CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

El Consell Jurídic Consultiu ha d'emetre dictamen sobre tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta la Presidència de la Generalitat, el Consell de la Generalitat o la persona que ostenta la Conselleria competent, en tot cas, i en aquells assumptes on el dictamen siga preceptiu d'acord amb llei i siga sol·licitat per la persona que ostenta l'Alcaldia dels municipis valencians, el Rectorat de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i les persones responsables de les altres entitats i corporacions de dret públic no integrades en l'Administració autonòmica. També les Corts Valencianes, a través de la seua Presidència, poden sol·licitar dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en el cas d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat en conflictes competencials. Les entitats locals, universitats públiques i la resta d'entitats i corporacions de dret públic podran sol·licitar dictamen facultatiu del Consell Jurídic Consultiu per mitjà del conseller o consellera competents.

Quan en el despatx d'algun assumpte s'haguera omés indegudament audiència al Consell Jurídic Consultiu, la Presidència ho significarà a qui corresponga i, en tot cas, la Presidència de la Generalitat, perquè aquesta ho faça saber a l'autoritat corresponent.

El termini ordinari d'emissió de dictamen és d'un mes, encara que l'autoritat consultant podrà realitzar la consulta pel tràmit d'urgència, i en este cas el termini d'emissió serà de deu dies.

Per a l'elaboració dels projectes de dictamen el Consell Jurídic Consultiu compta amb cinc seccions permanents, cada una d'elles presidida per un conseller o consellera electius i integrada per un o més lletrats o lletrades. Quan la naturalesa dels assumptes a dictaminar així ho aconselle, podran formar-se comissions per acord del Ple, integrades per dos o més consellers o conselleres.

El Consell Jurídic Consultiu actua en Ple al qual se sotmeten els projectes de dictamen per a la seua deliberació i aprovació. Per acord del Ple es podrà constituir una Comissió Permanent integrada per la Presidència i els consellers o conselleres electius, a la qual li correspondrà, si és el cas, l'aprovació de determinats dictàmens (article 54.3 del Reglament).

Formen part del Ple la Presidència, els consellers o conselleres electius i els consellers o conselleres nats, assistits per la Secretaria General. Al Ple competeix l'aprovació dels dictàmens corresponents als avantprojectes de reforma de l'Estatut d'Autonomia i de lleis, així com als projectes de decrets legislatius, recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència davant del Tribunal Constitucional, convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes, conflictes d'atribucions entre els distints departaments del Govern Valencià i, finalment, els assumptes relatius a l'organització, competència i funcionament del propi Consell Jurídic Consultiu.

Els consellers o conselleres electius tenen l'obligació d'assistir a les sessions del Consell Jurídic Consultiu amb veu i vot, discutir els dictàmens, proposar-ne la modificació, acceptació, desestimació o que queden sobre la taula, i pòden formular vots particulars quan discrepen del dictamen o de l'acord majoritari.

Els consellers o conselleres nats assistiran també a les sessions, amb veu però sense vot, per la qual cosa la seua assistència no computa als efectes del quòrum de constitució, que està establit per la Presidència, o per qui la substituïsca reglamentàriament, i per la meitat almenys dels consellers o conselleres electius, a més de la Secretaria General.

Tot dictamen consta d'un primer apartat d'antecedents, seguit de les oportunes consideracions de dret i de la conclusió o conclusions, que en casos justificats podran formular-se de mode alternatiu o condicional. Aquesta forma no serà necessària per al supòsit que la consulta formulada tinga com a finalitat que el Consell Jurídic Consultiu propose noves formes d'actuació administrativa o l'elaboració o reforma d'avantprojectes de disposicions generals.

En els casos d'avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general, si el dictamen conté observacions i suggeriments de distinta naturalesa distingirà aquells que es consideren de naturalesa essencial; si aquests són atesos en la seua totalitat, la resolució a adoptar seguirà la fórmula «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu» i, si no és així, haurà d'expressar que s'ha adoptat «oït el Consell Jurídic Consultiu».

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques