CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictàmens sobre normes i consultes facultatives recentment emesos per aquesta institució

ÚLTIMS DICTÀMENS D'INTERÉS

Dictamen 590/2023, de 26 de juliol del 2023, Projecte d'ordre per les quals s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional en centres especials d'ocupació, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb discapacitat o diversitat funcional - AVALEM CAPACITATS.

Veure dictamen

Dictamen 588/2023, de 26 de juliol del 2023, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Comunitat Valenciana a la subscripció d'assegurances agràries incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades.

Veure dictamen

Dictamen 587/2023, de 26 de juliol del 2023, Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment d'elaboració i selecció de les estratègies de desenvolupament local participatiu del sector pesquer (EDLP) en el marc del període de programació del Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027 i s'aproven conjuntament les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de les ajudes preparatòries per a la seua elaboració.

Veure dictamen

Dictamen 586/2023, de 26 de juliol del 2023, Projecte de decret del Consell, de regulació de la declaració responsable d'ocupació d'habitatges i edificis d'habitatges.

Veure dictamen

Dictamen 585/2023, de 26 de juliol del 2023, Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música en la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 570/2023, de 19 de juliol del 2023, Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible.

Veure dictamen

Dictamen 569/2023, de 19 de juliol del 2023, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de tècnic o tècnica en Guia en el Medi natural i de Temps Lliure.

Veure dictamen

Dictamen 557/2023, de 12 de juliol del 2023, Projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superior en gestió de l'aigua.

Veure dictamen

Dictamen 556/2023, de 12 de juliol del 2023, Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de tècnic o tècnica en manteniment d'embarcacions d'esbarjo.

Veure dictamen

Dictamen 555/2023, de 12 de juliol del 2023, Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superior en química i salut ambiental.

Veure dictamen

Dictamen 554/2023, de 12 de juliol del 2023, Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a entitats locals per a obres de condicionament de camins rurals.

Veure dictamen

Dictamen 540/2023, de 5 de juliol del 2023, Consulta facultativa formulada per l'Ajuntament d'Albatera, sobre la possibilitat que l'Ajuntament puga implantar la carrera administrativa horitzontal mitjançant l'exercici de la potestat reglamentària derivada de l'article 133.2 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.

Veure dictamen

Dictamen 534/2023, de 5 de juliol del 2023, Projecte de decret legislatiu del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'habitatge de la Comunitat Valenciana.

Veure dictamen

Si desitja consultar dictàmens anteriors acudisca a la Doctrina Legal.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques