CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina web www.cjccv.es és titularitat del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es reserva el dret de modificar o adaptar aquesta política de privacitat en tot moment, per això li recomanem que la revise periòdicament.

Responsable
Qui és la persona responsable del tractament?

Les dades que es recullen o que ens facilite voluntàriament per mitjà de la pàgina web o per la navegació en aquesta, com també totes aquelles que ens puga facilitar en els formularis de contacte, via correu electrònic o per telèfon, seran so·licitades i tractades per la persona responsable del tractament, les dades del qual s'indiquen a continuació:

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb domicili a la plaça de Sant Nicolau, 2, Palau de Santa Bàrbara, 46001 València, Espanya.

Telèfon: 96 313 12 00

Adreça electrònica: www.cjccv.es

Adreça de correu electrònic: consultiu_net@gva.es

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seues dades personals o privacitat (amb la persona delegada de protecció de dades), pot fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Qui és la persona delegada de protecció de dades i com es pot posar en contacte amb ella?

La persona delegada de protecció de dades és l'encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals i s'ocupa del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb la persona delegada de protecció de dades en la següent adreça de correu electrònic: cjc_dpd@gva.es

Finalitat
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana tractem les seues dades personals per a gestionar les consultes o sol·licituds d'informació que ens formule a través de la pàgina web, el correu electrònic o el telèfon.

No es prendran decisions automatitzades sobre la informació facilitada.

Durant quant de temps conservarem les seues dades?

Conservarem les seues dades durant un termini de sis mesos des de la resolució de la seua consulta o sol·licitud d'informació pels mitjans anteriorment assenyalats.

Legitimació
Per quina raó utilitzem les seues dades personals?

Les utilitzem per a donar resposta a les consultes o sol·licituds d'informació rebudes sobre la base de l'exercici de les competències i funcions que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat València té atribuïdes en la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en el Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Destinataris
A qui comunicarem les seues dades?

Les dades personals que ens facilite pels mitjans disponibles en la pàgina web no seran comunicades a tercers, i el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és qui dóna directament resposta a aquest tipus de consultes.

Drets
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades personals?

Dret Contingut Canals d’atenció
Accés

Podrà consultar les seues dades personals incloses en tractaments del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Els drets que la normativa de protecció de dades li atribueix pot exercitar-los davant:

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Adreça postal:
Plaça de Sant Nicolau, 2 46001 València, Espanya.

Adreça de correu electrònic:
consultiu_net@gva.es

Rectificació

Podrà modificar les seues dades personals quan siguen inexactes o estiguen incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seues dades personals en els següents casos:

  • Per tractament il·lícit de dades.
  • Per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida.
  • Per revocació del consentiment.
  • Per oposició al tractament.

Llevat que el tractament siga necessari segons el que disposa l'article 17.3 del RGPD (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016).

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tracten les seues dades per motius personals llevat que qui les tracte —el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana— acredite un motiu legítim que prevalga sobre el seu.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seues dades en els casos següents:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seues dades personals.
  • Quan el tractament siga il·lícit, però vosté s'opose a la supressió de les seues dades i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Quan el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana no necessite tractar les seues dades però vosté les necessite per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vosté s'haja oposat al tractament de les seues dades per al compliment d'una missió d'interés públic o en l'exercici de poders públics, mentre es verifica si els motius legítims del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per al tractament prevalen sobre els seus.

Si considera que no hem tractat les seues dades personals d'acord amb la normativa, pot contactar amb la persona delegada de protecció de dades en l'adreça de correu electrònic cjc_dpd@gva.es.

No obstant això, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a exercitar els seus drets, acompanye la seua sol·licitud amb una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seua identitat o signe-la digitalment amb un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats.

Pot obtindre més informació i accedir a models de sol·licitud en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Registre d'activitats de tractament

Si desitja conéixer el registre d'activitats de tractament d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques