CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

ACORD de 15 de febrer de 2023, del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, pel qual es ratifica l’acord aconseguit amb les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Generalitat, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2023 per al Consell Jurídic Consultiu.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL 2022

Processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

CONVOCATÒRIA 1/22

Denominació: secretaria de direcció
Places: 2

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2024, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomenen funcionàries de carrera en les places de secretària de direcció (convocatòria 1/22) corresponents a l’oferta d’ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022, relativa al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits (DOGV 9819 / 02.04.2024).

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretaria de direcció (número de convocatòria 1/22).

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de dues places de secretaria de direcció (número de convocatòria 1/22).

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

ACORD de 17 de gener de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 1/22, relatiu a la cobertura de dues places de secretaria de direcció incloses en el procés excepcional d’estabilització convocat mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 9496 / 23.12.2022).

ACTA núm. 4 de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretàries de direcció (convocatòria 1/22).

ACORD de 15 de novembre de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria 1/22 del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir dues places de secretaria de direcció previstes en la Resolució de 31 de maig de 2023, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. (DOGV 9741 / 07.12.2023)

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 15 de novembre de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria 1/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir dues places de secretaria de direcció previstes en la Resolució de 31 de maig de 2023, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. (DOGV 9743 / 12.12.2023)

ACTA núm. 3 de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretàries de direcció (convocatòria 1/22), previstes en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

ANUNCI de l’Acord de 14 de setembre de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretàries de direcció (convocatòria 1/22), previstes en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 (DOGV 9707 / 19.10.2023).

ACTA núm. 2 de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretàries de direcció (convocatòria 1/22), previstes en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

DILIGÈNCIA d'esmena d'errors advertits en l'acta núm. 2 de la Comissió de Selecció de la convocatòria 1/22.

ACTA núm. 1 de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de secretàries de direcció (convocatòria 1/22), previstes en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

CONVOCATÒRIA 2/22

Denominació: auxiliar de gestió
Places: 1

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2024, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomena funcionària de carrera en la plaça d’auxiliar de gestió (convocatòria 2/22) corresponent a l’oferta d’ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022, relativa al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits (DOGV 9819 / 02.04.2024).

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’auxiliar de gestió (número de convocatòria 2/22).

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’auxiliar de gestió (número de convocatòria 2/22).

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

ANUNCI de l’Acord de 15 de febrer de 2024, de la Comissió de Selecció de la convocatòria 2/22, relatiu a la cobertura d’una plaça d’auxiliar de gestió, inclosa en el procés excepcional d’estabilització, convocat mitjançant resolució de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 21 de desembre de 2022 (DOGV 9496 / 23.12.2022).

ACTA núm. 3, de 15 de febrer de 2024, de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar de gestió (convocatòria 2/22), prevista en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

ANUNCI de l’Acord de 22 de novembre de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de una plaça d’auxiliar de gestió (convocatòria 2/22), prevista en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 (DOGV 9769 / 18.01.2024).

ACTA núm. 2, de 22 de novembre de 2023, de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar de gestió (convocatòria 2/22), prevista en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

ANUNCI de l’Acord de 17 d’octubre de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de una plaça d’auxiliar de gestió (convocatòria 2/22), prevista en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 (DOGV 9714 / 30.10.2023).

ACTA núm. 1, de 17 d'octubre de 2023, de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar de gestió (convocatòria 2/22), prevista en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

CONVOCATÒRIA 3/22

Denominació: ajudant d'arxiu i biblioteca
Places: 1

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’ajudant d’arxiu i biblioteca (número de convocatòria 3/22).

RESOLUCIÓ 30 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’ajudant d’arxiu i biblioteca (número de convocatòria 3/22).

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

ANUNCI de l’Acord de 5 de març de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 3/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça d’ajudant d’arxiu i biblioteca prevista en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 (DOGV 9819 / 02.04.2024).

ACTA núm. 1, de 5 de març de 2024, de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'ajudant d'arxiu i biblioteca (convocatòria 3/22), prevista en la resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJCCV per a l'any 2022.

CONVOCATÒRIA 4/22

Denominació: tècnic/a mitjà/ana de promoció
Places: 1

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a la substitució d’una de les persones integrants de la comissió de selecció de la convocatòria 4/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, convocat per la Resolució de la presidenta de 21 de desembre de 2022 (DOGV 9822 / 05.04.2024).

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de promoció (número de convocatòria 4/22).

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de promoció (número de convocatòria 4/22).

CONVOCATÒRIA 5/22

Denominació: operador/a de sistemes informàtics
Places: 1

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomena personal laboral fix en la plaça d’operador o operadora de sistemes informàtics (convocatòria 5/22), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022, pel que fa al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits.

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’operador o operadora de sistemes informàtics (número de convocatòria 5/22).

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’operador o operadora de sistemes informàtics (número de convocatòria 5/22).

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

ANUNCI de l’Acord de 20 de juny de 2023, de la Comissió de Selecció de la convocatòria 5/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça d’operador o operadora de sistemes informàtics.

ACTA de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'operador o operadora de sistemes informàtics (Convocatòria 5/22).

ANUNCI de l’Acord de 18 de maig de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria 5/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça d’operador o operadora de sistemes informàtics.

ACTA de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'operador o operadora de sistemes informàtics (Convocatòria 5/22).

CONVOCATÒRIA 6/22

Denominació: subaltern/a conductor/a
Places: 2

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de subaltern o subalterna conductors (número de convocatòria 6/22).

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de dues places de subaltern o subalterna conductors (número de convocatòria 6/22).

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

ANUNCI de l’Acord de 1 de març de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 6/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir dos places de subaltern o subalterna conductors, prevista en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 (DOGV 9818 / 28.03.2024).

ACTA núm. 1, d'1 de març de 2024, de la Comissió de Selecció de la convocatòria excepcional per a l'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de dos places de subaltern o subalterna conductors (convocatòria 6/22), previstes en la Resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de 31/5/2022, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del CJC per a l'any 2022.

ASPECTES COMUNS

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en la Resolució d'aquesta Presidència de 31.05.2022, per la qual es feia pública l'Oferta d'Ocupació Pública del Consell Jurídic Consultiu per a l'any 2022, pel que fa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/12484]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual acorda la correcció d’errades i ampliació del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria número 4/22, tècnic o tècnica mitjans de promoció, aprovada mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a l’empara del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits previst en la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Annex VII de la RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022

Annex VIII de la RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022

ACORD de 23 de novembre de 2022, del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, pel qual es ratifica l'Acord aconseguit amb les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Generalitat sobre el desenvolupament de l'oferta d'ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu per a l'any 2022 relativa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/11484]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022 pel que fa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/5094]

CONVOCATÒRIA 2016

RESOLUCIÓ de 13 de juny del 2016, de la Presidència, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques