CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictàmens sobre normes i consultes facultatives recentment emesos per aquesta institució

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictamen 477/2022, de 13 de juliol del 2022, Consulta facultativa formulada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la possibilitat d'establir ajudes directes per al lloguer de l'habitatge en el marc de la Llei 2/2017, de funció social de l'habitatge.

Veure dictamen

Dictamen 469/2022, de 13 de juliol del 2022, Projecte d'ordre de veda per la qual es fixen els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana i les mesures de control i erradicació de l'arruí (Ammotragus lervia).

Veure dictamen

Dictamen 454/2022, de 6 de juliol del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara com a zona especial de conservació (ZEC) el lloc d'importància comunitària (LIC) Penya-Segats de la Marina i s'aprova la norma de gestió de tal ZEC i de la ZEPA Penya-Segats de la Marina i es modifiquen els límits de tots dos espais.

Veure dictamen

Dictamen 453/2022, de 6 de juliol del 2022, Projecte de decret del Consell, d'ordenació del sector ramader, pel qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment d'animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 452/2022, de 6 de juliol del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum de l'Educació Infantil.

Veure dictamen

Dictamen 438/2022, de 29 de juny del 2022, Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.

Veure dictamen

Dictamen 437/2022, de 29 de juny del 2022, Projecte de decret pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions.

Veure dictamen

Dictamen 436/2022, de 29 de juny del 2022, Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta de Castelló.

Veure dictamen

Dictamen 435/2022, de 29 de juny del 2022, Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant.

Veure dictamen

Dictamen 434/2022, de 29 de juny del 2022, Projecte d'ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

Veure dictamen

Dictamen 417/2022, de 22 de juny del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment de l'Hostalot-Ildum, a Vilanova d'Alcolea (Castelló).

Veure dictamen

Dictamen 416/2022, de 22 de juny del 2022, Projecte de decret pel qual es regula, en matèria d'organització i personal, la gestió dels serveis farmacèutics de Centres Sociosanitaris de titularitat pública per part de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

Veure dictamen

Dictamen 415/2022, de 22 de juny del 2022, Avantprojecte de llei, de modificació de l'article 7, apartat 5é, del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Veure dictamen

Dictamen 400/2022, de 15 de juny del 2022, Consulta facultativa de l'Ajuntament d'Algar de Palancia sobre l'eventual tramitació d'un expedient per a la municipalització del servei de proveïment d'Aigua Potable a la "Urbanització Montes de Palància".

Veure dictamen

Dictamen 375/2022, de 8 de juny del 2022, Projecte de decret del Consell de modificació del Decret 130/2021, d'1 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats.

Veure dictamen

Dictamen 374/2022, de 8 de juny del 2022, Projecte d'ordre per la qual es deroguen determinades ordres que van establir les bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut.

Veure dictamen

Dictamen 353/2022, d'1 de juny del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Bec de l’Àguila, en el terme municipal de Mutxamel.

Veure dictamen

Dictamen 325/2022, de 25 de maig del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula el Registre de Personal funcionari habilitat de la Generalitat.

Veure dictamen

Dictamen 305/2022, de 18 de maig del 2022, Projecte d'ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les tarifes i condicions d'utilització dels títols de transport de la Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la plana de Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del TRAM d'Alacant.

Veure dictamen

Dictamen 290/2022, d'11 de maig del 2022, Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'ensenyaments artístics integrats en l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 289/2022, d'11 de maig del 2022, Projecte de decret pel qual s'aprova l'estatut del personal investigador laboral i del personal de suport a la investigació, al servei de les fundacions biomèdiques i instituts d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 282/2022, de 4 de maig del 2022, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament de Riola sobre diverses qüestions referides a la restauració de la legalitat urbanística en una edificació construïda sense llicència, finalitzada l'any 2005.

Veure dictamen

Dictamen 268/2022, de 4 de maig del 2022, Projecte de decret pel qual s'amplien, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els municipis designats com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries.

Veure dictamen

Dictamen 267/2022, de 4 de maig del 2022, Projecte d'ordre pel qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Si desitja consultar dictàmens anteriors acudisca a la Doctrina Legal.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques