CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és una institució estatutària que té atribuïda exclusivament la funció consultiva amb l'objectiu de vetlar pel compliment de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'ordenament jurídic, com a garantia per a la pròpia Administració i per a la ciutadania.

A part d'aquesta funció consultiva, el Consell Jurídic Consultiu no realitza funcions d'execució de polítiques públiques, per la qual cosa determinats aspectes de publicitat en el portal web que, als efectes de transparència, s'exigeixen a l'Administració del Consell de la Generalitat no poden ser publicats, bé perquè es refereixen a qüestions que no concorren en aquesta institució estatutària, o bé perquè es tracta de dades que no es generen en aquesta (finançament de la Comunitat Valenciana, deute públic, encàrrecs de gestió, campanyes de publicitat i promoció institucional, subvencions i ajudes públiques, etcètera).

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques