CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ASSUMPTES DE L'ÚLTIM PLE

Consulta els assumptes de l'últim Ple

ASSUMPTES DEL PLE DE 27 DE JULIOL

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

El Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

      NORMA

             Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

                   Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula el procediment d'autorització de l'activitat d'aqüicultura, el registre d'inscripció i funcionament del Registre d'Establiments d'Aqüicultura i s'estableixen les normes bàsiques d'organització espacial de l'aqüicultura marina. (Dictamen núm. 507/2022)

                   Projecte d'ordre de la Conselleria pel qual s'aprova el Pla Tècnic d'Aprofitament Ramader del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. (Dictamen núm. 512/2022)

             Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

                   Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix un període transitori per a la participació del personal docent integrant de les borses de treball en els procediments de provisió de llocs catalogats amb el requisit lingüístic de valencià per l'ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. (Dictamen núm. 504/2022)

                   Projecte de decret d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat. (Dictamen núm. 505/2022)

                   Projecte de decret d'ordenació i currículum de l'etapa d'Educació Primària. (Dictamen núm. 506/2022)

                   Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Emergències i Protecció Civil. (Dictamen núm. 509/2022)

                   Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva. (Dictamen núm. 510/2022)

             Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

                   Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques. (Dictamen núm. 508/2022)

             Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

                   Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'ensenyaments artístics integrats en l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. (Dictamen núm. 511/2022)

      NORMA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

             Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

                   Resolució anticipada i declaració de caducitat de l'actuació territorial estratègica “València CF”. (Dictamen núm. 526/2022)

      RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

             Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

                   Dictamen núm. 528/2022

             Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

                   Dictamen núm. 529/2022

                   Dictamen núm. 531/2022

             Ajuntament de València (València)

                   Dictamen núm. 530/2022

             Consorci Hospital General Universitari de València

                   Dictamen núm. 527/2022

      CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

             Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

                   Modificació del "Contracte de cessió fent ús d'arrendament per a la Gestió i Explotació de la Planta de Transferència de Residus Sòlids Urbans situada a Almassora (Castelló) i de la Planta de Reciclatge i Compostatge amb abocador de rebutjos situada a Onda (Castelló) ...". (Dictamen núm. 514/2022)

             Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

                   Resolució dels contractes de serveis de "Redacció d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (RDBSS), Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus (REGR), Direcció d'execució d'obra i Coordinació en fase d'execució del Pla de Seguretat i Salut (CPSS )". (Dictamen núm. 515/2022)

             Ajuntament d'Albalat dels Sorells (València)

                   Resolució del contracte d'obres per a la reforma integral de l'Espai Escorxador a la UTE Escorxador. (Dictamen núm. 516/2022)

             Ajuntament d'Aspe (Alacant)

                   Resolució del contracte d'obres de "tancament perimetral de la pista coberta i construcció de dependències annexes en zona 17-Fases 1, 2 i 3" i el contracte complementari de serveis consistent en la "direcció d'obra". (Dictamen núm. 513/2022)

             Ajuntament d'Ontinyent (València)

                   Resolució del contracte administratiu per a la gestió i explotació de l’Alberg Perú. (Dictamen núm. 517/2022)

      REVISIÓ D'OFICI

             Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

                   Revisió d'ofici de la Resolució de la Direcció Territorial d'Alacant per la qual es va nomenar funcionària interina a la persona interessada. (Dictamen núm. 521/2022)

                   Revisió d'ofici de la Resolució de la Direcció Territorial d'Alacant per la qual es va nomenar funcionari interí a la persona interessada. (Dictamen núm. 522/2022)

                   Revisió d'ofici del nomenament de la persona interessada en règim de substitució per incapacitat transitòria en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. (Dictamen núm. 524/2022)

             Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

                   Revisió d'ofici de les actuacions administratives de l'expedient de contracte de serveis de "Conservació de zones verdes en ports de la Generalitat Valenciana". (Dictamen núm. 519/2022)

             Ajuntament de Burjassot (València)

                   Revisió d'ofici de la despesa consistent en el servei de transport internacional per al trasllat des d'Ucraïna fins a Burjassot de 41 ciutadans ucraïnesos. (Dictamen núm. 520/2022)

             Ajuntament d'Ibi (Alacant)

                   Revisió d'ofici de determinats preceptes de l'acord sobre normes reguladores de les condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral. (Dictamen núm. 518/2022)

             Ajuntament de Xirivella (València)

                   Revisió d'ofici del contracte verbal amb una mercantil. (Dictamen núm. 525/2022)

             Universitat de València 

                   Revisió d'ofici per nul·litat de ple dret de la Resolució de reconeixement a la persona interessada del dret al teletreball. (Dictamen núm. 523/2022)

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques