CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

D'acord amb el que preveu l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institució de la Generalitat de caràcter públic, és l'òrgan consultiu suprem del Consell, de l'Administració autonòmica i, si escau, de les administracions locals de la Comunitat Valenciana en matèria jurídica.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana va ser creat per la Llei 10/1994, de 19 de desembre.

El Consell Jurídic Consultiu es defineix en l'article primer de la seua llei de creació com el suprem òrgan consultiu del Consell de la Generalitat i de la seua Administració i, si escau, de les administracions locals radicades en la Comunitat Valenciana. També ho és de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i de les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'Administració autonòmica.

En l'exercici de la funció consultiva, vetlarà per l'observança de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'ordenament jurídic.

Gaudeix per això d'autonomia orgànica i de funcionament, i queda així garantida la seua objectivitat i la seua independència.

La consulta al Consell Jurídic Consultiva és preceptiva en els casos en què la seua llei de creació o qualsevol altra així ho establisca, i facultativa en els altres casos. Els dictàmens que emet no són vinculants, llevat que ho dispose una llei.

Les disposicions aprovades i les resolucions que recaiguen sobre assumptes informats pel Consell Jurídic Consultiu hauran d'expressar si s'acorden o s’adopten conforme al dictamen o si se n'aparten.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques