CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

Mitjançant un acord del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana adoptat el dia 6 d'octubre de 2015 es van aprovar les normes que han de servir per a garantir la transparència i el dret d'accés dels ciutadans a la informació d'aquesta institució estatutària en la seua activitat administrativa i pressupostària, i en els articles 2 a 6 del seu annex s'arreplega el PROCEDIMENT PER A L'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU, procediment que és el següent:

«Article 2. Sol·licitud d'accés a la informació.

  El procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana s'iniciarà per mitjà de la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol ciutadà, a títol individual o en representació de qualsevol altra organització legalment constituïda, sense que siga necessari per a la seua tramitació explicitar els motius de la presentació d'aquella sol·licitud.

  La sol·licitud haurà de dirigir-se a la Secretaria General del Consell Jurídic Consultiu, i haurà d'incloure:

  1. La identitat de la persona sol·licitant, amb la seua firma o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.

  2. La informació que se sol·licita.

  3. La adreça de contacte, preferentment electrònica, als efectes de comunicacions.

  4. Si escau, la modalitat que preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.

Article 3. Causes d'inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

  No s'admetran a tràmit, mitjançant una resolució motivada, les sol·licituds:

  1. Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació en general, i s'haurà d'informar la persona sol·licitant de quin és l'òrgan responsable així com del termini previst perquè la informació es difonga o estiga disponible.

  2. Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport com la continguda en esborranys, notes, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

  3. Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració, sense que es considere com a reelaboració un tractament informàtic habitual o corrent.

  4. Quan la informació no estiga en poder del Consell Jurídic Consultiu i es desconega l'òrgan competent per a l'entrega de la informació sol·licitada, i s'haurà d'indicar en la resolució d'inadmissió l'òrgan que es considere que pot ser el competent.

  5. Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat en la finalitat de transparència perseguida en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 4. Tramitació de la sol·licitud.

  Quan la sol·licitud siga formulada de forma imprecisa o confusa, estiga incompleta per no incloure les dades indicades en l'apartat 1 anterior, no identifique de forma suficient la informació sol·licitada, o, sent presentada en nom d'una altra persona no s'acreditara la seua representació, es requerirà a la persona sol·licitant concedint-li un termini de 10 dies hàbils perquè esmene els defectes observats, amb l'advertència que el termini de resolució quedarà suspés fins que es produïsca l'esmena de la sol·licitud i en cas que no s'esmene dins d'aquest termini se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud.

  Si la sol·licitud es referix a informació que no es troba en poder del Consell Jurídic Consultiu, aquest la remetrà a l'òrgan competent, si el coneix, i informarà d'aquesta circumstància a la persona sol·licitant.

  Quan la informació sol·licitada poguera afectar els drets o interessos de tercers degudament identificats, se'ls concedirà un termini de 15 dies hàbils per a al·legacions. La notificació a tercers del seu dret a formular al·legacions produirà la suspensió automàtica del termini per a resoldre fins a la recepció d'aquestes o, en cas de no ser presentades dins del termini concedit, fins al transcurs del termini concedit per a la seua presentació. La persona sol·licitant haurà de ser informada de la concessió a tercers del tràmit d'al·legacions, així com de la suspensió del termini per a resoldre.

  En el cas que la informació sol·licitada, fins i tot constant en poder del Consell Jurídic, haja sigut elaborada o generada en la seua integritat o part principal per un altre, es remetrà la sol·licitud a aquest perquè decidisca sobre l'accés.

Article 5. Resolució.

  L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds serà el president del Consell Jurídic Consultiu, havent de motivar la seua resolució quan denegue l'accés, permeta l'accés a pesar de l'oposició d'un tercer, autoritze l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent de la sol·licitada.

  Les sol·licituds d'accés a la informació pública hauran de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagen demanat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud en el Consell Jurídic Consultiu. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre més quan el volum o complexitat de la informació sol·licitada ho faça necessari, la qual cosa haurà de ser objecte de notificació prèvia a la persona sol·licitant.

  Quan, existint oposició d'un tercer, es reconega el dret a accedir a la informació, l'accés material a la informació haurà de condicionar-se al transcurs del termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'haguera formalitzat o que haja sigut resolt confirmant el dret a rebre la informació.

  Si la informació ja ha sigut publicada, la resolució podrà limitar-se a indicar a la persona sol·licitant com pot accedir a ella.

  Transcorregut el termini màxim sense que s'haguera dictat i notificat la resolució a la sol·licitant, la sol·licitud s'entendrà estimada. Produït el silenci estimatori existirà l'obligació de proporcionar la informació sol·licitada, llevat que l'entrega de la informació entre en conflicte evident amb altres drets protegits, o que la seua denegació total o parcial vinga expressament imposada en una llei, supòsits aquestos últims en què la informació serà entregada amb la dissociació prèvia de les dades, i es retrà compte a la persona sol·licitant sobre aquesta circumstància.

Article 6. Impugnació.

  La resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu posarà fi a la via administrativa, i, conforme a l'article 23.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern i a l'article 17.6 de la 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, contra aquesta tan sols cabrà la interposició de recurs contenciós administratiu.»

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques