CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Revista Española de la Función Consultiva

La Revista Española de la Función Consultiva (d'ara en avant REFC) és una publicació de caràcter semestral, nascuda en 2004 amb l'objecte de ser un punt de trobada dels distints òrgans que en el nostre país tenen atribuïda la funció consultiva. La revista constitueix un espai d'investigació i estudi de l'Administració consultiva i, per tant, del dret que constitueix la base de la seua activitat.

Les pàgines de la REFC pretenen donar a conéixer el treball que realitzen el Consell d'Estat i els distints consells consultius autonòmics o juristes relacionats amb la funció consultiva i el dret públic, tant des d'una perspectiva científica, amb la publicació d'estudis, com merament informativa, donant compte de modificacions legislatives, de composició o publicant dictàmens d'interés.

Per a aconseguir la seua finalitat, la revista compta amb la col·laboració de tots els consells consultius, els presidents i presidentes dels quals formen part del Consell Assessor. D'aquesta manera, la revista ha aconseguit en els últims temps un nivell notable de qualitat científica i de difusió com evidencien els principals índexs d'impacte i qualitat.

Text de les revistes

Des de la seua creació i fins a novembre de 2021, l'edició de la Revista Espanyola de la Funció Consultiva s'ha realitzat en suport paper, però el Consell Assessor de la revista va entendre oportú optar per la conversió del format paper a format digital.

Entre les principals raons per a impulsar aquest canvi, es troben, la major accessibilitat, la necessària adaptació a l'era tecnològica, el suport a la investigació, la millor difusió del coneixement i el nostre compromís amb el medi ambient.

Els recordem que les pàgines de la revista estan obertes a totes aquelles contribucions en forma d'articles científics que des de les institucions consultives, l'àmbit acadèmic o professionals del dret se'ns facen arribar.

En tot cas, els articles publicats són accessibles des d'aquesta web. Es troben disponibles tots els números de la revista.

ÚLTIM NÚMERO

Número 36 (juliol - desembre 2021) (XXI Jornades Nacionals de la Funció Consultiva)

Números anteriors:

Número 35 (gener - juny 2021) (Responsabilitat patrimonial sanitària i COVID-19)

Número 34 (juliol - desembre 2020) (Responsabilitat patrimonial sanitària)

Número 33 (gener - juny 2020) (Monogràfic sobre repte demogràfic i funció consultiva)

Número 32 (juliol - desembre 2019) (Monogràfic sobre les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre)

Número 30 (juliol - desembre 2018) i número 31 (gener - juny 2019)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 30 (juliol - desembre 2018) i número 31 (gener - juny 2019)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-012
Presentación 013-014
Marc Carrillo La doctrina del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya sobre referéndums y consultas populares 019-038 Estudios Consell de Garanties Estatutàries – función consultiva – función de control – autonomía organizativa – Comunidades Autónomas – consultas populares – referéndum – participación ciudadana
José Suay Rincón Consultas populares y referéndums 039-051 Estudios consultas populares – referéndums – admisibilidad constitucional – Comunidades Autónomas
María Ballester Candel Doctrina del Consejo Consultivo de las Illes Balears, a la luz de la jurisprudencia constitucional, en relación al anteproyecto de ley de consultas populares y procesos participativos 053-071 Estudios consultas populares – procesos participativos – competencias en materia de referéndums – doctrina constitucional
Juan Cano Bueso El derecho a la vivienda como "derecho" 073-084 Estudios derechos sociales – principios rectores – derechos fundamentales – derecho a la vivienda – estado social
José Eugenio Soriano García La preservación del medio ambiente como principio rector del desarrollo urbano 085-099 Estudios legislación europea – medioambiente – urbanismo – estado democrático de derecho
Albert Lamarca i Marquès Presentación de la Jornada "La revisión de oficio en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña" 103-107 Estudios
Alfredo Galán Galán Problemas pendientes de la revisión de oficio a la luz de la doctrina de los órganos consultivos 109-157 Estudios revisión de oficio – recursos administrativos – nulidad – recurso contencioso-administrativo – declaración de lesividad – revocación – actos administrativos
Tomás Cano Campos La invalidez como fundamento de la revisión de oficio: La distinción entre nulidad y anulabilidad en derecho administrativo 159-177 Estudios revisión de oficio – nulidad – anulabilidad – actos inválidos – invalidez sobrevenida
Juan Alfonso Santamaría Pastor Los límites en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio 179-193 Estudios revisión de oficio – efectos de la revisión – límites de la revisión
Tomàs Font i Llovet La revisión de oficio y la función consultiva en el 40.º aniversario del restablecimiento de la Comisión Jurídica Asesora 195-204 Estudios Comissió Jurídica Assessora – función consultiva - función de control – revisión de oficio – nulidad – buena administración
Eva Mª Menéndez Sebastián La necesaria y difícil limitación a la potestad de revisión de la administración pública 207-229 Estudios revisión de oficio – revocación – límites – legalidad y seguridad jurídica – equidad y buena fe
Natalia Torner Ávalos El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana 231-251 Estudios Consejo Jurídico Consultivo – igualdad efectiva – mujeres – género – Administración Pública Valenciana
Carlos Yáñez Díaz La prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración. Su problemática en la jurisprudencia y en la doctrina de los órganos consultivos 253-296 Estudios prescripción – responsabilidad patrimonial – derecho de daños
Agustín S. de Vega / Javier Píriz Urueña La responsabilidad patrimonial de las entidades locales. Clínica jurídica en Castilla y León (2018-2019) 297-319 Estudios responsabilidad patrimonial – entidades locales – derechos de los reclamantes
Lourdes Franco Martí Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. La responsabilidad patrimonial urbanística 325-339 Doctrina comparada
Ariadna Ruiz i Forns Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. La responsabilidad patrimonial urbanística 341-350 Doctrina comparada
Irene Espuey Servera Consejo Consultivo de las Illes Balears. La responsabilidad patrimonial urbanística 351-387 Doctrina comparada
Pau Monzó Báguena Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. La responsabilidad patrimonial urbanística 389-410 Doctrina comparada
Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Dictamen 298/2019 413-457 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 86/2019 459-465 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 178/2019 467-473 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 633/2019 475-480 Dictámenes
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Dictamen 451/2019 481-499 Dictámenes
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dictamen 53/2020 501-507 Dictámenes
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Dictamen 127/2019 509-522 Dictámenes
Beatriz Bosch Marco Tribunal Constitucional. El enjuiciamiento de las exigencias constitucionales de los Decretos-Leyes. Breves reflexiones a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de enero 525-533 Jurisprudencia decreto-ley – control de constitucionalidad – extraordinaria y urgente necesidad – rango legal
Alba Soriano Arnanz Tribunal Supremo. La prohibición de cesión de habitaciones en las nuevas modalidades de alojamiento turístico en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 535-549 Jurisprudencia reglamentos – alojamiento turístico – economía colaborativa – nulidad de actuaciones
Mercedes Iglesia Bárez Recensión «El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/20077» 553-558 Notas bibliográficas
Información institucional 561-566 Información institucional

Número 28 (juliol - desembre 2017) i número 29 (gener - juny 2018)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 28 (juliol - desembre 2017) i número 29 (gener - juny 2018)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-010
Presentación 011
Elisa Moreu Carbonell IN MEMORIAM, José Bermejo Vera 013-014
Manuel M.ª Contreras Ortiz IN MEMORIAM, Mariano García Canales 015-017
Carmen M.ª Salgueiro Moreira Reflexiones sobre el futuro de los órganos consultivos autonómicos 023-036 Estudios consejos consultivos – racionalización administrativa – función consultiva – estado autonómico – derecho comparado
José Suay Rincón Consejos consultivos autonómicos: una breve semblanza comparada 037-047 Estudios función consultiva – consejos consultivos – composición – funciones – organización
Concepción Barrero Rodríguez La causas generales de resolución de los contratos administrativos en la ley de 2017, en particular, la resolución por incumplimiento del contratista 051-080 Estudios contratación pública – consejos consultivos – resolución de contratos – incumplimiento del contratista
Roberto Pérez Sánchez Incidencia de las sentencias firmes en la función consultiva 081-122 Estudios cosa juzgada – litispendencia – revisión de oficio – responsabilidad patrimonial – dictámenes
Felipe Iglesias González Supuestos en los que la nulidad del planeamiento urbanístico puede provocar la existencia de responsabilidad patrimonial 123-160 Estudios urbanismo – responsabilidad patrimonial – planeamiento – derecho de propiedad – potestades administrativas – nulidad
Juan Cano Bueso La legislación de urgencia en el estado autonómico 163-182 Estudios decreto-ley – procedimiento legislativo – poder ejecutivo – parlamento – competencias - legislación
Carlos Fernández Esquer El controvertido sistema electoral canario en la doctrina del Consejo Consultivo de Canarias 183-208 Estudios sistema electoral canario – Consejo Consultivo de Canarias – estatuto de autonomía de Canarias – doctrina consultiva
Óscar Mateos y de Cabo El Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos: valoración del papel institucional de estos órganos y su eficacia 209-235 Estudios Consejo de Estado – función consultiva – consejos consultivos autonómicos
Patricia Boix Mañó Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. La responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la Administración Pública 241-254 Doctrina comparada
Vanessa Brea Lago Consejo Consultivo de Galicia. La responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la Administración Pública 255-276 Doctrina comparada
Deiane Agirrebaltzategi Sánchez Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. La responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la Administración Pública 277-296 Doctrina comparada
Beatriz Martín Lorenzo Consejo Consultivo de Castilla y León. La responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la Administración Pública 297-317 Doctrina comparada
Agustín Iriondo Colubi Consejo Consultivo del Principado de Asturias. La responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la Administración Pública 319-328 Doctrina comparada
Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña. Dictamen 1/2018 331-370 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 625/2018 371-388 Dictámenes
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Dictamen 238/2019 389-410 Dictámenes
Beatriz Bosch Marco Tribunal Constitucional. El controvertido alcance de la objetividad de la responsabilidad patrimonial de la administración a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2018, de 17 de octubre 413-422 Jurisprudencia responsabilidad patrimonial de la administración – responsabilidad objetiva – garantía constitucional – Tribunal Constitucional
Alba Soriano Arnanz Tribunal Supremo. Los límites a la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho a través del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 423-442 Jurisprudencia revisión de oficio – límites, nulidad – seguridad jurídica – acto administrativo
Fernando García Mengual Recensión «Responsabilidad patrimonial de la Administración y privatización de servicios públicos» 445-449 Notas bibliográficas
Consejo Consultivo de Canarias. Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del estatuto de autonomía de Canarias 453-454 Normativa
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 455-485 Normativa
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana 486-490 Normativa
Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de régimen jurídico del Gobierno, de la Administración y del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria 491-507 Normativa
Información institucional 511-514 Información institucional

Número 27 (gener - juny 2017)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 27 (gener - juny 2017)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-012
Presentación 013
Elvira Gallardo Romera Novedades en la regulación de la Unión Europea en materia de contratación publica 019-025 Estudios proyecto de ley de contratos del sector público – novedades – directivas UE 2014/23, 24 y 25
Luis F. Gracia Romero Consecuencias prácticas del efecto directo de las directivas de contratación pública tras el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos públicos 027-049 Estudios directivas de contratos – efecto directo – transposición
Jesús M.ª García Blanco Responsabilidad patrimonial de funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Novedades de las nuevas leyes 39 y 40/2015 051-076 Estudios responsabilidad patrimonial – empleado público – Ley 39/2015 – Ley 40/2015 – administradores sociedades mercantiles – acción de regreso – denuncia – identidad del denunciante
Ignacio Granado Hijelmo Una actuación consultiva peculiar: Las observaciones y sugerencias para la mejora de la actividad administrativa 077-148 Estudios observaciones y sugerencias – altos órganos consultivos – memorias – monitivo
Fernando García Mengual Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia: Aplicabilidad en el ámbito normativo 149-173 Estudios técnica normativa – procedimiento de elaboración normativa – memoria de análisis de impacto normativo – impacto de género – infancia – familia
Evelin Pueyo Machuca Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 179-198 Doctrina comparada
Pau Monzó Báguena Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 199-207 Doctrina comparada
Ana María López Guizán Consejo Consultivo de Galicia. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 209-221 Doctrina comparada
Gemma Serrano Guardia Consejo Consultivo Consultivo de Castilla-La Mancha. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 223-235 Doctrina comparada
M.ª Paz Pisonero Pisonero Consejo Consultivo de Castilla y León. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 237-262 Doctrina comparada
Clara Dago García Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 263-273 Doctrina comparada
Ana Sofía Sánchez San Millán Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal 275-287 Doctrina comparada
Consejo Consultivo de Canarias. Dictamen 267/2016 291-300 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 492/2017 301-303 Dictámenes
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Dictamen 752/2017 305-318 Dictámenes
Consejo Consultivo de Aragón. Dictamen 51/2017 319-346 Dictámenes
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dictamen 244/2016 347-358 Dictámenes
Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Dictamen 292/2016 359-373 Dictámenes
Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Dictamen 100/2017 375-397 Dictámenes
Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Dictamen 101/2017 399-410 Dictámenes
Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Dictamen 146/2017 411-427 Dictámenes
Tribunal Supremo. Sentencia 168/2018, del Tribunal Supremo, de 6 de febrero de 2018 431-450 Jurisprudencia nulidad de pleno derecho - cómputo de los plazos - suspensión del procedimiento - incorporación del dictamen del Consejo Consultivo - límites a la revisión de oficio
Tribunal Supremo. Sentencia 508/2018, del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2018 451-454 Jurisprudencia memoria de análisis de impacto normativo - impacto sobre la familia - procedimiento normativo - nulidad
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sentencia 181/2018, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 18 de abril de 2018 455-473 Jurisprudencia responsabilidad patrimonial - pérdida de oportunidad - lex artis - intereses de demora - intereses que corresponden a la aseguradora
Pablo Javier Collado Beneyto / Mercedes Altarriba Comes Referencias bibligráficas sobre los informes de impacto de género en el ámbito normativo 477-479 Notas bibliográficas
Pablo Javier Collado Beneyto / Mercedes Altarriba Comes Referencias bibligráficas sobre los contratos menores tras la nueva ley de contratos del sector público 480-483 Notas bibliográficas
Consejo Consultivo de las Illes Balears. Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears 487-488 Normativa
Consejo Consultivo de las Illes Balears. Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas propios del Consejo Consultivo de las Illes Balears 488-494 Normativa
Consejo Consultivo de Andalucía. Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de participación ciudadana de Andalucía 495-498 Normativa
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 499-511 Normativa
Consejo Consultivo de la Rioja. Ley 2/2018, de 30 de enero, de medidas fiscales y administrativas para el año 2018 512-520 Normativa
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Ley 6/2018, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia 521-522 Normativa
Consejo de Navarra. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos 523-524 Normativa
Consejo Consultivo de Castilla y León. Ley 2/2017, de 4 de julio, de medidas tributarias y administrativas 525-528 Normativa
Información institucional 531-535 Información institucional

Número 26 (juliol - desembre 2016)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 26 (juliol - desembre 2016)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-010
Presentación 011
Francisco López Menudo Algunos aspectos clave de la reforma del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público 017-043 Estudios procedimiento administrativo común – régimen jurídico de las Administraciones Públicas – distribución de competencias – legislación básica
José Suay Rincón El control de la potestad reglamentaria 045-088 Estudios potestad reglamentaria – control jurisdiccional – discrecionalidad administrativa – actividad administrativa
Felio José Bauzá Martorell Contratación verbal e ingresos obtenidos ilícitamente 089-102 Estudios contratación pública – revisión de oficio de actos nulos – contratos verbales – enriquecimiento injusto
Albert Noguera Fernández Hacia una reforma de la carta social europea: Propuestas para seguir avanzando en la justiciabilidad de los derechos sociales 105-126 Estudios derechos sociales – carta social Europea – Consejo de Europa – sistema de reclamaciones colectivas
Pau Monzó Báguena La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en el ámbito sanitario en la doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 127-138 Estudios responsabilidad patrimonial – doctrina consultiva – lex artis – daño injusto – administración sanitaria
Francesca Mas Casanovas Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 143-158 Doctrina comparada
Pablo J. Collado Beneyto Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 159-163 Doctrina comparada
Elisa Moreu Carbonell Consejo Consultivo de Aragón. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 165-174 Doctrina comparada
Pablo López Paz Consejo Consultivo de Galicia. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 175-182 Doctrina comparada
Estela Ramón García Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 183-187 Doctrina comparada
Carlos Yáñez Díaz Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos de los concesionarios o contratistas de la Administración 189-192 Doctrina comparada
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Dictamen 257/2016 195-202 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 358/2017 203-262 Dictámenes
Consejo Consultivo de Aragón. Dictamen 38/2017 263-281 Dictámenes
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Dictamen 102/2016 283-313 Dictámenes
Tribunal Supremo. Sentencia 275/2017 del Tribunal Supremo, de 18 de enero de 2017 317-326 Jurisprudencia revisión de oficio de actos nulos – efectos de la nulidad – buena fe – seguridad jurídica – límites a la revisión de oficio – reintegro de subvenciones
Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de mayo de 2017 327-334 Jurisprudencia revisión de oficio de actos nulos – fuerza de la cosa juzgada – requisitos de la revisión de oficio – seguridad jurídica – procesos selectivos
María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano Recensión «Las barreras electorales. Gobernabilidad versus representatividad» 337-343 Notas bibliográficas
Consejo Consultivo de Galicia. Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación 347-352 Normativa
Información institucional 355-358 Información institucional

Número 25 (gener - juny 2016) (Monogràfic sobre les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 25 (gener - juny 2016) (Monogràfic sobre les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-010
Presentación 011
Manuel M.ª Contreras Ortiz Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la inderogabilidad singular de los reglamentos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 015-035 Estudios LPCAP – anulabilidad – nulidad reglamento – actos administrativos – inderogabilidad
Teresa Vidal Martín Sobre la nueva causa potestativa de suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar, regulada en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 037-049 Estudios suspensión plazo máximo resolver y notificar – prejudicialidad – administración consultiva
Elvira Gallardo Romera Novedades en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria introducidas por las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 051-060 Estudios leyes 39 y 40/2015 – novedades – iniciativa legislativa – potestad reglamentaria
José Vicente Morote Sarrión El principio de intervención mínima en el derecho administrativo en relación con el ejercicio de una actividad 061-109 Estudios principio – autorización – directiva europea – servicios
Luis Manent Alonso Crisis del sector público institucional y estado garante 111-138 Estudios sector público institucional - ley de régimen jurídico del sector público - estado del bienestar - estado prestacional - estado garante
Consejo de Estado. Dictamen 274/2015 141-229 Dictámenes
Consejo de Estado. Dictamen 275/2015 231-314 Dictámenes
Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Dictamen 23/2015 315-353 Dictámenes
Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Dictamen 24/2015 355-437 Dictámenes
Consejo Consultivo de Canarias. Dictamen 266/2016 439-450 Dictámenes
Tribunal Constitucional. Sentencia 155/2016, de 22 de septiembre de 2016 453-470 Jurisprudencia procedimiento administrativo comun – silencio administrativo – motivación de la ley – seguridad jurídica – principio de igualdad
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sentencia 341/2016, de 10 de octubre de 2016 471-475 Jurisprudencia competencia en la regulación de las instituciones del autogobierno – reserva estatutaria – derogación de las leyes
Pablo Javier Collado Beneyto / Mercedes Altarriba Comes Referencias bibliográficas sobre las leyes 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, de régimen jurídico del sector público 479-483 Notas bibliográficas
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Acuerdo de 15 de diciembre de 2016, del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el artículo 22 del reglamento orgánico del Consejo Consultivo 487-488 Normativa
Información institucional 491-494 Información institucional

Número 24 (juliol - desembre 2015)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 24 (juliol - desembre 2015)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-011
Presentación 013
Ignacio Granado Hijelmo El estilo consultivo: concepto y pautas 019-090 Estudios estilo – estilo consultivo – dictámenes – pautas – consejos consultivos
Tomás Requena López Algunas cuestiones sobre la revisión de oficio en materia de contratación 091-104 Estudios revisión de oficio – competencia – potestad-deber – caducidad–límites
Felipe A. Jover Lorente / Antonio Alonso Clemente / José Manuel Rodríguez Muñoz El Consejo Consultivo de Extremadura como tribunal administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma: regulación y doctrina más destacada 105-134 Estudios contratos del sector público – recursos contractuales – cuestiones de nulidad – órgano especializado e independiente – Consejo Consultivo de Extremadura – Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura – Comunidad Autónoma de Extremadura, funcionamiento – resoluciones – doctrina administrativa
Francisco José Rodríguez Pontón Las modificaciones de las concesiones de autopistas: una reflexión general de las especificidades que presentan estos supuestos para la función consultiva 135-149 Estudios concesiones de autopistas – órganos consultivos – especificidades – riesgos – deferencia técnica
Gabriel Capilla i Vidal Los proyectos de ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y de régimen jurídico del sector público. Consideraciones generales, e incidencia en la función consultiva 151-167 Estudios derecho administrativo – procedimiento administrativo común – sector público – función consultiva – reforma-polémica – Ley Transparencia – Comisión Jurídica Asesora
Ignacio Granado Hijelmo Doctrina del Consejo Consultivo de La Rioja sobre daños causados en la celebración de festejos populares 171-184 Estudios festejos populares – daños-entidades públicas – relevancia consultiva – responsabilidad objetiva – riesgos
Enrique Fliquete Lliso Actos discrecionales, actos jurídicos y actos graciables: naturaleza jurídica del acto de otorgamiento del indulto 185-207 Estudios derecho de gracia – indulto – actos administrativos – actos políticos – actos discrecionales – actos graciables
Elísabet Guijarro González Limitaciones en las autorizaciones para el ejercicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC's) 209-235 Estudios transporte – servicio de taxi – arrendamiento de vehículo con conductor – servicio público – directiva
Djamil Tony Kahale Carrillo El fundamento constitucional y la naturaleza de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y las comunidades autónomas 237-260 Estudios igualdad – fundamento constitucional – ley orgánica – Comunidades Autónomas – Constitución Española
Ana Marrades Puig La ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: diversidad, dignidad e igualdad de oportunidades 261-272 Estudios ley de discapacidad – diversidad – funcional – dignidad – discriminación – política social
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dictamen 49/2015 275-307 Dictámenes
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dictamen 56/2015 309-322 Dictámenes
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dictamen 144/2015 323-337 Dictámenes
Consejo Consultivo de Castilla y León. Dictamen 417/2015 339-353 Dictámenes
Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 15/2016, de 1 de febrero de 2016 357-364 Jurisprudencia responsabilidad patrimonial – acción de regreso – indefensión – legitimación pasiva
Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015 365-371 Jurisprudencia lex artis – daño desproporcionado – estado de la ciencia – disponibilidad de medios técnicos – consentimiento informado – responsabilidad patrimonial
Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015 373-378 Jurisprudencia régimen local – omisión de dictamen – derecho supletorio – órgano consultivo – informes preceptivos
Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo núm. 350/2016, de 18 de febrero de 2016 379-404 Jurisprudencia responsabilidad patrimonial del Estado legislador – infracción del Derecho Comunitario – cuantificación de la indemnización – impuestos especiales – plazo de interposición de la acción
Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2016 405-412 Jurisprudencia omisión de informes preceptivos – procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general – naturaleza de los órganos consultivos – jerarquía normativa – vigencia de las normas
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Decreto 1/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprobado por el decreto 138/1996, de 16 de julio, del Consell 415-421 Normativa
Consejo Consultivo de Navarra. Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra 423-433 Normativa
Comisión Jurídica de Extremadura. Decreto 3/2016, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 435-460 Normativa
Información institucional 463-465 Información institucional

Número 23 (gener - juny 2015)

Versió completa de la Revista Española de la Función Consultiva

Número 23 (gener - juny 2015)

Taula de continguts individualitzats de la Revista Española de la Función Consultiva

Nota: Pot ordenar les dades per la columna triada fent clic sobre el títol (fent clic de manera reiterada alternarà la forma d'ordenació: de manera ascendent (A-Z) o descendent (Z-A))
Autoria Títol Pàgines Secció
de la
revista
Paraules
clau
Resum
Sumario 005-012
Presentación 013
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno Función consultiva y garantía de Estado de Derecho: a propósito de un debate desleal 017-042 Estudios Administración – ciudadanos – control – democracia – derecho – gobernanza – legalidad
Juan Cano Bueso La contribución de Andalucía a la reconfiguración del Estado Autonómico 043-078 Estudios Constitución – modelo autonómico – asimetría – Andalucía – Estatuto – referéndum – acto reconstituyente – reforma constitucional
Pablo Javier Collado Beneyto La suspensión del procedimiento por la petición de informes preceptivos y determinantes: a la búsqueda de una interpretación coherente de los artículos 42.5.c) y 83 de la Ley 30/1992 079-136 Estudios procedimiento administrativo común – obligación de resolver y notificar en plazo – suspensión del procedimiento – petición de informes preceptivos
Enrique Fliquete Lliso La nulidad de pleno derecho del acto administrativo por vulneración del principio «non bis in idem» 137-160 Estudios nulidad de pleno derecho – derechos fundamentales – non bis in idem – revisión de oficio – revocación acto
María Ángeles García García La Universidad sujeto de la asociación para la innovación 161-185 Estudios Universidad Pública – asociación para la innovación - investigadores – empresas de base tecnológica – contratista
Carlos Tormo Camallonga La "voluntad general" en la división provincial de 1822: el Congreso aprobará por menor lo mismo que en general y por mayor desaprobará 187-214 Estudios división provincial – trienio liberal – modelo francés – Constitución – debate – bien común
David Muñoz Pérez El derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada: perspectivas para su eficacia en los planes estatales de vivienda 215-232 Estudios vivienda digna y adecuada – adecuación de los edificios – discapacidad – competencias – planes de vivienda
Juan J. Guardia Hernández Posibilidades y límites para el desarrollo autonómico del artículo 16.3 de la Constitución Española 233-261 Estudios libertad religiosa – Estado de las Autonomías – Gobierno de Navarra – Ley Orgánica de libertad religiosa
Irene M.ª Espuey Servera Consejo Consultivo de las Illes Balears. Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por la organización de festejos populares 267-280 Doctrina comparada
Teresa Vidal Martín Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por la organización de festejos populares 281-296 Doctrina comparada
Deiane Agirrebaltzategi Sánchez Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por la organización de festejos populares 297-320 Doctrina comparada
Javier Píriz Urueña Consejo Consultivo de Castilla y León. Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por la organización de festejos populares 321-343 Doctrina comparada
Carlos Yáñez Díaz Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por la organización de festejos populares 345-348 Doctrina comparada
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Dictamen 145/2015 351-356 Dictámenes
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Dictamen 146/2015 357-365 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 540/2013 367-370 Dictámenes
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 582/2014 371-381 Dictámenes
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Dictamen 241/2015 383-391 Dictámenes
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Dictamen 751/2015 393-400 Dictámenes
Consejo Consultivo de Aragón. Dictamen 66/2015 401-404 Dictámenes
Consejo Consultivo de Aragón. Dictamen 76/2015 405-408 Dictámenes
Fernando García Mengual Recensión del libro «El Consejo de Estado y los Órganos Consultivos autonómicos», de Orlando Triguero Ortiz 411-415 Notas bibliográficas
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015 419-438 Jurisprudencia recuperación no es sanción - inexistencia de procedimiento específico en el derecho de la Unión Europea - competencia de autoridades nacionales para el diseño de procedimiento, con la condición de que se garantice la efectividad y ejecución inmediata de la recuperación - el crédito a recuperar es un imperativo comunitario de eficacia directa que no requiere ser recepcionado y adaptado a los procedimientos internos - necesidad previa de conceión de trámite de audiencia
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2015 439-447 Jurisprudencia procedimiento de elaboración de reglamentos - rango normativo exigible - necesidad de previo dictamen del Consejo Consultivo
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2015 449-454 Jurisprudencia procedimiento administrativo - motivación - notifiación defectuosa por falta de comunicación del acto notificado - carga del interesado de negarse a recibir la notificación si no contenía el texto del acto notificado
Consejo Consultivo de Extremadura. Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura 457-463 Normativa
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de supresión del Consejo Consultivo 465-471 Normativa
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 473-484 Normativa
Información institucional 487-490 Información institucional
 • Número 22 (juliol - desembre 2014)
 • Número 21 (gener - juny 2014)
 • Número 20 (juliol - desembre 2013)
 • Número 19 (gener - juny 2013) (Monogràfic Bicentenari de la Constitució de 1812)
 • Número 18 (juliol - desembre 2012)
 • Número 17 (gener - juny 2012)
 • Número 16 (juliol - desembre 2011)
 • Número 15 (gener - juny 2011)
 • Número 14 (juliol - desembre 2010)
 • Número 13 (gener - juny 2010)
 • Número 12 (juliol - desembre 2009)
 • Número 11 (gener - juny 2009) (Monogràfic sobre tècnica i qualitat normativa)
 • Número 10 (juliol - desembre 2008)
 • Número 9 (gener - juny 2008)
 • Número 8 (juliol - desembre 2007)
 • Número 7 (gener - juny 2007)
 • Número extraordinari (Dictàmens sobre les reformes estatutàries)
 • Número 6 (juliol - desembre 2006) (Monogràfic tècnica normativa)
 • Número 5 (gener - juny 2006) (Monogràfic urbanisme i ordenació del territori)
 • Número 4 (juliol - desembre 2005) (Monogràfic reforma dels estatuts d'autonomia i reforma de la Constitució)
 • Número 3 (gener - juny 2005) (Monogràfic contractació pública)
 • Número 2 (juliol - desembre 2004)
 • Número 1 (gener - juny 2004)
Índex d'autors i autores

Índex d'autors i autores

Índexs d'impacte i bases de dades on figura la REFC

La REFC està inclosa en les bases de dades:

 • Dialnet
 • Catálogo Latindex
 • ISOC

La REFC està indexada en:

 • DICE
 • RESH
 • In-RECJ (Dret Administratiu)
 • In-RECJ (Dret Constitucional)

En la classificació CIRC (2011/2012) la REFC està classificada en el grup B

Instruccions per als autors i autores

Instruccions

Direcció i Secretari

Directora: Margarita Soler Sánchez

Secretari: Fernando García Mengual

Consell Assessor

Consell Assessor

Consell de redacció

Consell de redacció

Enllaços d'interés

Llibreria LLIG

Contacte

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
Palau de Santa Bàrbara
Plaça de Sant Nicolau, 2
E-46001 València
Telèfon: 963131202 Fax: 963869679
Correu electrònic: refc@gva.es

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques