CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

Ple

El Consell Jurídic Consultiu està constituït per les conselleres i consellers nats i un número de sis consellers o conselleres per elecció, entre els quals serà elegida la Presidència. El Consell Jurídic Consultiu estarà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot (article 3 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LCJC)).

Les seues funcions són principalment:

 1. Emetre dictamen dels assumptes preceptius sobre els quals siga consultat, com també respecte de les consultes facultatives sobre les quals, d'acord amb la LCJC i el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant RCJC), haja de dictaminar (articles 9, 10 i 11 LCJC i 71, 72, 73 i 74 RCJC).

 2. Elaborar el pressupost del Consell Jurídic Consultiu que figurarà com una secció dins dels pressupostos de la Generalitat (article 12 LCJC).

 3. Discutir i aprovar, anualment, la memòria sobre l'activitat del Consell Jurídic Consultiu en el període anterior, en la qual es podran recollir observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes consultats, suggeriments de disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament de l'Administració (article 79 RCJC).

 4. Acordar, si escau, la constitució de comissions, quan la naturalesa dels assumptes a dictaminar així ho aconselle (article 70 RCJC).

 5. Formular mocions a iniciativa del Ple per a la seua elevació al Consell (article 78 RCJC).

 6. Advertir, si escau, sobre la necessitat de prevenció, correcció disciplinària, incoació o esbrinament de responsabilitats d'empleats públics (article 77 RCJC).

Titular de la Presidència

La Presidència del Consell Jurídic Consultiu serà triada entre els membres no nats del Consell que es proposen per votació secreta. Després de l’elecció, será nomenada a càrrec de la Presidència de la Generalitat (article 4.3 LCJC i 17 RCJC)

Té com a funcions (article 5 LCJC i 21 RCJC):

El president o presidenta del Consell Jurídic Consultiu tindrà el tractament d'honorable i li correspondran les funcions següents:

 1. Ostentar la representació del Consell Jurídic Consultiu.

 2. Autoritzar amb la seua signatura els dictàmens emesos pel Consell Jurídic Consultiu així com aquells escrits dirigits al president de la Generalitat i als consellers.

 3. Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell Jurídic Consultiu.

 4. Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Jurídic Consultiu.

 5. Elevar anualment a la Presidència de la Generalitat i a les Corts una memòria en la qual es detallen les activitats del Consell Jurídic Consultiu en cada exercici.

 6. Subscriure, si escau, convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades dins del respecte a la legislació bàsica estatal i a la legislació valenciana.

 7. Resoldre els recursos administratius que s'interposen contra les resolucions o actes administratius dictats per la Presidència o per la Secretaria General del Consell Jurídic Consultiu.

 8. Declarar la lesivitat, a proposta del Ple, dels actes administratius anul·lables del Consell Jurídic Consultiu, amb caràcter previ a la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 9. Revisar d'ofici, a proposta del Ple, els actes administratius del Consell Jurídic Consultiu que foren nuls de ple dret, amb subjecció al procediment previst en la legislació bàsica del procediment administratiu comú.

 10. Interpretar el reglament i adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell Jurídic Consultiu.

 11. Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació del Consell Jurídic Consultiu dins dels límits legals pressupostaris.

 12. Adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell Jurídic Consultiu.

 13. Aprovar motivadament, amb la deliberació prèvia del Ple, l'avantprojecte de pressupost del Consell Jurídic Consultiu perquè siga remés a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda per tal que l’incloguen en els de la Generalitat.

 14. Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, els comptes anuals del Consell Jurídic Consultiu.

 15. Autoritzar la despesa i proposar i ordenar els pagaments necessaris per al correcte funcionament del Consell Jurídic Consultiu, d’acord amb les bases d'execució del seu pressupost.

 16. Exercir, respecte al Consell Jurídic Consultiu, les funcions que la legislació d'hisenda i de patrimoni de la Generalitat atribueix a les persones titulars de les conselleries en relació amb els seus departaments, i són de la seua exclusiva incumbència les relatives a execució i liquidació del pressupost.

 17. Ostentar la direcció de tots els serveis del Consell Jurídic Consultiu i assumir respecte a aquest les atribucions pròpies de les persones titulars de les conselleries d'acord amb la legislació vigent, excepció feta de les que siguen inherents a la condició de membre del Consell.

 18. Qualsevol altra que puga ser contemplada en el Reglament d'execució i desenvolupament d’aquesta Llei. (article 5 LCJC i 21 RCJC).

Les relacions del Consell Jurídic Consultiu amb l'Estat, comunitats autònomes i altres ens públics es mantindran a través de la Presidència de la Generalitat o de la conselleria que corresponga, excepció feta de les relacions amb el Consell d'Estat i amb els consells consultius autonòmics, que es realitzaran a través de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu. (article 22 RCJC).

Funcions de la Presidència en relació amb el Ple (article 23 RCJC)

 1. Obrir i alçar les sessions.

 2. Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i concedir o denegar les peticions d'intervenció.

 3. Proposar el despatx d'assumptes que no figuren en l'ordre del dia, sempre que estiguen reunits, de manera presencial, la persona titular de la Secretaria General i tots els membres del Ple.

 4. Retirar de la sessió els assumptes que requerisquen major estudi.

 5. Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats en l'adopció d'acords.

Funcions de la Presidència en la direcció de les sessions (article 24 RCJC)

Com a persona que dirigeix les sessions del Consell Jurídic Consultiu, li correspon:

 1. Figurar al capdavant del Consell Jurídic Consultiu en els actes corporatius.

 2. Autoritzar amb la seua signatura tota comunicació oficial que es dirigisca al Consell, a les conselleries, a les Corts, a altres institucions de la Generalitat, al Consell d'Estat o a altres consells consultius autonòmics o a qualssevol institucions públiques o privades.

 3. Constituir comissions i seccions en els termes previstos en aquest reglament.

 4. Rebre el jurament o promesa, davant la Presidència de la Generalitat, de les conselleres i els consellers en prendre possessió dels seus càrrecs.

 5. Concedir o denegar les audiències a les persones que tinguen la condició d'interessades en el procediment. L'audiència s'acordarà, d'ofici o a instàncies de part, mitjançant resolució, que haurà de ser motivada en cas de denegació. Del seu resultat no serà necessari donar compte a l'autoritat consultant.

 6. Reclamar de l'autoritat consultant els antecedents i informes que estime necessaris.

 7. Sol·licitar, directament o per conducte de l'autoritat consultant, els informes tècnics orals o escrits a què es refereix l'article 15.2 de la Llei 10/1994, del Consell Jurídic Consultiu.

 8. Designar individualment, a petició del Consell de la Generalitat, una lletrada o un lletrat del Consell Jurídic Consultiu per a l'acompliment de comeses especials i participació en comissions d'estudi sobre qüestions de singular rellevància o interés públic, sempre que resulten adequades a la seua formació.

Funcions de la Presidència en exercici de la direcció superior del personal, serveis i dependències (article 25 RCJC)

Com a titular de la direcció superior del personal, serveis i dependències del Consell Jurídic Consultiu, correspon a la Presidència:

 1. Convocar els processos selectius del personal de la institució que corresponga.

 2. Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, l'estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu.

 3. Aprovar, amb la prèvia deliberació del Ple, la relació de llocs de treball.

 4. Exercir les facultats sobre el personal al servei del Consell Jurídic Consultiu segons el que disposa la legislació de la funció pública de la Comunitat Valenciana i aquest reglament.

 5. Nomenar, si escau, el personal funcionari del Consell Jurídic Consultiu i el personal eventual i laboral amb els requisits establits en les lleis.

De les conselleres i els consellers per elecció (articles 4 i 6 LCJC)

El Consell Jurídic Consultiu està constituït per un número de sis consellers o conselleres per elecció, entre els quals serà elegida la Presidència.

La Presidència, les conselleres i els consellers per elecció es nomenaran per un període de quatre anys, reelegibles per un únic mandat d'altres quatre anys. El període es computarà des del dia de la presa de possessió.

Els sis membres que componen el Consell Jurídic Consultiu seran designats: dos pel Consell i quatre per les Corts. Els membres triats per les Corts ho seran mitjançant un acord adoptat per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i diputades.

L'elecció de persones membres electives del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es realitzarà entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret amb més de quinze anys d'exercici professional efectiu o que siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d'estat o autonòmics. Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià.

Les persones candidates hauran de comparéixer davant la comissió parlamentària pertinent per a acreditar la seua idoneïtat. La comissió elevarà al Ple de les Corts una proposta de candidats i candidates, garantint la paritat, perquè siga votada.

Funcions de les conselleres i els consellers per elecció (article 28 RCJC)

Les conselleres i els consellers per elecció tenen les funcions i obligacions següents:

 1. Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple sempre que siguen convocats amb l'antelació mínima prevista en aquest reglament, i han d'excusar la seua assistència quan aquesta els siga impossible.

 2. Participar en els debats de les sessions del Consell Jurídic Consultiu, així com discutir els dictàmens en el Ple, indicant-ne la seua modificació, acceptació o desestimació, i també proposar que siguen retirats o que queden sobre la taula o s'amplien els seus antecedents.

 3. Formular vots particulars, per escrit i amb subjecció al que preveu aquest reglament. En cas que no hagen assistit a la sessió en la qual s'haja debatut l'assumpte, no podran formular vots particulars.

Altres funcions de les conselleres i els consellers per elecció (article 29 RCJC)

A les conselleres i els consellers per elecció els correspon així mateix:

 1. Presidir les comissions i seccions a les quals estiguen adscrits, dirigint les seues deliberacions i autoritzant les actes corresponents.

 2. Decidir com a consellera o conseller ponent sobre els projectes de dictamen dels quals donen compte els lletrats i les lletrades i, en cas de rebutjar-los, encomanar-ne la redacció a un altre lletrat o lletrada que designe la persona titular de la Presidència.

 3. Oir, en tràmit d'audiència, les observacions o al·legacions que els facen les persones interessades, o autoritzar a tal fi el lletrat o la lletrada corresponent. Aquesta audiència l'acordarà la persona titular de la Presidència únicament quan la consellera o el conseller ponent considere necessari aclarir algun extrem de les observacions o al·legacions que, si escau, hagen formulat per escrit les persones interessades.

Funcions excepcionals dels consellers i conselleres per elecció (article 30 RCJC)

La Presidència del Consell Jurídic Consultiu podrà designar individualment, amb el dictamen previ favorable del Ple, conselleres o consellers per a l'acompliment de comeses especials i participació en comissions d'estudi per a qüestions de singular rellevància o interés públic. En aquests casos, les seues opinions o informes no seran atribuïbles al Consell Jurídic Consultiu.

Secretaria General (article 36 RCJC)

La persona titular de la Secretaria General serà nomenada pel Consell de la Generalitat, a proposta de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu (article 36 RCJC).

Li correspon:

 1. La persona titular de la Secretaria General despatxarà amb la Presidència amb la periodicitat que aquesta determine i, si escau, amb les conselleres i els consellers, sempre que ho requerisca la bona marxa dels assumptes del Consell Jurídic Consultiu.

 2. A la Secretaria General li corresponen les funcions de secretària o secretari del Ple, la direcció directa del personal i del règim interior dels serveis i dependències del Consell Jurídic Consultiu, sense perjudici de la superior autoritat de la Presidència i de les atribucions del Ple i de les conselleres i els consellers.

Funcions de la Secretaria General en relació amb el Ple (article 40 RCJC)

 1. Preparar i cursar l'ordre del dia de les sessions del Consell Jurídic Consultiu, sotmetent-lo a la prèvia aprovació de la Presidència.

 2. Efectuar la convocatòria de les sessions del Ple, per ordre de la Presidència, així com les citacions dels seus membres.

 3. Rebre les peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits de les persones membres del Consell Jurídic Consultiu, dels quals el Ple haja de tindre coneixement.

 4. Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Ple.

 5. Signar amb la Presidència els dictàmens aprovats pel Consell Jurídic Consultiu i les modificacions que s’hi s'introduïsquen.

 6. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

 7. Portar el llibre d'actes del Ple, foliat i visat per la persona titular de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, i també la documentació d'actuacions que s'estime pertinent.

 8. Expedir certificacions d'actes, acords, dictàmens i les seues còpies, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència.

 9. Estendre les certificacions d'assistència que procedisquen o se li sol·liciten.

Funcions de la Secretaria General en relació amb el personal (article 41 RCJC)

 1. La Secretaria General exerceix la direcció directa de personal i, en raó de tal, li corresponen les competències que en general tenen atribuïdes les persones titulars de les sotssecretaries de l'Administració de la Generalitat respecte a les seues conselleries, excepte aquelles que apareguen atribuïdes a la Presidència o als consellers o conselleres, i els seus actes són susceptibles de recurs davant la Presidència, la resolució dels quals posarà fi a la via administrativa.

 2. La Secretaria General ostentarà, així mateix, la direcció del cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu.

Altres funcions de la Secretaria General (article 42 RCJC)

A la Secretaria General li corresponen també les funcions següents:

 1. Elaborar l'avantprojecte de pressupost degudament documentat, que aprovarà la Presidència, amb la deliberació prèvia del Ple, perquè siga remés a la conselleria competent en matèria d’hisenda a fi d'integrar-se com a secció dins dels pressupostos generals de la Generalitat.

 2. Elaborar anualment el projecte de memòria d'activitat del Consell Jurídic Consultiu.

 3. Formar, actualitzar i valorar l'inventari dels béns mobles i drets de propietat incorporal que haja adquirit o tinga adscrits el Consell Jurídic Consultiu.

 4. Portar el registre d'alts càrrecs del Consell Jurídic Consultiu.

 5. Vetlar, en l'àmbit del Consell Jurídic Consultiu, per la implementació de l'administració electrònica, la protecció de les persones físiques respecte al tractament i circulació de les seues dades personals i l'adequada gestió de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

 6. Distribuir els assumptes sotmesos a consulta entre els lletrats i les lletrades.

 7. Controlar el registre d'entrada i eixida de documents.

 8. Vigilar els serveis d'arxiu i biblioteca.

 9. Portar un registre de disposicions normatives que afecten el Consell Jurídic Consultiu i un altre de les resolucions recaigudes en els expedients sotmesos a la seua consulta.

 10. Coordinar les accions de la Unitat d’Igualtat del Consell Jurídic Consultiu.

Lletrada o lletrat major (article 49 RCJC)

 1. La Presidència, oït el Ple, designarà un lletrat o una lletrada major entre el personal funcionari de carrera del cos de lletrades i lletrats de la institució.

 2. Seran funcions de la lletrada o el lletrat major, entre altres, les següents:

  1. L'emissió d'un informe en els expedients de contractació del Consell Jurídic Consultiu, quan així es dispose en la normativa vigent o així ho sol·licite l’òrgan de contractació.

  2. L'emissió d'un informe de resolució sobre els recursos administratius la competència dels quals corresponga a la Presidència o al Ple.

  3. L'emissió, en l'àmbit del Consell Jurídic Consultiu, d'un informe jurídic en aquells casos en els quals les disposicions vigents establisquen el caràcter preceptiu d'un informe jurídic de l'Advocacia de la Generalitat en l'Administració del Consell, o del servei jurídic en l'àmbit d'altres administracions públiques.

 3. En cas de vacant, absència o malaltia se substituirà en l'exercici de les seues funcions pel lletrat o la lletrada de carrera amb més antiguitat en el cos i, en cas de concórrer diverses persones en aquesta condició, per qui haguera obtingut major puntuació en les proves selectives d'accés a aquest.

De les lletrades i els lletrats

Ingrés en el cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu (article 47 RCJC)

 1. L'ingrés en el cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu es realitzarà mitjançant oposició, de conformitat amb les bases i programa que aprovarà el Ple per a cada convocatòria.

 2. La data de començament dels exercicis haurà d'estar compresa en temps no inferior a quatre mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 3. La composició del tribunal es determinarà en les bases de l'oposició i haurà de respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes. En tot cas, el funcionament i la composició del tribunal hauran de subjectar-se a la normativa bàsica estatal i a la legislació autonòmica valenciana sobre òrgans tècnics de selecció de personal.

 4. La Secretaria General mantindrà actualitzada la relació, per ordre d'antiguitat, dels membres del cos de lletrades i lletrats, que serà aprovada per la Presidència, oït el Ple.

Funcions del personal del cos de lletrades i lletrats (article 48 RCJC)

Corresponen a les lletrades i als lletrats les funcions següents:

 1. Estudiar, preparar i redactar amb fonament els projectes de dictàmens i informes que se'ls assigne sobre els assumptes sotmesos a consulta del Consell Jurídic Consultiu.

 2. Informar puntualment la consellera o el conseller ponent o, si escau, les conselleres o els consellers que s'hagen designat, sobre els assumptes confiats al seu estudi; donar lectura a la ponència redactada, usar la paraula en les seccions o comissions, amb la vènia de la consellera o el conseller ponent, les vegades que ho estimen oportú o quan se'ls requerisca per això.

 3. Assistir, quan se'ls requerisca per això, a les sessions del Ple i informar a petició de qualsevol consellera o conseller, amb la vènia de la Presidència i en els termes previstos en aquest reglament.

 4. Prestar assistència jurídica al Consell Jurídic Consultiu.

 5. Despatxar amb les conselleres o els consellers els assumptes que consideren necessari.

Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal

Les seues atribucions són, principalment, la gestió econòmica, pressupostària, financera i patrimonial, com també la gestió de personal i la gestió dels assumptes generals de la institució (d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada).

Servei de Coordinació i Documentació

Les seues funcions són, essencialment, les de coordinació administrativa, registre, contractació, elaboració de la doctrina legal, tràmit d'expedients, documentació i biblioteca (d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada).

Unitat de TIC i Comunicacions

La seua funció és, principalment, la de coordinació informàtica de la institució, que inclou l'administració i el manteniment dels sistemes informàtics, l'administració electrònica, la seguretat i la interoperabilitat i el suport a usuaris (d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada).

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques