CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

El cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu va ser creat per l'article 18 de la Llei de creació de la institució, segons la redacció donada a aquest per la Llei 14/1997, de 19 de desembre, encara que la redacció vigent és l'establida per l'article 15 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost. La seua regulació es conté en l'article mencionat i en la secció sisena del títol II del Reglament del Consell Jurídic Consultiu, aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià.

Disposa l'esmentat article 18 que el cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu correspon al grup A de titulació i per a ingressar-hi és imprescindible estar en possessió de la llicenciatura en Dret i superar la corresponent oposició.

La Llei atribueix als lletrats i lletrades les funcions d'estudi, preparació i redacció fonamentada de projectes de dictàmens i informes sotmesos a la consulta de la institució. A més, el Reglament preveu que els lletrats i lletrades informen puntualment el conseller o consellera o consellers o conselleres designats sobre els assumptes confiats al seu estudi; lligen la ponència redactada i facen ús de la paraula en les seccions o comissions, amb la vènia del conseller o consellera ponent, quan ho estimen oportú o siguen requerits. Així mateix, han d'assistir tècnicament la institució i han de despatxar amb els consellers o conselleres els assumptes que aquests consideren necessaris. Finalment, el Reglament, també contempla la possibilitat que els lletrats i lletrades assistisquen, quan així siguen requerits, a les sessions del Ple, fent ús de la paraula quan ho sol·licite algun conseller o consellera i amb la vènia del president o presidenta.

Els lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu no tenen despatx amb el públic, no obstant això, podran escoltar, en tràmit d'audiència, amb autorització del conseller o consellera ponent, les observacions o al·legacions de les persones interessades, sense que en cap cas puguen fer cap manifestació sobre el fons dels assumptes.

L'article 42 del Reglament (modificat pel Decret de gener de 2016) regula la figura del lletrat o lletrada major, a qui designarà la Presidència a proposta de la Secretaria General entre el personal del cos de lletrats i lletrades. Entre d'altres, les seues funcions són l'emissió d'informes jurídics interns en els casos què siga preceptiu segons les normes de l'Administració del Consell.

L'article 44 del Reglament preveu que, a petició del Consell de la Generalitat, la Presidència del Consell Jurídic Consultiu puga designar individualment un lletrat o lletrada per a l'exercici de comeses especials o de participació en comissions d'estudi sobre qüestions d'importància singular o interés públic, sempre que resulten adequades a la seua formació. En este cas, les seues opinions o informes no seran considerats atribuïbles al Consell Jurídic Consultiu.

Els integrants del cos de lletrats i lletrades exerceixen les seues funcions en règim de dedicació exclusiva i són nomenats per la Presidència del Consell Jurídic Consultiu.

Fins al moment s'han realitzat dues oposicions al cos de lletrats i lletrades.

Cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu

Sra. Patricia Boix Mañó (lletrada major)

Sra. Bárbara Aranda Carles (*)

Sra. Pau Monzó Báguena

Sra. Constanza Sánchez Henares (*)

Sra. Teresa Pilar Vidal Martín

Sr. Artur Fontana Puig

Sr. José Hoyo Rodrigo

Sr. Juan Mª Paredes Arquiola

Oposició places de lletrat o lletrada

Convocatòria borsa de treball temporal cos de lletrats i lletrades


(*) En excedència.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques