CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

El Consell Jurídic Consultiu està constituït per un número de sis conselleres i consellers per elecció i per les conselleres i consellers nats, i es tria d'entre els primers la Presidència. Estarà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot.

La composició actual és la següent:

Honorable Senyora Margarita Soler Sánchez
Il·lustríssim Senyor Enrique Fliquete Lliso
Conseller Vicepresident - Il·lustríssim Senyor Enrique Fliquete Lliso;

Conseller electiu

Curriculum Vitae / Nomenament
Il·lustríssima Senyora M.ª Carmen Pérez Cascales
Consellera electiva - Il·lustríssima Senyora M.ª Carmen Pérez Cascales;

Consellera electiva

Curriculum Vitae / Nomenament
Il·lustríssim Senyor Joan Carles Carbonell Mateu
Conseller electiu - Ilustrísimo Señor D. Joan Carles Carbonell Mateu;

Conseller electiu

Curriculum Vitae / Nomenament
Il·lustríssim Senyor Javier de Lucas Martín
Conseller electiu - Il·lustríssim Senyor Javier de Lucas Martín;

Conseller electiu

Curriculum Vitae / Nomenament
Il·lustríssima Senyora Fernanda María Lapresta Gascón
Consellera electiva - Il·lustríssima Senyora Fernanda María Lapresta Gascón;

Consellera electiva

Curriculum Vitae / Nomenament
Il·lustríssim Senyor Joan Tamarit i Palacios
Secretari General - Il·lustríssim Senyor Joan Tamarit i Palacios;

Secretari general

Curriculum Vitae / Nomenament

Dels sis membres electius del Consell Jurídic Consultiu, dos seran designats per decret del Consell de la Generalitat i quatre per les Corts, mitjançant un acord adoptat per majoria de 3/5 dels seus membres.

La Presidència del Consell Jurídic Consultiu serà triada entre els membres electius que es proposen per votació secreta i segons el procediment establit en la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu.

La Presidència i els membres electius del Consell Jurídic Consultiu es nomenaran per a un període de quatre anys, reelegibles per a un únic mandat d'altres quatre anys, i el còmput d’aquest s’iniciarà des del dia de la presa de possessió.

L'elecció dels membres electius del Consell Jurídic Consultiu es realitzarà entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret amb més de quinze anys d'exercici professional o que siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d'Estat o autonòmics. Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià o valenciana.

En relació a la Secretaria General, la persona titular d’aquesta serà nomenada pel Consell, a proposta del president o presidenta del Consell Jurídic Consultiu.

La persona titular de la Presidència i els membres electius del Consell Jurídic Consultiu, són inamovibles durant el període del seu mandat. Els seus càrrecs estan sotmesos al mateix règim d'incompatibilitats establit per als alts càrrecs de l'Administració, i tenen compatibilitat únicament amb les funcions docent i investigadora.

Els consellers o conselleres nats ostentaran la seua condició de manera immediata al cessament com a president o presidenta de la Generalitat, sempre que no estiguen incursos en causa d'incompatibilitat.

El Consell Jurídic Consultiu pot convidar a informar davant ell els organismes o persones de competència notòria en les matèries sotmeses a consulta.

Composició històrica
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques