CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictàmens sobre normes i consultes facultatives recentment emesos per aquesta institució

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictamen 22/2023, de 18 de gener del 2023, Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa.

Veure dictamen

Dictamen 21/2023, de 18 de gener del 2023, Projecte de decret del Consell, sobre places de difícil cobertura i regulació dels acords d'aliances estratègiques i ús compartit de recursos per a l'atenció i millora de situacions de necessitat assistencial en l'àmbit del Sistema Valencià de Salut.

Veure dictamen

Dictamen 2/2023, de 12 de gener del 2023, Projecte de decret pel qual es fixen les retribucions que hauran de percebre les persones que són nomenades funcionàries en pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Veure dictamen

Dictamen 1/2023, de 12 de gener del 2023, Projecte de decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Lloc Històric, Elca, la casa del poeta Francisco Brines en el terme municipal d'Oliva.

Veure dictamen

Dictamen 823/2022, de 28 de desembre del 2022, Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 97/1996, de 21 de maig, pel qual es van adoptar mesures excepcionals per a eliminar llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 822/2022, de 28 de desembre del 2022, Avantprojecte de llei de la Generalitat integral de mesures contra el despoblament de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 806/2022, de 21 de desembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula la quantia i condicions per a la percepció del component específic d'especial disponibilitat i atenció continuada previst en l'article 15.5 de la llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Veure dictamen

Dictamen 805/2022, de 21 de desembre del 2022, Avantprojecte de llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies.

Veure dictamen

Dictamen 792/2022, de 14 de desembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula l'adopció i el reconeixement dels Pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana i es crea el seu registre.

Veure dictamen

Dictamen 774/2022, de 7 de desembre del 2022, Consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre el procediment i l'òrgan competent per a autoritzar determinats esdeveniments a l'aire lliure susceptibles d'atraure gran afluència de públic.

Veure dictamen

Dictamen 771/2022, de 7 de desembre del 2022, Projecte d'ordre per la qual s'aprova el model 593 «Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i coincineració de residus. Autoliquidació», en què s’estableix la forma i procediment per a la seua presentació.

Veure dictamen

Dictamen 770/2022, de 7 de desembre del 2022, Avantprojecte de Llei de la Generalitat, d'accessibilitat universal inclusiva de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 759/2022, de 30 de novembre del 2022, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament del Poble Nou de Benitaxell sobre la viabilitat jurídica d'adjudicar directament l'execució de les obres a l'empresa concessionària del servei municipal de proveïment d'aigua potable.

Veure dictamen

Dictamen 754/2022, de 30 de novembre del 2022, Projecte d'ordre per la qual es regula la inscripció, modificació i baixa en el cens de l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

Veure dictamen

Dictamen 753/2022, de 30 de novembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià d’Art Modern.

Veure dictamen

Dictamen 727/2022, de 23 de novembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d'importància comunitària (LIC) Laguna de Salinas, Saler y Cabecicos de Villena, Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Arenal de Petrer, Sierra de Salinas i s'aprova la norma de gestió de tals ZEC i de les ZEPA Sierra de Salina, Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Riu Montnegre i Cabeçó d’Or i la Grana.

Veure dictamen

Dictamen 726/2022, de 23 de novembre del 2022, Projecte d'ordre per la qual es regula i convoca la selecció d'organitzacions candidates a preparar Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) i per a constituir-se i ser reconegudes posteriorment com a Grups d'Acció Local de Pesca (GALP).

Veure dictamen

Dictamen 709/2022, de 16 de novembre del 2022, Consulta facultativa cursada per Presidència a instàncies de l'Ajuntament de Xirivella sobre «si han de computar-se dins del període mitjà de pagament a proveïdors les factures emeses per operadors econòmics a conseqüència d'una prestació sense contracte, prestacions respecte de les quals s'incoa un procediment de revisió d'ofici o poden ser excloses d'aquest còmput ja que l'abonament de quantitat econòmica derivada del procediment de revisió d'ofici serà en concepte d'indemnització i no d'una factura».

Veure dictamen

Dictamen 708/2022, de 16 de novembre del 2022, Consulta facultativa cursada per Presidència a instàncies de l'Ajuntament d'Alboraia sobre la declaració de ruïna d'un edifici no catalogat.

Veure dictamen

Dictamen 701/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte d'ordre de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre organització i funcionament del procediment per a la posada a la disposició dels òrgans judicials i del Ministeri Fiscal del servei d'assistència pericial per a la intervenció en els procediments judicials.

Veure dictamen

Dictamen 700/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte d'ordre per la qual es determina la informació que s’ha de remetre del Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi i es regulen les dietes per assistència a reunions dels seus òrgans de govern i de determinades comissions.

Veure dictamen

Dictamen 699/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte de decret del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) Serra de Crevillent, Sierra de Callosa de Segura i Sierra d'Orihuela, i s'aprova la norma de gestió de tals ZEC i de la ZEPA “Serres del Sud d’Alacant”.

Veure dictamen

Dictamen 698/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte d'ordre per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics de determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Mineria.

Veure dictamen

Dictamen 697/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte de decret del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica.

Veure dictamen

Dictamen 696/2022, de 16 de novembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials, els Consells Locals i Zonals d'Inclusió, l'Òrgan de Concertació i l'Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Veure dictamen

Dictamen 680/2022, de 9 de novembre del 2022, Projecte de decret, del Consell, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 679/2022, de 9 de novembre del 2022, Projecte de decret del Consell, de regulació del procediment d'autorització per a la realització d'estudis observacionals prospectius amb medicaments d'ús humà i d'ordenació del Comité Autonòmic d'Estudis Observacionals Prospectius de Medicaments en la Comunitat Valenciana (CAEPO).

Veure dictamen

Dictamen 678/2022, de 9 de novembre del 2022, Avantprojecte de llei de la Generalitat, de protecció lumínica del medi nocturn de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 673/2022, de 2 de novembre del 2022, Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'any 2023.

Veure dictamen

Si desitja consultar dictàmens anteriors acudisca a la Doctrina Legal.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques