CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

El lletrat o lletrada major serà designat pel president o presidenta del Consell Jurídic Consultiu, a proposta del secretari o secretària general, oït el Ple, entre els funcionaris de carrera del Cos de lletrats i lletrades de la institució (Acord del 13.11.2014 del Ple del Consell Jurídic Consultiu).

Li corresponen, a més de les funcions pròpies de lletrat o lletrada que se li atribueixen en la llei i en el reglament, les següents (Acord del 13.11.2014 del Ple del Consell Jurídic Consultiu):

  1. L'emissió d'un informe en els expedients de contractació del Consell Jurídic Consultiu, quan així es dispose en la normativa vigent o així ho sol·licite l'òrgan de contractació.
  2. L'emissió d'un informe de resolució sobre els recursos administratius la competència dels quals corresponga al president o presidenta o al Ple.
  3. L'emissió, en l'àmbit del Consell Jurídic Consultiu, d'un informe jurídic en aquells casos en què les disposicions vigents establisquen la preceptivitat d'un informe jurídic emés per l'Advocacia de la Generalitat, en l'Administració del Consell, o del servei jurídic, en l'àmbit d'altres administracions públiques.
  4. En tot cas, l'emissió d'un informe jurídic a sol·licitud del Ple, del president o presidenta o del secretari o secretària general.
  5. L'assistència tècnica a la Presidència i a la Secretaria General en totes les qüestions relacionades amb l'activitat consultiva i no consultiva del Consell Jurídic Consultiu que ho exigisquen.
  6. L'assistència a les reunions dels òrgans del Consell Jurídic Consultiu quan siga requerit per a això per la Presidència.
  7. L'exercici de les funcions extraordinàries, que en l'àmbit d'actuació del Consell Jurídic Consultiu, li encomane el Ple o la Presidència de la institució.
  8. La participació com a membre en les ponències especials per a les quals siga designat.
  9. La validació de documents que acrediten la representació de les persones interessades en els procediments administratius davant del Consell Jurídic Consultiu.
  10. La coordinació, davall la supervisió del secretari o secretària general, de l'activitat dels altres lletrats i lletrades.

En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat temporal del secretari o secretària general, les seues funcions seran exercides per un dels lletrats o lletrades del Consell, per designació de la Presidència.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques