CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

CONVOCATÒRIA 2023

EXPEDIENT 20/2023 - PROVISIÓ DE DUES PLACES DEL COS DE LLETRATS I LLETRADES DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu els aspirants que han superat el procés selectiu convocat per la Resolució de 7 de març de 2023, de la Presidència d’esta institució (convocatòria DOGV 9557/20.03.2023).

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la relació ordenada de les persones aspirants que han superat l’oposició per a la provisió de dues places del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu (convocatòria DOGV 9557/20.03.2023).

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en el cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu, i es publica la composició de l’òrgan tècnic de selecció.

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en el cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu, convocat mitjançant la Resolució de 7 de març de 2023, de la Presidència.

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dues places del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu.

Annex I de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023

EXPEDIENT 20/2023 - ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ

ACTA núm. 7 (Sessió de 30 de gener de 2024) de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

ANUNCI de l'Acord d'11 de gener de 2024, de l'OTS, per la qual es publica les qualificacions del tercer exercici i definitives.

ACTA núm. 6 (Sessió d'11 de gener de 2024) de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

ANUNCI de l'Acord de l'OTS de l'Acta núm. 5 convocant als aspirants que es relacionen a la lectura del tercer exercici.

ACTA núm. 5 (Sessió de 8 de gener de 2024) de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

NOTA INFORMATIVA 3 – Procés selectiu per a la cobertura de dues places del Cos de lletrats i lletrades del CJCCV. Tercer exercici.

ANUNCI de l'Acord de l'OTS de l'Acta núm. 4 publicant-se les qualificacions del segon exercici i es convoca als aspirants aprovats a la celebració del tercer exercici.

ACTA núm. 4 (Sessions de 18 i 19 de desembre de 2023) de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

NOTA INFORMATIVA 2 – Procés selectiu per a la cobertura de dues places del Cos de lletrats i lletrades del CJCCV. Segon exercici.

ANUNCI de l'Acord de l'OTS de l'Acta núm. 3 publicant-se les qualificacions del primer exercici i es convoca als aspirants aprovats a la celebració del segon exercici.

ACTA núm. 3 (Sessions de 7 i 8 de novembre de 2023) de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

ACTA núm. 2 de 6 de novembre de 2023, de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

ACTA núm. 1 d'11 de setembre de 2023, de l'Òrgan Tècnic de Selecció per a la provisió de dues places del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7/03/2023 de la presidenta Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9557/20.03.2023).

ANUNCI DE L’ACORD d’11 de setembre de 2023, de l’òrgan tècnic de selecció, del procés selectiu convocat mitjançant la Resolució de 7 de març de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a la cobertura de dues places del cos del lletrats i lletrades del Consell corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023.

NOTA INFORMATIVA 1 - Procés selectiu per a la cobertura de dues places del Cos de lletrats i lletrades del CJCCV. 1r exercici.

LLISTAT ordre actuació dels aspirants presentats al primer exercici

CONVOCATÒRIA a la lectura pública dels temes que han desenvolupat en el primer exercici

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS, PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ, DE LES PLACES DEL COS DE LLETRATS I LLETRADES DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

ACORD de 22 de febrer de 2023, del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aproven les bases i el programa que han de regir la convocatòria dels processos selectius, pel sistema d’oposició, de les places de lletrats i lletrades, incloses en l’oferta d’ocupació pública per a 2023, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques