CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

El Consell Jurídic Consultiu emet dictamen sobre tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta la Presidència de la Generalitat Valenciana, el Govern Valencià o el conseller o consellera competent.

Les corporacions locals, les universitats i les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en els casos en què aquest siga preceptiu conforme a la llei. Les consultes facultatives hauran de sol·licitar-les mitjançant el conseller o consellera competent.

Preceptivament, el Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat en els casos següents:

 1. Avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia.

 2. Avantprojectes de lleis, excepte l'avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat.

 3. Projectes de decrets legislatius.

 4. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions.

 5. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència davant el Tribunal Constitucional.

 6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.

 7. Els conflictes d'atribucions entre els diferents departaments del Consell.

 8. Els expedients que versen sobre les matèries següents:

  1. Reclamacions de quantia superior a 30.000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.

  2. Revisió d'ofici dels actes administratius.

  3. Nul·litat, interpretació i resolució dels contractes administratius quan es formule oposició per part del contractista i, en tot cas, en els supòsits previstos en la legislació de contractes de l'Estat.

  4. Interpretació, resolució i nul·litat de concessions administratives quan es formule oposició per part del concessionari i, en tot cas, en els supòsits en què així ho disposen les normes aplicables.

  5. Modificació dels plans d'urbanisme, de les normes complementàries i subsidiàries i dels programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.

  6. Règim local, quan la consulta siga preceptiva segons la llei, excepte en el supòsit previst en l’article 13.1 de la Llei de bases de règim local, el dictamen del qual podrà ser emés pel Consell d'Estat quan així ho acorde l'òrgan competent.

  7. Recursos extraordinaris de revisió.

 9. Els assumptes relatius a l'organització, competència i funcionament del Consell Jurídic Consultiu.

 10. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat o de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual les lleis estableixen l'obligació de demanar dictamen.

El Consell Jurídic Consultiu emetrà un dictamen amb caràcter facultatiu en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta pel president o presidenta de la Generalitat, pel Consell o pel conseller o consellera competents, per les Corts Valencianes i per les entitats locals.

En cas que la iniciativa siga efectuada per les Corts Valencianes, ho serà a proposta de dos o més grups parlamentaris que representen la meitat o més de grups de la Cambra o la majoria de diputats o diputades; un dels signants serà l'autor o un dels autors de la iniciativa en cas que fóra conjunta, i versarà sobre les proposicions legislatives registrades pels diferents grups parlamentaris, una vegada hagen sigut admeses a tràmit en la presa en consideració i amb caràcter previ al tràmit de registre d'esmenes a les citades proposicions. Aquest dictamen se sol·licitarà amb caràcter d'urgència i es limitarà a aspectes de tècnica jurídica i a la possible col·lisió dels textos legislatius amb altres normes d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

Admesa a tràmit una iniciativa legislativa popular, la Mesa de les Corts la sotmetrà al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de conformitat amb el procediment anterior. El dictamen incidirà en aspectes de tècnica normativa i en l'adequació del text de la proposició legislativa a les normes internes de superior jerarquia, les normes europees i la legislació bàsica aplicable a la matèria objecte de regulació. La sol·licitud de dictamen suspendrà la tramitació de la iniciativa legislativa popular en els termes previstos en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a les Corts Valencianes una memòria on es detalle l'activitat del Consell en cada exercici i que podrà recollir les observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes consultats i els suggeriments de les disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament de l'administració.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques