CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

Normes que exigixen dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu.


El Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els assumptes següents (article 10 LCJC):

  Article 10. Dictamen preceptiu.

  El Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els següents casos:

  1. Avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia.

  2. Avantprojectes de lleis, tret de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat

  3. Projectes de decrets legislatius.

  4. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions.

  5. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència davant el Tribunal Constitucional.

  6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.

  7. Conflictes d'atribucions entre els distints departaments del Consell.

  8. Els expedients que versen sobre les següents matèries:

   • a) Reclamacions de quantia superior a 15.000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.

   • b) Revisió d'ofici dels actes administratius.

   • c) Nul·litat, interpretació i resolució dels contractes administratius quan es formule oposició per part del contractista i, en tot cas, en els supòsits previstos en la legislació de contractes de l'estat.

   • d) Interpretació, resolució i nul·litat de concessions administratives quan es formule oposició per part del concessionari i, en tot cas, en els supòsits en què així ho disposen les normes aplicables.

   • e) Modificació dels plans d'urbanisme, les normes complementàries i subsidiàries i els programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.

   • f) Règim local, quan la consulta siga preceptiva segons la llei, llevat del supòsit previst en l'article 13.1 de la Llei de Bases de Règim Local, el dictamen del qual podrà ser emés pel Consell d'Estat quan així ho acorde l'òrgan competent.

   • g) Recursos extraordinaris de revisió.

  9. Els assumptes relatius a l'organització, la competència i el funcionament del Consell Jurídic Consultiu.

  10. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat o de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual les lleis estableixen l'obligació de demanar el dictamen.

Les consultes preceptives podran formular-se directament en l'àmbit de la Generalitat pel president, pel Consell o pel conseller competent, sense perjuí de la possibilitat d'estos de formular les consultes facultatives que estimen oportunes (articles 9 LCJC i 66 primer paràgraf RCJC).

Les consultes preceptives de les corporacions locals, de les universitats i de les altres entitats i corporacions de Dret Públic radicades a la Comunitat Valenciana se sol·licitaran directament al Consell Jurídic Consultiu, però les consultes facultatives hauran d'interessar-les, degudament raonades, per mitjà del conseller competent, qui decidirà el pertinent sobre la seua remissió al Consell Jurídic (articles 11 LCJC i 66 segon paràgraf i 69 RCJC).

Excepcionalment, les Corts podran sol·licitar dictamen urgent previ del Consell Jurídic Consultiu, per acord de la Mesa de les Corts, i a través del seu president, quan debaten sobre la possibilitat de formular recurs d'inconstitucionalitat en conflictes competencials (disposició addicional segona LCJC i article 68 RCJC).

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques