CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, va introduir el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques han de fer públic el seu període mitjà de pagament que haurien de calcular d'acord amb una metodologia comuna regulada en el Reial Decret 635/2014, de 5 de juliol.

Que el període mitjà de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament establit en la legislació de Contractes del Sector Públic i de la lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Que este indicador, calculat amb criteris estrictament econòmics, pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons corresponga

Metodologia

El Reial Decret 635/2014 arreplega en l'article 3 les operacions que cal seleccionar per al càlcul del període mitjà de pagament i assenyala que es tindran en compte les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir d'eixa data.

Per a l'elaboració de la present informació s'han exclòs les obligacions de pagament contretes entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional així com aquelles propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o semblants.

La informació necessària sobre factures i certificacions d'obra procedix de les dades disponibles en el registre comptable de factures del Consell Jurídic Consultiu, en el qual s'han de registrar totes les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de servicis i el Consell Jurídic Consultiu, i es poden excloure d'esta obligació les factures l'import de les quals siga inferior a 5.000 euros.

Càlcul: per al càlcul dels ràtios i períodes de pagament s'utilitzen les fórmules previstes en el citat Reial Decret 635/2014.

Ràtio de les operacions pagades
∑ (nombre de dies de pagament * importe de l'operació pagada)
Import total de pagaments realitzats

S'entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre comptable de factures o des de la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l'Administració.

Ràtio de les operacions pendents de pagament
∑ (nombre de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

S'entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre comptable de factures o des de la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del període a què es referisquen les dades.

Període mitjà de pagament global a proveïdors
∑ (Ràtio pagades * Import pagades + Ràtio pendents pague * Import pendents pagament)
Import pagades + Import pendents pagament
Trimestre Tipus Import total Ràtio
Primer trimestre Operacions pagades
Operacions pendents de pagament
PMP Entitat
81.700,51
4.335,04
86.035,55
-11,44
-28,34
-12,29
Segon trimestre Operacions pagades
Operacions pendents de pagament
PMP Entitat
64.454,90
11.365,98
75.820,88
-11,62
-28,97
-14,22
Tercer trimestre Operacions pagades
Operacions pendents de pagament
PMP Entitat
68.625,93
6.292,81
74.918,74
-18,74
-21,96
-19,01
Quart trimestre Operacions pagades
Operacions pendents de pagament
PMP Entitat
97.073,91
7.229,37
104.303,28
-12,27
-29,97
-13,50
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques