CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

Índex per matèries dels estudis i suggeriments de les Memòries del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana


ACTIVITATS D'INTERÉS GENERAL I SERVEI PÚBLIC

I. Reversió del servei públic: qüestions que planteja (Memòria 2019)

 • - Succesió d’empresa
 • - Incorporació a l'administració del personal afectat per la reversió del servei públic

II. L'empadronament com a criteri valoratiu en la prestació de serveis públics no obligatoris (Memòria 2019)

ACTES ADMINISTRATIUS

I. Invalidesa

 • 1. Nul·litat de ple dret de la resolució que computa el temps en situació d'excedència voluntària automàtica a l'efecte d'enquadrament en el sistema de carrera professional horitzontal (Memòria 2021)

AJUDES I SUBVENCIONS PÚBLIQUES

I. Bases reguladores

 • 1. La naturalesa de les normes sobre bases reguladores de subvencions i ajudes. Modificació de la doctrina del Consell Jurídic Consultiu (Memòria 2022)
 • 2. Aspectes a tindre en compte en els expedients d'ordres que aproven bases reguladores de subvencions (Memòria 2015)
  • - La preceptivitat de l'emissió del dictamen del Consell Jurídic Consultiu
  • - El pla estratègic de subvencions
  • - Observacions en relació als procediments d'aprovació de bases reguladores i convocatòries

II. Sobre la naturalesa jurídica dels premis atorgats per la Generalitat Valenciana (Memòria 2019)

 • - Introducció
 • - A) Els premis com a manifestació de l'activitat de foment
 • - B) Els premis com a espècie del gènere subvenció i tertium genus

III. L’obligació d’elaborar un pla estratègic de subvencions previ a l’establiment de qualsevol subvenció (Memòria 2017)

 • - Introducció
 • - L’exigibilitat de l’elaboració prèvia d’un Pla Estratègic de subvencions per a l’establiment de qualsevol subvenció en els dictàmens 756 i 765 de 29 de novembre de 2017

ANIMALS

I. La doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la regulació de les activitats realitzades amb animals (Memòria 2019)

APLICACIÓ DE LES NORMES EN EL TEMPS

I. Dret transitori (Memòria 1999)

AUTORIZACIONS

I. Administració pública i òrgan competent per a autoritzar l’ús social de les instal·laciones de col·legis públics (Memòria 2023)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

I. Naturalesa dels Òrgans Consultius espanyols (Memòria 2005)

II. La garantia estatutària (Memòria 2001)

 • 1. Organització
  • 1.1. L'estatut dels membres de la Institució consultiva
   • a) Introducció
   • b) Elements que no incidixen directament en l'objectivitat i neutralitat
    • - El nombre de membres de la Institució consultiva
    • - Requisits personals de caràcter objectiu exigits als membres de la Institució consultiva
    • - Abast de la compatibilitat amb les funcions docents i investigadores
   • c) Elements que incidixen directament en l'objectivitat i neutralitat
    • - Requisits personals de caràcter subjectiu exigits als membres de la Institució consultiva
    • - Duració del mandat
    • - Règim de renovació dels membres de la Institució consultiva
  • 1.2. El Cos de lletrats

III. La funció d'assessorament i la seua institucionalització (Memòria 2001)

 • a) La funció d'assessorament i la consultiva
 • b) La institucionalització de la funció d'assessorament
 • c) L'experiència francesa
 • d) L'experiència espanyola
  • - Les funcions d'estudi i assessorament en l'àmbit estatal
  • - Les funcions d'estudi i assessorament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • - Les funcions d'estudi i assessorament en les institucions consultives superiors

IV. Legitimació per a sol·licitar dictamen

 • 1. Legitimació per a interessar el dictamen del Consell (Memòria 1997)
 • 2. Legitimació per a consultar (Memòria 2001)
  • 2.1. La legitimació en altres Institucions consultives
  • 2.2. La legitimació en el cas del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

V. Forma de remissió de l'expedient administratiu al Consell Jurídic Consultiu

 • 1. Termini d'emissió del dictamen
  • 1.1. Termini per a l'emissió dels dictàmens (Memòria 1997)
  • 1.2. Termini per a emetre dictamen (Memòria 2001)
   • 1.2.1. El “tempo” de la funció consultiva
   • 1.2.2. Els terminis ordinaris
   • 1.2.3. El termini d'urgència
    • - Plantejament general
    • - La urgència i la producció de normes
    • - Recapitulació i suggeriments
 • 2. Sobre l'obligatorietat de remetre l'expedient complet al Consell Jurídic Consultiu sobre l'assumpte sotmés a consulta, així com les eventuals actuacions sobrevingudes a la petició del dictamen i prèvies a la resolució (Memòria 2009)

VI. Informes preceptius en el procediment

 • 1. L’actuació de la Intervenció en els assumptos que han de ser dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu (Memòria 2015)
  • - Introducció
  • - Informe de la Intervenció previst en l'article 26.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions de la Generalitat
  • - La fiscalització prèvia de la Intervenció d'acord amb els articles 97 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer
  • - Necessitat d'informe de la Intervenció delegada en els projectes d'ordres de bases reguladores de les subvencions

VII. Sol·licitud de documentació pel Consell Jurídic Consultiu, no atesa o atesa de forma insuficient (Memòria 2000)

VIII. L'audiència als interessats davant el Consell Jurídic Consultiu, en els procediments sotmesos a consulta (Memòria 2014)

 • - Plantejament de la qüestió: l'audiència als directament interessats davant del Consell Jurídic Consultiu en els expedients sotmesos a consulta
 • - L'audiència davant d'altres òrgans consultius
 • - L'audiència en els procediments administratius en què intervé el Consell. Naturalesa
 • - L'audiència davant del Consell dels interessats en els procediments sotmesos a la seua consulta
 • - Naturalesa de l'audiència davant del Consell Jurídic Consultiu
 • - Procediment
 • - La particularitat de la petició d'audiència en els expedients relatius a projectes normatius o consultes facultatives
 • - El despatx dels Lletrats als interessats
 • - Conclusions

IX. Modificació de dictamen (Memòria 2016)

 • 1. Introducció.
 • 2. Sol·licituds d’aclariment de dictamen per part de les autoritats consultants.
 • 3. Conclusió.

X. Reiteració de la sol·licitud de dictamen (Memòria 2000)

 • 1. La preceptivitat de la reiteració de la sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu: Supòsits (Memòria 2013)
  • 1.1. Que el Consell Jurídic Consultiu advertisca l’existència de vicis o defectes rellevants en la tramitació del procediment administratiu
  • 1.2. Quan, tot i haver-se pronunciat el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre el fons de l’assumpte plantejat, es produïxen variacions o modificacions substancials posteriors respecte del projecte de norma o de resolució que va ser sotmesa inicialment a consulta, excepte que el canvi siga conseqüència de les observacions del dictamen emés
  • 1.3. Quan, després d’haver sigut dictaminat un assumpte pel Consell Jurídic Consultiu, recaiguera una sentència judicial

XI. Les competències del Consell Jurídic

 • 1. Consultes preceptives
  • 1.1. Avantprojectes de Llei i reglaments executius
   • 1.1.1 Els dictàmens sobre avantprojectes de lleis i projectes de reglaments (Memòria 1997)
   • 1.1.2. Reglament executiu i consulta preceptiva (Memòries 1998 i 1999)
    • - Reglament executiu i organitzatiu (Memòria 2002)
    • - La distinció entre Reglament executiu i Reglament independent (Memòria 2002)
    • - Reglament executiu en sentit estricte i Reglament delegat (Memòria 2002)
    • - Algun exemple en què el Tribunal Suprem ha entés que la consulta és preceptiva (Memòria 2002)
    • - Alguns exemples en què el Tribunal Suprem ha entés que la consulta no és preceptiva (Memòria 2002)
    • - Consideració final “de lege ferenda” (Memòria 2002)
  • 1.2. Urbanisme
   • 1.2.1. La funció del Consell Jurídic Consultiu segons la Llei de la Generalitat 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (Memòria 2014)
    • - Extinció anormal dels PAI o dels PAA
    • - Modificacions del planejament urbanístic que suposen diferent qualificació o ús urbanístic de les zones verdes o espais lliures
    • - Modificacions del PAI o del PAA, quan supose que la seua quantia, aïlladament o acumulativament, siga igual o superior al 10% del preu primitiu del contracte, o a 6 milions d'euros
  • 1.3. L'Administració Local (Memòria 2001)
   • 1.3.1. Introducció
   • 1.3.2. La preceptivitat de la consulta per l'Administració Local: normes, contractes i actes
    • - Normes de l'Estat i de les comunitats autònomes
    • - Normes dictades per les entitats integrants de l'Administració Local
    • - Contractes
    • - Actes administratius
   • 1.3.3. La preceptivitat de la consulta en matèria de revisió d'ofici
   • 1.3.4. La preceptivitat de la consulta en matèria de responsabilitat patrimonial
    • - La interpretació de la Llei 30/1992 a la llum del Reglament de 26 de març de 1993
    • - L'origen històric de la preceptivitat del dictamen en matèria de responsabilitat patrimonial; la seua funció de garantia
    • - La preceptivitat del dictamen inferida del “sistema” de responsabilitat; la interpretació ordinamental
    • - L'experiència de les comunitats autònomes
  • 1.4. Abast de la intervenció del Consell Jurídic Consultiu (Memòria 2002)
  • 1.5. Els dictàmens en relació amb expedients instruïts per l'Administració de la Generalitat Valenciana (Memòria 1997)
  • 1.6. Les resolucions administratives que discrepen del dictamen previ del Consell Jurídic Consultiu (Memòria 2013)
  • 1.7. Reflexions sobre la problemàtica del dictamen del Consell Jurídic Consultiu en els projectes de Reglament prèviament pactats pel Consell (Memòria 2006)
 • 2. Consultes facultatives (Memòria 2000)
  • 2.1. Consultes facultatives sobre projectes normatius (Memòria 1999)

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

I. Diferència amb altres figures jurídiques

 • 1. Diverses qüestions en relació amb els Convenis Interadministratius de Col·laboració (Memòria 2022)
 • 2. Compliment dels requisits per a tindre la consideració de "mitjà propi personificat" (Memòria 2020)
  • - Concepte de "mitjà propi personificat"
  • - Requisitis de caràcter material
  • - Altres requisits
 • 3. El dret comunitari de la competència i les comandes o encàrrecs de prestacions per les administracions públiques a favor d’ens del seu sector públic o de tercers (Memòria 2010)

II. Contractació (Memòries 1998 i 1999)

III. Interpretació contractes

IV. Procediment d’adjudicació

 • 1. Contractació administrativa irregular
  • 1.1. La inclusió en el període mitjà de pagament a proveïdors de les factures derivades de la contractació irregular (Memòria 2022)
  • 1.2. La contractació administrativa irregular (Memòria 2020)
   • - Introducció
   • - Procedencia de la revisió d’ofici en la contractació verbal
   • - Efectes derivats de la declaració de nul·litat
   • - Interpretació de l’article 28.2, apartat E), del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
   • - Conclusions
  • 1.3. Sobre la inclusió en els plecs de clàusules dels contractes administratius de la previsió que, en cas de resolució contractual, es puga adjudicar la part del contracte no executada al licitador o licitadors següents per l’orde de les seues ofertes (Memòria 2012)
   • - La inclusió en els Plecs particulars de la facultat d’adjudicar a les següents licitadores després de l’adjudicació del contracte
 • 2. Caducitat
  • 2.1. Inaplicació de la caducitat als procediments d'interpretació contractual. Modificació de la doctrina del Consell Jurídic Consultiu (Memòria 2023)
  • 2.2. La caducitat en els procediments administratius sobre interpretació dels contractes (Memòria 2015)
   • - Plantejament de la qüestió: les prerrogatives de l'Administració en matèria contractual
   • - Les prerrogatives de l'Administració. Normativa aplicable
   • - La caducitat dels procediments sobre interpretació dels contractes i com a qüestió d'ordre públic

V. Recursos contractuals

 • 1. Sobre el Tribunal administratiu en matèria de contractació (Memòria 2012)
  • - Regulació actual en el Dret Estatal
  • - Possibilitat d’adscripció de funcions al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

VI. Modificació de contracte

 • 1. Consulta preceptiva al Consell per tractar-se d'una modificació de contracte (Memòria 2000)
 • 2. Els límits del “ius variandi”de l'Administració durant l'execució dels contractes públics (Memòria 2003)
  • 2.1. L'alteració del contracte i l'interés públic
  • 2.2. La intervenció de l'Òrgan Consultiu
  • 2.3. Distinció entre els conceptes “modificat d'obra”, “reformat de projecte” i “obres complementàries”
  • 2.4. La casuística de l’“obra nova” o noció del límit substantiu al “ius variandi” de l'Administració en la doctrina consultiva
  • 2.5. La contractació per les entitats instrumentals de les Administracions Públiques (organismes autònoms, entitats de dret públic, societats públiques i fundacions públiques
  • 2.6. Conclusió

VII. Resolució de contracte

 • 1. Distinció entre rescissió i resolució dels contractes (Memòria 2000)
 • 2. Tràmits que han de seguir-se en la resolució d'un contracte (Memòria 2000)

VIII. Responsabilitat per danys ocasionats per contractista

 • - Supòsits de responsabilitat pels danys i perjuís irrogats a un particular en què puga haver participat o contractista (Memòria 2000)

IX. El restabliment de l'equilibri econòmic i l'abast del risc i ventura assumit pel concessionari de serveis públics (Memòria 2023)

DRET CIVIL VALENCIÀ

I. La competència de la Generalitat sobre legislació civil (Memòria 2017)

 • - Introducció
 • - La doctrina fixada per la Sentència del Tribunal Constitucional 121/1992, de 28 de setembre
 • - La doctrina del Consell Jurídic fixada en els dictàmens emesos entre els anys 2009 i 2012
 • - La doctrina fixada per les sentències del Tribunal Constitucional dictades en l’any 2016
 • - La doctrina del Consell Jurídic establida en el Dictamen 644/2017 sobre l’avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Contractes d’Integració en l’àmbit de la producció ramadera
 • - Conclusió

FONTS DEL DRET

I. Inexistència de vinculació del legislador a lleis anteriors per ell aprovades (Memòria 2000)

II. Les lleis d’“Acompanyament”

 • 1. Naturalesa jurídica i funció de les lleis d’“Acompanyament” (Memòria 2000)
 • 2. Les lleis d'acompanyament i els seus límits materials derivats del principi de seguretat jurídica (Memòria 2002)

III. El Dret comunitari en la Funció Consultiva del Consell Jurídic (Memòria 2017)

 • - Introducció
 • - El Dret Comunitari en la funció consultiva de l’any 2017
 • - Compatibilitat de la regulació del mecenatge amb la normativa comunitaria

FUNCIÓ PÚBLICA

I. La institucionalització de la funció pública (Memòria 2002)

 • 1. La institucionalització de l'ocupació pública de la Generalitat Valenciana.
 • 2. Règim d'ingrés i de provisió de llocs de treball; els interins i les comissions de servici
  • 2.1. Retard en el nomenament
  • 2.2. Anul·lació de nomenament de funcionaris interins
 • 3. Personal funcionari i laboral; cossos generals i cossos especials
 • 4. Suggeriments

II. Incompatibilitats

 • - Qüestions que planteja la celebració d'un contracte de prestació de serveis entre fundació pública i persona vinculada a ella per un contracte d'alta direcció (Memòria 2023)

III. Diverses qüestions relacionades amb el personal públic nomenat amb ocasió de la subscripció de contractes programes en materia de serveis socials entre entitats locals i la Conselleria competente en la materia (Memòria 2023)

IV. Retribucions

 • 1. Les retribucions dels funcionaris en pràctiques en l'administració autonòmica procedents d'una administració local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (Memòria 2023)
 • 2. Els incentius per jubilació anticipada d'empleats públics (Memòria 2019)
  • 2.1. Possibilitat legal per a incentivar la jubilació anticipada
  • 2.2. Naturalesa dels incentius a la jubilació anticipada
  • 2.3. Naturalesa jurídica dels convenis col·lectius quan regulen les condicions del personal públic

V. La reducció de la jornada en l’administració local (Memòria 2020)

 • - Principis generals
 • - Examen de l’article 7.4 del Decret del Consell, i la seua aplicació als funcionaris públics locals
 • - Dictàmens del Consell Jurídic Consultiu
 • - Conclusions

VI. Convenis de col·laboració interadministratius entre ajuntaments per a compartir les seues borses de treball prèviament constituïdes (Memòria 2021)

VII. Bestreta de les despeses de defensa lletrada a les persones autoritats i funcionàries incurses en causes penals per fets ocorreguts en l'exercici de les seues funcions (Memòria 2021)

HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

I. El preu en l'exercici del dret d'opció de compra d'habitatges de protecció pública (Memòria 2021)

ORGANITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

I. La institucionalització del sector públic i el desenvolupament de l'Administració Local (Memòria 2002)

II. L'Administració de la Generalitat (Memòria 2006)

III. Els ens del Sector Públic de la Generalitat: cap a la recerca de la racionalitat del seu règim jurídic. (Memòria 2007)

 • - La regulació dels organismes públics en la Comunitat Valenciana.

ÒRGANS ADMINISTRATIUS

I. La delegació de compètencies i la substitució en els òrgans administratius col·legiats (Memòria 2020)

PATRIMONI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

I. Domini públic

 • 1. Les clases d’ús del domini públic: L’ús comú especial i la no necessitat de licitació (Memòria 2018)

II. Domini privat

 • 1. Alienació de participacions públiques per part de l'Administració local (Memòria 2000)

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU GENERAL

I. L'expedient administratiu i la seua remissió per a dictaminar

 • 1. Defectuosa confecció de l'expedient (Memòria 1999)
 • 2. No foliat d'expedient (Memòria 2000)
 • 3. Còpies sense adverar (Memòries 1999 i 2000)
 • 4. L'expedient remés no pot considerar-se, estrictament, com a tal (Memòria 1998)
 • 5. La utilització de suports documentals distints al paper en la remissió de documents o expedients administratius entre òrgans administratius o administracions públiques: el principi d’equivalència de suports i els seus límits (Memòria 2010)

II. La iniciació del procediment

 • 1. Acreditació de la representació (Memòries 1999 i 2000)
 • 2. Representació de les associacions de Consumidors (Memòria 2000)
 • 3. Menors sotmesos a tutela de la Generalitat Valenciana (Memòria 2000)
 • 4. Acreditació de la titularitat del dret afectat (Memòria 1999)
 • 5. La subsanació de sol·licituds defectuoses fora de termini: els límits a la subsanació (Memòria 2005)
 • 6. Acumulació de procediments (Memòria 1999)

III. La instrucció del procediment

 • 1. Defectes procedimentals (Memòria 1998)
 • 2. Prova (Memòries 1999 i 2000)
 • 3. La suspensió del procediment
  • 3.1. Suspensió del procediment per a la petició d’informes: data d’inici i terme de la suspensió (Memòria 2018)
  • 3.2. La suspensió del termini per a resoldre i notificar per petició de diversos informes determinants en un mateix procediment administratiu. En especial, anàlisi del termini màxim legal de suspensió (Memòria 2014)
   • - Petició simultània d'informes determinants a òrgans o institucions diverses, quan siguen susceptibles legalment i materialment de sol·licitar-se al mateix temps
   • - Que no puguen demanar-se simultàniament els informes determinants a diversos òrgans o institucions, sinó que algun o alguns d'ells han de sol·licitar-se després de la pràctica dels anteriors o després de la prèvia instrucció de la resta del procediment
   • - Petició a un mateix òrgan o institució en moments temporals diferents del seu informe determinant.
  • 3.3. Els informes preceptius i determinants: caràcter dels dictàmens del Consell Jurídic en els procediments de responsabilitat patrimonial de l'Administració (Memòria 2007)
   • 3.3.1. Caràcter dels dictàmens del Consell Jurídic
   • 3.3.2. Abast dels terminis previstos per a emetre dictamen
  • 3.4. Litispendència (Memòria 1999)
   • 3.4.1. Recurs extraordinari de revisió: no existix litispendència (Memòria 2000)
   • 3.4.2. Revisió d'ofici: sí que existix litispendència (Memòria 2000)
   • 3.4.3. Responsabilitat patrimonial (Memòria 2000)
 • 4. Tràmit d'audiència (Memòries 1999 i 2000)
 • 5. Propostes de Resolució (Memòries 1999 i 2000)

IV. Terminació del procediment

 • 1. Inadmissió de sol·licituds (Memòria 1999)
 • 2. Finalització del procediment
  • 2.1. Dilacions excessives (Memòries 1999 i 2000)
  • 2.2. Reflexions sobre el silenci administratiu en l’àmbit urbanístic i la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a conseqüència (Memòria 2009)
   • - El silenci administratiu urbanístic en el dret positiu actual
   • - Posicionaments doctrinals i jurisprudencials contradictoris respecte al silenci administratiu contra legem en l’àmbit urbanístic
   • - Prevalència de la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la dels tribunals superiors de justícia quant a l’efecte del silenci contra legem en l’àmbit urbanístic
   • - El silenci administratiu i l’eventual responsabilitat de l’administració urbanística
  • 2.3 La transacció en l’àmbit administratiu (Memòria 2020)
   • - Concepte i regulació de la transacció
   • - Classes de transacció
   • - Especialitats de la transacció en l’àmbit de les relacions de carácter administratiu
 • 3. Motivació dels actes administratius (Memòria 1999)
 • 4. Representació necessària per a poder transigir per via de terminació convencional (Memòria 2000)
 • 5. Notificacions (Memòries 1999 i 2000)
  • 5.1. L’obligació de notificar en termini la resolució expressa del procediment administratiu i el caràcter excepcional de l’ampliació o pròrroga d’este termini (Memòria 2012)
   • - Postura del Consell Jurídic Consultiu

PROCEDIMENT ELABORACIÓ NORMES

I. Procediment d'elaboració de disposicions generals (Memòries 1998 i 1999)

 • 1. Pla Anual Normatiu
  • 1.1 Les especialitats del Pla Anual Normatiu en l’àmbit de l’Administració Local (Memòria 2017)
   • - Introducció
   • - Naturalesa del Pla Normatiu instaurat per l’article 132 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
   • - Especialitats de l’exigència legal d’elaboració d’un Pla Anual Normatiu en l’àmbit de les Administracions Locals
 • 2. Consulta prèvia, informació i audiència pública
  • 2.1. Omissió de tràmits de consulta prèvia, informació i audiència en la tramitació de Decrets legislatius i, específicament, en textos refosos (Memòria 2023)
 • 3. Principis de bona regulació
  • 3.1. Els principis de bona regulació de l'article 129 de la Llei 39/2015 en els projectes normatius de l'administració autonòmica valenciana (Memòria 2019)
   • - Els principis de bona regulació de l'article129 de la Llei 39/2015
   • - Doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana referent al compliment dels principis de bona regulació per part de l'administració autonòmica valenciana
   • - El correcte compliment dels principis de bona regulació en els projectes normatius a la llum de la Doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
 • 4. Tràmits
  • 4.1. Memòria econòmica
   • - Sobre la necessitat d’incorporar una memòria econòmica en els procediments d'elaboració d'avantprojectes de Llei i de Reglaments (Memòria 2009)
  • 4.2. Informes
   • 4.2.1. Algunes qüestions sobre els informes que s'han d'emetre en els procediments d'elaboració dels avantprojectes de lleis (Memòria 2022)
   • 4.2.2. Informe d'impacte de gènere en la normativa estatal i autonòmica valenciana (Memòria 2014)
    • - Introducció
    • - Caràcter preceptiu de l'Informe d'Impacte per raó de gènere en la normativa estatal i en la de la Comunitat Valenciana
    • - Conseqüències de l'omissió de l'Informe d'Impacte per raó de gènere
    • - Contingut dels informes d'Impacte per raó de gènere
    • - Òrgan competent per a l'emissió de l'Informe sobre impacte de gènere
    • - A manera de conclusió, les polítiques d'igualtat entre dones i hòmens que competixen als poders públics s'articulen, fonamentalment, en la integració de la dimensió de gènere. I amb este fi, s'han desenrotllat una sèrie d'instruments o ferramentes per a garantir la integració del gènere en el conjunt de les accions públiques
   • 4.2.3. L’exigència d’incloure l’informe sobre “Impacte de Gènere” en el procediment d’elaboració de normes (Memòria 2010)
  • 4.3. Negociació amb les organitzacions sindicals
   • 4.3.1. L’obligatorietat de la negociació amb les organitzacions sindicals en el procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general (Memòria 2021)

II. Interpretació i aplicació de la igualtat efectiva de dones i homes

 • 1. La interpretació i aplicació de la igualtat efectiva de dones i homes en la doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (Memòria 2019)
  • - La doctrina consultiva en la matèria en 2017 i 2018
  • - La doctrina consultiva en 2019
 • 2. La interpretació i aplicació de la igualtat efectiva de dones i homes en la doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (Memòria 2018)
  • - La composició dels òrgans o comissions previstes en els projectes normatius
  • - L'exigència d'obligacions en matèria d'igualtat i la seua incorporació com a requisits en matèria de subvencions
  • - La naturalesa dels informes d'impacte de gènere
 • 3. L’aplicació i interpretació de la legislació en matèria d’igualtat en la doctrina del Consell Jurídic (Memòria 2017)
  • - El principi d’igualtat de tractament entre dones i homes en l’accés a la funció pública
  • - Presència equilibrada

III. Intervenció del Consell Jurídic Consultiu en relació a projectes normatius (Memòria 2000)

IV. Col·legis professionals (Memòria 1999)

V. Termini per a aprovar una norma reglamentària (Memòria 2000)

RECURS ADMINISTRATIU EXTRAORDINARI DE REVISIÓ

I. Recurs extraordinari de revisió (Memòries 1999 i 2000)

II. Caràcter extraordinari de la revisió (Memòria 2002)

RÈGIM LOCAL

I. Sobre el règim jurídic dels regidors no adscrits (Memòria 2013)

II. Revisió de resolucions de delegacions a regidors que posteriorment són expulsats del seu partit (Memòria 2023)

III. La potestat reglamentària de les administracions locals per a implantar i regular la carrera professional dels seus empleats (Memòria 2023)

REGISTRES PÚBLICS

I. La importància del funcionament correcte dels registres de les administracions públiques (Memòria 2008)

 • 1. Presentació indirecta
 • 2. Presentació i termini per a resoldre
 • 3. La comprovació de la documentació
 • 4. El paper dels registres en la coordinació administrativa
 • 5. Conclusió

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEL PODER LEGISLATIU

I. Responsabilitat patrimonial de la generalitat derivada de l'aprovació d'un acte legislatiu (Memòria 2021)

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EXTRACONTRACTUAL DE L'ADMINISTRACIÓ

I. Responsabilitat objectiva

 • 1. Els riscos i la imputació objectiva del resultat lesiu a l'Administració Pública (Memòria 2002)
  • 1.1. Introducció
  • 1.2. Els riscos generals de la vida; l'increment del risc general imputable a l'Administració
  • 1.3. Els riscos inherents al servici públic
  • 1.4. Els riscos socialment tolerats i els estàndards de funcionament dels servicis públics; l'increment del risc socialment tolerat imputable a l'Administració
  • 1.5. Recapitulació

II. Requisits per a l'existència de responsabilitat patrimonial

 • 1. D'admissibilitat
  • 1.1. La inadmissió a tràmit (Memòria 2002)
  • 1.2. Còmput del termini (Memòria 2000)
  • 1.3. Legitimació activa
   • - Legitimació individual de l'hereu per a reclamar en benefici de l'herència jacent (Memòria 2018)
   • - Acreditació de la titularitat del bé en què s'havien patit els danys o el seu dret d'ús (Memòria 2000)
   • - Personal al servici de l'Administració
    • a) Responsabilitat patrimonial i indemnització del personal al servici de l'Administració (Memòria 1998)
    • b) Reclamacions de danys i perjuís per personal al servici de l'Administració (Memòria 2000)
    • c) Indemnització per raó del servici (Memòria 2000)
    • d) La responsabilitat patrimonial i la indemnització dels danys patits amb ocasió o com a conseqüència de l'exercici de funcions públiques (Memòria 2001)
    • e) La reclamació de danys pel personal de la Generalitat (Memòria 2006)
  • 1.4. Legitimació passiva
   • - Responsabilitat concurrent de les Administracions Públiques (Memòries 1998 i 1999)
   • - Responsabilitat patrimonial en cas d'intervenció del contractista (Memòries 1999 i 2000)
   • - El règim de responsabilitat dels funcionaris (Memòria 2004)
    • a) Termini per a l'exercici de l'acció de tornada
    • b) Cabria compel·lir l'Administració perquè posara en marxa l'acció de tornada?
    • c) Pot l'Administració repetir enfront del funcionari quan la indemnització haja sigut satisfeta per una asseguradora?
   • - La Instrucció del procediment i la legitimació passiva de la Generalitat en les reclamacions de responsabilitat patrimonial per prestació sanitària de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (Memòria 2015)
   • - La possible absència de legitimació de l'Administració
   • - El reconeixement de la legitimació passiva de l'Administració amb fonament en les seues funcions in vigilando
   • - La necessitat d'instrucció del procediment com a conseqüència de l'existència de legitimació passiva
   • - Conclusió
 • 2. De procedència
  • 2.1. Acreditació dels danys reclamats (Memòria 1998)
  • 2.2. Dany efectiu
   • - Accidents de circulació (Memòria 2000)
   • - Avals (Memòria 1999)
   • - Dany moral (Memòria 1999)
   • - Honoraris per intervenció lletrada per interposició de reclamació economicoadministrativa (Memòria 2000)
   • - La reclamació d'honoraris professionals a través de l'acció de responsabilitat patrimonial de l'administració (Memòria 2019)
    • - Principis generals de la responsabilitat patrimonial
    • - Despeses processals reportades en el procediment econòmic administratiu
    • - Costes processals derivades del procediment contenciós administratiu
    • - Doctrina del Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per la via de responsabilitat patrimonial de les despeses de lletrats reportades en procediment administratiu
    • - Doctrina del Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per la via de responsabilitat patrimonial de les costes processals reportades en procediment contenciós administratiu
    • - Conclusió
   • - La reclamació d'honoraris professionals utilitzant l'acció de responsabilitat patrimonial de l'Administració (Memòria 2005)
   • - Robatoris (Memòria 2000)
  • 2.3. Imputable a una Administració Pública
   • - Responsabilitat per actes administratius: inacció i actes administratius vàlids (Memòria 2006)
  • 2.4. Relació de causalitat
   • - Concurrència de causes o compensació de culpes (Memòria 2000)

III. La indemnització de danys i perjuís

 • 1. Efectivitat de la lesió i quantificació de l'import de la reparació (Memòria 2002)
 • 2. Indemnització (Memòria 1999)
 • 3. La materialització pecuniària de la responsabilitat patrimonial de l'Administració (Memòria 2004)
  • 3.1. La valoració dels danys personals
  • 3.2. Danys materials i danys morals
  • 3.3. La utilització dels barems en la valoració dels danys personals
  • 3.4. La reparació del dany per mitjà de pagaments periòdics
 • 4. Les indemnitzacions fixades a favor de menors i incapacitats (Memòria 2008)
  • 4.1. El respecte al superior interés del menor com a principi general d'actuació dels poders públics
  • 4.2. Drets i deures de contingut econòmic en les relacions paternofilials
  • 4.3. Drets i deures dels tutors en relació amb el patrimoni dels seus tutelats
  • 4.4. Els conflictes d'interessos patrimonials entre els menors d'edat i els seus pares o tutors
  • 4.5. La important missió del Ministeri Fiscal en la defensa dels drets del menor
  • 4.6. Cauteles a adoptar per l'Administració amb els procediments d'indemnització de danys i perjuís a favor de menors d'edat

IV. Responsabilitat patrimonial sectorial o especial

 • 1. Responsabilitat patrimonial per vulneració del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
  • 1.1. Reclamació de responsabilitat patrimonial extracontractual per vulneració dels drets reconeguts en l'article 18.1 de la Constitució (Memòria 2022)
 • 2. En l'àmbit educatiu
  • 2.1. Responsabilitat patrimonial en l'àmbit educatiu (Memòria 1998)
  • 2.2. La responsabilitat patrimonial de l'Administració docent i els seus límits (Memòria 2001)
 • 3. En l'àmbit sanitari
  • 3.1. Responsabilitat Patrimonial de l'Administració per les mesures adoptades en relació al COVID-19 (Memòria 2022)
  • 3.2. Infeccions hospitalàries i responsabilitat de l'Administració Sanitària (Memòria 2003)
   • - Concepte d'infecció nosocomial
   • - L'objetivització de la responsabilitat patrimonial de l'Administració: els protocols nosocomials
   • - Estudi del mecanisme del contagi
   • - Les infeccions hospitalàries causades per transfusió
   • - Conclusió
  • 3.3. Reclamacions de responsabilitat en matèria sanitària (Memòria 2000)
   • - Importància d'una completa instrucció
   • - Importància de la història clínica
   • - Hepatitis
   • - Drets dels pacients: dret a la informació i consentiment informat
   • - Error de diagnòstic o diagnòstic tardà
 • 4. En l'àmbit urbanístic
  • 4.1. Reflexions sobre el silenci administratiu en l’àmbit urbanístic i la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a conseqüència (Memòria 2009)
   • - El silenci administratiu urbanístic en el dret positiu actual
   • - Posicionaments doctrinals i jurisprudencials contradictoris respecte al silenci administratiu contra legem en l’àmbit urbanístic
   • - Prevalència de la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la dels tribunals superiors de justícia quant a l’efecte del silenci contra legem en l’àmbit urbanístic
   • - El silenci administratiu i l’eventual responsabilitat de l’administració urbanística
  • 4.2. Responsabilitat patrimonial per canvis sobrevinguts en l’ordenació territorial o urbanística o en el sistema de gestió (Memòria 2009)
 • 5. En vies, espais o recintes públics
  • 5.1. Casuística sobre responsabilitat patrimonial extracontractual de l’Administració per danys produïts a persones o vehicles en les vies, espais o recintes públics (Memòria 2011)
   • 5.1.1. Supòsits connectats amb la vigilància i neteja
   • 5.1.2. Danys produïts amb motiu de la circulació de vehicles
   • 5.1.3. Factors atmosfèrics i climàtics
   • 5.1.4. La concurrència de causes
   • 5.1.5. Danys produïts a persones
 • 6. En festes, espectacles o activitats d’oci
  • 6.1. Responsabilitat patrimonial extracontractual de l’Administració pels danys derivats de l’organització, programació, autorització o tolerància de festes, espectacles o activitats d’oci en la via pública o en recintes públics (Memòria 2011)
   • 6.1.1. Els festejos i els espectacles: responsabilitat de l’Administració
   • 6.1.2. La responsabilitat de l’Administració atenent el subjecte de l’incident
 • 7. En l'àmbit laboral
  • 7.1. Responsabilitat patrimonial de l’Administració per “mobbing laboral” (Memòria 2011)
   • 7.1.1. L’assetjament laboral en els dictàmens del Consell Jurídic

V. Procediments administratius sobre responsabilitat patrimonial de l'Administració

 • 1. Procediment per a exigir responsabilitat a l'Administració
  • 1.1. Requalificació per l'Administració de les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals com a reclamacions patrimonials (Memòries 1998, 1999 i 2000)
  • 1.2. Escassa quantia de la reclamació (Memòries 1998 i 1999)
  • 1.3. Iniciació (Memòria 2000)
  • 1.4. Suspensió del termini per a resoldre (Memòria 2002)
  • 1.5. Instrucció (Memòria 2000)
   • - Informe de funcionament del servici (Memòries 1999 i 2000)
   • - La prova
    • a) El caràcter objectiu de la responsabilitat i la càrrega de la prova (Memòria 2002)
     • - La regla general
     • - Les excepcions
      • - Els danys morals
      • - La bona fe processal i la major facilitat per a obtindre les proves
      • - Els límits de la càrrega probatòria
    • b) Qüestions sobre la prova en els procediments de responsabilitat patrimonial sanitària (Memòria 2007)
     • - La càrrega de la prova en els procediments de responsabilitat patrimonial de l'Administració
     • - La rellevància dels informes de la Inspecció Mèdica
     • - L'eficàcia probatòria dels informes mèdics des de la perspectiva dels interessats en el procediment de responsabilitat patrimonial
  • 1.6. Propostes de terminació convencional (Memòria 1999)
  • 1.7. Terminació anormal del procediment de responsabilitat patrimonial (Memòria 2004)
   • - La preceptivitat de la consulta al Consell Jurídic Consultiu en els supòsits de terminació anormal del procediment
   • - Justificació del dictamen en distints supòsits de terminació anormal
 • 2. Procediment per a repetir enfront del contractista
  • 2.1. Procediment especial de l'acció de repetició (Memòria 2004)
  • 2.2. L'acció de tornada contra el contractista o concessionari. Procediment per a reclamar la responsabilitat del contractista (Memòria 2004)
  • 2.3. L’acció de responsabilitat contractual per part de l’administració front al contractista (Memòria 2021)

VI. L'assegurament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració

 • 1. Pòlisses d'assegurança i responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública (Memòria 2002)
  • 1.1. La transparència administrativa
  • 1.2. El fonament econòmic de la subscripció d'una pòlissa d'assegurança per l'Administració Pública
  • 1.3. La reserva de Llei i el fonament legal de la subscripció d'una pòlissa d'assegurança
  • 1.4. L'obligació de tramitar el procediment de responsabilitat persistix quan se subscriu una pòlissa d'assegurança
 • 2. Algunes qüestions sobre l'assegurament de la responsabilitat de l'Administració (Memòria 2005)
  • 2.1. Assegurament de la responsabilitat i desistiment del reclamant
  • 2.2. La posició de l'asseguradora en el procediment
  • 2.3. El dret de repetició quan hi ha assegurament de la responsabilitat de l'Administració
  • 2.4. L'exercici judicial de l'acció directa

REVISIÓ D'OFICI

I. Revisió d'ofici (Memòries 1998 i 1999)

 • 1. Estudi de la incidència de la prèvia desestimació dels motius de nul·litat de ple dret per l’Administració i de la litispendència d’un recurs contenciós administratiu en el qual s’examinen les mateixes causes de nul·litat que són objecte d’una revisió d’ofici simultània en seu administrativa (Memòria 2013)

II. L’acumulació de procediments en els supòsits de revisió d’ofici (Memòria 2016)

 • 1. Sobre la naturalesa del procediment de revisió d’ofici d’actes nuls.
 • 2. L’acumulació en el procediment administratiu.
 • 3. Tramitació única de la revisió d’ofici de diversos actes administratius: supòsits d’aplicació incorrecta de la tècnica de l’acumulació.

III. Caducitat (Memòria 2000)

IV. Objecte de revisió d'ofici

 • 1. El certificat de compatibilitat urbanística, com a objecte del recurs de revisió d’ofici (Memòria 2018)
  • - Introducció
  • - El certificat de compatibilitat urbanística com a objecte del recurs de revisió d'ofici
  • - Conclusió
 • 2. La impugnació de les ponències de valors cadastrals (Memòria 2012)

V. Límits (Memòria 2000)

VI. Modificació del criteri consultiu en procediments de revisió d’ofici (Memòria 2020)

VII. La revisió d’ofici en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys. La prova (Memòria 2023)

VIII. Revocació (Memòria 2000)

IX. Doctrina emesa en l’any 2017 en relació amb els procediments de revisió d’ofici (Memòria 2017)

 • a) Aspectes generals de la revisió d’ofici
  • - Normativa aplicable després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
  • - Caràcter extemporani de la petició de dictamen a aquest Consell Jurídic
  • - Sobre la legitimació
  • - La revisió d’ofici no constitueix un mecanisme per a reobrir terminis finats
  • - Necessitat d’iniciar un procediment per a cada acte administratiu subjecte a revisió, i de concretar la causa en la qual es fonamenta la nul·litat
  • - Obligació de l’Administració de notificar la resolució definitiva en el termini legalment establit
  • - Viabilitat jurídica de revisar actes administratius presumptes l’existència dels quals ha sigut reconeguda per resolució judicial
  • - Delimitació dels actes la revisió dels quals se sotmet a dictamen
  • - Límits a la revisió d’ofici: prescripció d’accions
 • b) Selecció d’alguns dictàmens significatius de 2017 emesos en les distintes matèries
  • - Urbanisme
  • - Revisió d’ofici d’actes dictats en matèria de contractació
  • - Funció pública
  • - Assistència jurídica gratuïta
  • - Subvencions

SANCIONS ADMINISTRATIVES

I. La prescripció de les sancions recorregudes en alçada (Memòria 2008)

 • - Funció de la prescripció extintiva

TÈCNICA NORMATIVA

I. Tècnica legislativa (Memòries 1998 i 1999)

II. Preàmbuls o exposicions de motius de disposicions generals (Memòries 1998 i 1999)

III. Utilització de la fórmula conforme o oït el Consell (Memòria 1999)

IV. Incloure la fórmula “conforme” o “oït” el Consell en projectes normatius (Memòries 1998, 1999 i 2003)

V. Intitulació de la norma (Memòria 1999)

VI. Finalitat del dictamen (Memòria 2000)

VII. Reiteració de la normativa bàsica estatal (Memòria 2000)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. Recurs en defensa de l'autonomia local (Memòria 2000)

TRIBUTARI

I. La impugnació de les ponències de valors cadastrals (Memòria 2012)

URBANISME

I. Urbanisme (Memòries 1998 i 1999)

II. Els Programes d'Actuació Integrada

 • - La utilització dels programes d'actuacions integrades per a planificar el sòl urbà consolidat i sense consolidar (Memòria 2003)

III. Modificacions urbanístiques

 • - Necessitat de la publicació de les modificacions del planejament (Memòria 2000)

IV. Responsabilitat patrimonial en relació amb el planejament urbanístic (Memòria 2000)

V. La modificació del planejament urbanístic que afecta les zones verdes i la clàusula “stand still” (Memòria 2014)

 • - Les garanties procedimentals
 • - Els condicionaments substantius
 • - Les tècniques urbanístiques que protegixen les zones verdes
 • - La denominada clàusula “stand still”

VALENCIÀ

I. Ús del valencià (Memòries 1999 i 2000)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques