa, expedits en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 587/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació.

Veure dictamen

Dictamen 586/2020, de 25 de novembre del 2020, Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat.

Veure dictamen

Dictamen 577/2020, de 18 de novembre del 2020, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Xàbia.

Veure dictamen

Dictamen 537/2020, de 18 de novembre del 2020, Projecte de Decret del Consell, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zones arqueològiques, els jaciments Cova del Tossal de la Font i Cova Matutano en el terme municipal de Vilafamés (Castelló).

Veure dictamen

Dictamen 536/2020, de 18 de novembre del 2020, Projecte de Decret pel qual s'estableixen normes sobre la distribució d'assegurances.

Veure dictamen

Dictamen 523/2020, d'11 de novembre del 2020, Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'annex VI del Decret 163/2019, de 19 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 522/2020, d'11 de novembre del 2020, Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Si desitja consultar dictàmens anteriors acudisca a la Doctrina Legal.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques