CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

CONVOCATÒRIA 2023

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió temporal, per comissió de serveis, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Annex I de la RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió temporal, per comissió de serveis, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 16, secretària de Presidència, de la vigent relació de llocs de treball del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

CONVOCATÒRIA 2022

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió temporal, per comissió de serveis, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

CONVOCATÒRIA 2017

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, de la Presidència, per la qual es convoca una borsa de treball temporal per a la provisió amb caràcter interí de llocs de treball, en el subgrup A1, cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Presidència, per la qual es dóna publicitat de l'ordre de puntuació obtinguda per les persones aspirants a la borsa de treball temporal per a llocs en el cos de lletrats del Consell Jurídic.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques