CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUCIÓ

Tota la informació, funcions, estructura organitzativa i contingut dels dictàmens

INSTITUCIÓ

DECRET 37/2019, DE 15 DE MARÇ, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Definició

 1. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institució de la Generalitat de caràcter públic, és l'òrgan consultiu suprem en matèria jurídica del Consell de la Generalitat, de l'administració autonòmica i, si escau, de les administracions locals radicades en la Comunitat Valenciana.

  També ho és de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i de les altres entitats, institucions i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'administració autonòmica.

 2. El Consell Jurídic Consultiu té la seua seu a la ciutat de València.

Article 2. Autonomia i independència

 1. El Consell Jurídic Consultiu exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional, per a garantir-ne l'objectivitat i la independència, la tutela de la legalitat i l'Estat de Dret.
 2. El Consell Jurídic Consultiu precedeix qualsevol altre òrgan consultiu autonòmic i substitueix, en els mateixos termes, el Consell d'Estat, excepte aquells assumptes que expressament li estiguen reservats a aquest últim.

Article 3. Observança de l'ordenament jurídic i qüestions d'oportunitat

El Consell Jurídic Consultiu vetlarà per l'observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic, en les normes dels quals fonamentarà els seus dictàmens.

Excepcionalment valorarà aspectes d'oportunitat i conveniència, si així ho sol·licita expressament l'autoritat consultant.

El Consell Jurídic Consultiu podrà posar de manifest a l'autoritat consultant la conveniència de dictaminar sobre l'oportunitat, i quedarà interromput, en aquest cas, el termini per a emetre dictamen.

Article 4. Dictàmens

El Consell Jurídic Consultiu desenvoluparà la funció consultiva mitjançant l'emissió de dictàmens, per escrit, en els termes previstos en aquest reglament.

Article 5. Fórmula aprovatòria en assumptes dictaminats

 1. Les disposicions normatives i resolucions de l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen o si se n'aparten. En el primer cas s'usarà la fórmula «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu», i en el segon, «oït el Consell Jurídic Consultiu».
 2. Quan la disposició normativa o resolució adoptada per l'administració s'aparte del dictamen del Consell Jurídic Consultiu però es conforme enterament d'acord amb algun vot particular, es podrà emprar la fórmula «oït el Consell Jurídic Consultiu i d'acord amb el vot particular formulat per la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, per la consellera o el conseller, o per les conselleres o els consellers…».

Article 6. Comunicació de la decisió adoptada

 1. L'autoritat consultant comunicarà al Consell Jurídic Consultiu, en el termini de quinze dies següents a la seua adopció, les resolucions o disposicions generals aprovades després de la consulta.
 2. La Secretaria General comunicarà a la consellera o al conseller ponent que haja examinat l'assumpte, les resolucions o disposicions adoptades «oït el Consell Jurídic Consultiu», perquè elabore un informe escrit en el qual s'especifiquen les diferències de criteri entre el dictamen i la resolució o disposició. La consellera o el conseller donarà compte del seu informe al Consell Jurídic Consultiu, el qual acordarà allò pertinent. Aquest informe es remetrà a l'arxiu per a la seua incorporació a la còpia del dictamen corresponent.

Article 7. Omissió de dictamen preceptiu

Quan en el despatx d'algun assumpte s'haja omés indegudament la petició de dictamen al Consell Jurídic Consultiu, la Presidència del Consell Jurídic Consultiu ho significarà a qui corresponga i, en tot cas, al president o la presidenta de la Generalitat, perquè ho faça saber a l'autoritat corresponent.

Article 8. Obligació de guardar secret

Les persones que integren el Ple, la persona titular de la Secretaria General, les lletrades i els lletrats i tot el personal del Consell Jurídic Consultiu tenen l'obligació de guardar secret sobre les propostes, deliberacions i sentit dels vots emesos.

Els acords i dictàmens aprovats pel Consell Jurídic Consultiu són públics.

Article 9. Inhibició de les persones que integren el Ple del Consell Jurídic Consultiu

 1. Les persones que integren el Ple tenen l'obligació d'inhibir-se del coneixement, deliberació i votació dels assumptes quan concórrega qualsevol dels motius d'abstenció previstos en la legislació bàsica estatal sobre règim jurídic del sector públic.
 2. La inhibició d'una consellera o d'un conseller haurà de fer-se per escrit dirigit a la Presidència del Consell Jurídic Consultiu abans de prendre coneixement de l'assumpte, o verbalment en adonar-se'n en la secció, comissió o Ple, la qual cosa es reflectirà en l'acta.
 3. Si es plantejaren dubtes o discrepàncies sobre si ha d'inhibir-se o no, alguna consellera o conseller, decidirà el Ple del Consell Jurídic Consultiu en la sessió mateixa o en una independent anterior a la deliberació sobre l'assumpte, a proposta de la Presidència.

Article 10. Control economicofinancer del Consell Jurídic Consultiu

El Consell Jurídic Consultiu sotmetrà la seua gestió economicofinancera a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.

TÍTOL II

Composició del Consell Jurídic Consultiu

Secció primera

Composició del Consell Jurídic Consultiu

Article 11. Composició del Consell Jurídic Consultiu

 1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït per les conselleres i consellers per elecció i per les conselleres i els consellers nats, i entre els primers es tria la Presidència. Estarà assistit per la Secretaria General, que actuarà amb veu però sense vot.
 2. Les conselleres i els consellers per elecció seran sempre tres dones i tres homes, i caldrà respectar aquesta proporció en cada renovació, total o parcial, que es faça d'aquests càrrecs.

Article 12. Durada del càrrec i renovació

 1. La Presidència i les conselleres i els consellers per elecció es nomenaran per a un període de quatre anys, podran ser reelegits per a un únic mandat d'altres quatre anys i es computarà el període des del dia de la presa de possessió.
 2. En cas de produir-se una vacant durant la vigència del mandat, la consellera o el conseller serà designat d'acord amb el sistema que estableix l'article 3 de la Llei 10/1994, de la Generalitat pel que reste del mandat, sense perjudici de la possibilitat d'una renovació quan finalitze el mandat, si ha tingut una durada inferior a quatre anys.
 3. La persona titular de la Presidència i les conselleres i els consellers per elecció, abans de prendre possessió dels seus respectius càrrecs, hauran de jurar o prometre davant el president o la presidenta de la Generalitat fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, i hauran de guardar secret de les deliberacions del Consell Jurídic Consultiu.
 4. La fórmula que s'ha d'utilitzar per al jurament o promesa serà la següent: «Jure o promet per la meua consciència i honor que exerciré el càrrec de presidenta o president (o consellera o conseller) del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, a la resta de l'ordenament jurídic i a les institucions de govern valencianes; guardaré secret de les deliberacions del Consell Jurídic Consultiu, i actuaré en tot moment amb independència i objectivitat per a millor servei al poble valencià».

Article 13. Assistència a les sessions de les persones membres del Consell de la Generalitat

El president o la presidenta de la Generalitat i les altres persones integrants del Consell podran assistir a les sessions del Consell Jurídic Consultiu per a informar davant aquest quan ho consideren convenient.

Article 14. Incompatibilitats de les persones integrants del Ple del Consell Jurídic Consultiu

 1. Les persones que integren el Ple del Consell Jurídic Consultiu se sotmetran al règim d'incompatibilitats establert amb caràcter general per als alts càrrecs de l'administració, amb l'excepció de les activitats docents i investigadores.
 2. La Presidència i les conselleres i els consellers per elecció seran incompatibles amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu i amb l'acompliment de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal.
 3. Totes les persones integrants del Ple del Consell Jurídic Consultiu tenen l'obligació de presentar en la Secretaria General declaració jurada de no trobar-se incurses en causa d'incompatibilitat, i expressar quines altres activitats pretenen compatibilitzar amb l'exercici de la seua funció en el Consell Jurídic Consultiu, amb obligació de renovar aquesta declaració quan es produïren alteracions de la situació existent.
 4. Quan es nomene una funcionària o un funcionari per als càrrecs de Presidència, consellera o conseller o Secretaria General se'l declararà, si escau, en la situació administrativa que corresponga conformement a la legislació de funció pública.
 5. En l'aplicació de les incompatibilitats es tindrà especial consideració amb el caràcter d'administració no activa del Consell Jurídic Consultiu.
 6. Les activitats de caràcter privat no subjectes a retribució, seran compatibles si no afecten interessos susceptibles de dictamen preceptiu.

Article 15. Cessament de les persones integrants del Ple del Consell Jurídic Consultiu

 1. La Presidència i les conselleres i els consellers per elecció, durant el període del seu mandat, són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:
  1. Per defunció
  2. Per renúncia
  3. Per extinció del mandat
  4. Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma
  5. Per pèrdua de la condició política de valenciana o valencià
  6. Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció
 2. El cessament es comunicarà a la institució que haguera nomenat la consellera o el conseller que haja cessat perquè procedisca a un nou nomenament.
 3. El supòsit previst en el número f) de l'epígraf anterior serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu que, amb audiència prèvia a la consellera o al conseller a qui afecte, adoptarà l'acord que corresponga per majoria absoluta i, en el cas que se n'acorde el cessament, ho comunicarà a la Institució que haguera fet el nomenament perquè procedisca com en els altres supòsits.

Article 16. Retribucions, indemnitzacions i drets passius

Les persones que integren el Ple del Consell Jurídic Consultiu percebran les retribucions que es determinen en el seu pressupost, en la forma i manera que acorde el Ple, així com les indemnitzacions per despeses o ajudes addicionals que establisquen les bases reguladores del pressupost aprovades pel Ple.

Secció segona

De la Presidència

Article 17. Elecció de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu

 1. La Presidència del Consell Jurídic Consultiu s'elegirà de les conselleres i els consellers per elecció que es proposen per a aquest càrrec, mitjançant votació secreta.
 2. L'elecció de la Presidència es realitzarà cada vegada que es renove la totalitat de les conselleres i els consellers electius, i aquesta elecció es durà a terme en el Ple que se celebrarà dins dels cinc dies següents a la presa de possessió dels seus càrrecs. Aquest Ple, que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia l'elecció de la Presidència, serà convocat, presidit i moderat per la consellera o el conseller electiu que siga de major edat.
 3. En el cas que la Presidència quedara vacant abans de la finalització del mandat per qualsevol de les causes legalment previstes per al seu cessament es procedirà a una nova elecció pel termini que restara de mandat.
 4. En el cas que la Presidència quedara vacant per extinció del mandat, la nova elecció es durà a terme, una vegada s'haja renovat la totalitat del Consell Jurídic Consultiu, en els termes previstos en l'apartat primer.

Article 18. Procediment d'elecció de la Presidència

 1. Es realitzarà una primera votació entre les persones candidates i resultarà triada la que obtinga la majoria absoluta dels vots.
 2. Si no s'obté aquesta majoria, es realitzarà una segona votació entre les persones més votades i resultarà triada la persona que obtinga la majoria simple dels vots.
 3. En cas de produir-se empat en la segona votació, la Presidència serà triada mitjançant sorteig entre les persones que hagen obtingut més suports en la primera votació.
 4. Realitzada l'elecció es donarà trasllat del resultat d'aquesta al president o presidenta de la Generalitat perquè procedisca al seu nomenament.

Article 19. Substitució i vacant de la Presidència

En cas d'absència, malaltia o si no es produeix, per qualsevol causa, l'elecció i durant el temps en què es mantinga aquesta situació transitòria, les funcions de la Presidència seran exercides per la consellera o el conseller per elecció de major antiguitat i, en cas d'igualtat en l'antiguitat, per la de major edat d'elles, que ostentarà la condició de vicepresident o vicepresidenta.

Article 20. Tractament de la Presidència

La persona titular de la Presidència tindrà el tractament d'Honorable, que conservarà encara que haja cessat en el càrrec, llevat que se la remoga per incompliment de la seua funció, per incompatibilitat no acceptada o per inhabilitació declarada per resolució judicial ferma.

Article 21. Funcions de la Presidència

Correspondran a la Presidència, a més d'aquelles funcions no atribuïdes a altres òrgans del Consell Jurídic Consultiu, les següents:

 1. Ostentar la representació del Consell Jurídic Consultiu.
 2. Autoritzar amb la seua signatura els dictàmens emesos pel Consell Jurídic Consultiu, així com aquells escrits dirigits a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries i a les altres autoritats.
 3. Fixar l'ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Consell Jurídic Consultiu.
 4. Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Jurídic Consultiu.
 5. Elevar anualment a la Presidència de la Generalitat i a les Corts una memòria en la qual es detallen les activitats del Consell Jurídic Consultiu en cada exercici.
 6. Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació del Consell Jurídic Consultiu, dins dels límits legals pressupostaris.
 7. Subscriure, si escau, convenis de col·laboració, amb altres entitats públiques o privades, dins del respecte a la legislació bàsica estatal i a la legislació valenciana.
 8. Resoldre els recursos administratius que s'interposen contra les resolucions o actes administratius dictats per la Presidència o per la Secretaria General del Consell Jurídic Consultiu.
 9. La declaració de lesivitat, a proposta del Ple, dels actes administratius anul·lables del Consell Jurídic Consultiu, amb caràcter previ a la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 10. La revisió d'ofici, a proposta del Ple, dels actes administratius del Consell Jurídic Consultiu que foren nuls de ple dret, amb subjecció al procediment previst en la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
 11. Interpretar el reglament i adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell Jurídic Consultiu.
 12. Aprovar motivadament, amb la deliberació prèvia del Ple, l'avantprojecte de pressupost del Consell Jurídic Consultiu per a la seua remissió a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda per a la seua inclusió en els de la Generalitat.
 13. Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, els comptes anuals del Consell Jurídic Consultiu.
 14. Autoritzar la despesa i proposar i ordenar els pagaments necessaris per al correcte funcionament del Consell Jurídic Consultiu, d'acord amb les bases d'execució del seu pressupost.
 15. Exercir, respecte al Consell Jurídic Consultiu, les funcions que la legislació d'hisenda i de patrimoni de la Generalitat atribueix a les persones titulars de les conselleries en relació amb els seus departaments, i són de la seua exclusiva incumbència les relatives a execució i liquidació del pressupost.
 16. Ostentar la direcció de tots els serveis del Consell Jurídic Consultiu i assumir respecte a aquest les atribucions pròpies de les persones titulars de les conselleries d'acord amb la legislació vigent, excepció feta de les que siguen inherents a la condició de membre del Consell.

Article 22. Relacions amb altres institucions

Les relacions del Consell Jurídic Consultiu amb l'Estat, comunitats autònomes i altres ens públics es mantindran a través de la Presidència de la Generalitat o de la Conselleria que corresponga, excepció feta de les relacions amb el Consell d'Estat i amb els consells consultius autonòmics, que es realitzaran a través de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu.

Article 23. Funcions de la Presidència en relació amb el Ple

A la persona titular de la Presidència, com a membre del Consell Jurídic Consultiu que presideix les seues sessions, li correspon:

 1. Obrir i alçar les sessions.
 2. Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i concedir o denegar les peticions d'intervenció.
 3. Proposar el despatx d'assumptes que no figuren en l'ordre del dia, sempre que estiguen reunits, de manera presencial, la persona titular de la Secretaria General i tots els membres del Ple.
 4. Retirar de la sessió els assumptes que requerisquen major estudi.
 5. Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats en l'adopció d'acords.

Article 24. Funcions de la Presidència en la direcció de les sessions

Com a persona que dirigeix les sessions del Consell Jurídic Consultiu, li correspon:

 1. Figurar al capdavant del Consell Jurídic Consultiu en els actes corporatius.
 2. Autoritzar amb la seua signatura tota comunicació oficial que es dirigisca al Consell, a les conselleries, a les Corts, a altres institucions de la Generalitat, al Consell d'Estat o a altres consells consultius autonòmics o a qualssevol institucions públiques o privades.
 3. Constituir comissions i seccions en els termes previstos en aquest reglament.
 4. Rebre el jurament o promesa, davant la Presidència de la Generalitat, de les conselleres i els consellers, en prendre possessió dels seus càrrecs.
 5. Concedir o denegar les audiències a les persones que tinguen la condició d'interessades en el procediment. L'audiència s'acordarà, d'ofici o a instàncies de part, mitjançant resolució, que haurà de ser motivada en cas de denegació. Del seu resultat no serà necessari donar compte a l'autoritat consultant.
 6. Reclamar de l'autoritat consultant els antecedents i informes que considere necessaris.
 7. Sol·licitar, directament o per conducte de l'autoritat consultant, els informes tècnics orals o escrits a què es refereix l'article 15.2 de la Llei 10/1994, del Consell Jurídic Consultiu.
 8. Designar individualment, a petició del Consell de la Generalitat, una lletrada o un lletrat del Consell Jurídic Consultiu per a l'acompliment de comeses especials i participació en comissions d'estudi sobre qüestions de singular rellevància o interès públic, sempre que resulten adequades a la seua formació.

Article 25. Funcions de la Presidència en exercici de la direcció superior del personal, serveis i dependències

Com a titular de la direcció superior del personal, serveis i dependències del Consell Jurídic Consultiu, correspon a la Presidència:

 1. Convocar els processos selectius del personal de la institució que corresponga.
 2. Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, l'estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu.
 3. Aprovar, amb la deliberació prèvia del Ple, la relació de llocs de treball.
 4. Exercir les facultats sobre personal al servei del Consell Jurídic Consultiu segons el que disposa la legislació de funció pública de la Comunitat Valenciana i aquest reglament.
 5. Nomenar, si escau, les funcionàries i funcionaris del Consell Jurídic Consultiu i el personal eventual i laboral amb els requisits establerts en les lleis.

Secció tercera

De les conselleres i els consellers per elecció

Article 26. Forma de designació de les conselleres i els consellers per elecció

 1. De les sis conselleres i consellers per elecció que componen el Consell Jurídic Consultiu, dos es designaran per decret del Consell de la Generalitat i quatre per les Corts, mitjançant acord adoptat per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres; tots ells entre professionals i científics i científiques que s'hagen distingit en el camp del Dret, amb més de quinze anys d'exercici professional, o entre juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d'Estat o autonòmics, i que tinguen la condició política de valencians o valencianes.
 2. Les persones candidates a ser triades per les Corts hauran de comparéixer davant la Comissió Parlamentària pertinent per a acreditar la seua idoneïtat. La Comissió elevarà al Ple de les Corts una proposta de candidates i candidats per a la seua votació i garantirà la paritat en relació amb la totalitat de les persones que integren el Consell Jurídic Consultiu.

Article 27. Tractament de les conselleres i els consellers per elecció

Les conselleres i els consellers per elecció tindran el tractament d'Il·lustríssima o Il·lustríssim, que conservaran encara que hagen cessat en el càrrec, llevat que se'ls remoga per incompliment de la seua funció, per incompatibilitat no acceptada o per inhabilitació declarada per resolució judicial ferma.

Article 28. Funcions i obligacions de les conselleres i els consellers per elecció

Les conselleres i els consellers per elecció tenen les funcions i obligacions següents:

 1. Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple del Consell Jurídic Consultiu sempre que hagen sigut convocats amb l'antelació mínima prevista en aquest reglament, i han d'excusar la seua assistència quan aquesta els fóra impossible.
 2. Participar en els debats de les sessions del Consell Jurídic Consultiu, així com discutir els dictàmens en el Ple, proposant-ne la modificació, acceptació o desestimació, i també proposar que siguen retirats o que queden sobre la taula o s'amplien els antecedents.
 3. Formular vots particulars, per escrit i amb subjecció al que preveu aquest reglament. En cas que no hagen assistit a la sessió en la qual s'haja debatut l'assumpte, no podran formular vots particulars.

Article 29. Altres funcions de les conselleres i els consellers per elecció

A les conselleres i els consellers per elecció els correspon així mateix:

 1. Presidir les comissions i seccions a les quals estiguen adscrits, dirigint-ne les deliberacions i autoritzant les actes corresponents.
 2. Decidir com a consellera o conseller ponent, sobre els projectes de dictamen dels quals donen compte els lletrats i les lletrades i, en cas de rebutjar-los, encomanar la redacció a un altre lletrat o lletrada que designe la persona titular de la Presidència.
 3. Oir, en tràmit d'audiència, les observacions o al·legacions que els facen les persones interessades, o autoritzar a aquest fi el lletrat o la lletrada corresponent. Aquesta audiència l'acordarà la persona titular de la Presidència únicament quan la consellera o el conseller ponent considere necessari aclarir algun extrem de les observacions o al·legacions que, si escau, s'hagen formulat per escrit per les persones interessades.

Article 30. Funcions excepcionals

La Presidència del Consell Jurídic Consultiu podrà designar individualment, amb el dictamen previ favorable del Ple, conselleres o consellers per a l'acompliment de comeses especials i participació en comissions d'estudi per a qüestions de singular rellevància o interès públic. En aquests casos, les seues opinions o informes no seran atribuïbles al Consell Jurídic Consultiu.

Secció quarta

De les conselleres i els consellers nats

Article 31. Condició de conselleres i consellers nats

Les conselleres i consellers nats són les persones que compleixen els requisits que estableix la Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat.

Article 32. Sol·licitud i límits temporals de la condició de conselleres i consellers nats

Les conselleres i els consellers nats ostentaran la seua condició quan ho sol·liciten després del cessament en la Presidència de la Generalitat, sempre que no incòrreguen en causa d'incompatibilitat, i exerciran les seues funcions amb els límits temporals establerts en l'article 4 de la Llei reguladora de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat.

Article 33. Incompatibilitats de les conselleres i els consellers nats

A més dels supòsits d'incompatibilitat legalment previstos, la condició de consellera i conseller nat és incompatible amb l'exercici de qualsevol lloc de responsabilitat executiva en les administracions públiques.

Article 34. Tractament de les conselleres i els consellers nats

Les conselleres i els consellers nats tenen el tractament vitalici de Molt Honorable Senyora o Molt Honorable Senyor, d'acord amb el que disposa l'article 2 de la Llei reguladora de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat.

Article 35. Funcions de les conselleres i els consellers nats

 1. Les conselleres i els consellers nats assistiran a les sessions del Consell Jurídic Consultiu, amb veu però sense vot, i no es computarà, en conseqüència, la seua assistència a l'efecte del quòrum de constitució legalment exigit.
 2. Les conselleres i els consellers nats tindran dret que conste en acta el seu parer en relació amb els dictàmens que s'aproven.

Secció cinquena

De la Secretaria General

Article 36. Nomenament de la persona titular de la Secretaria General

 1. La persona titular de la Secretaria General serà nomenada pel Consell de la Generalitat, a proposta de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu.
 2. El nomenament es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 3. La persona titular de la Secretaria General prendrà possessió del càrrec en reunió del Ple del Consell Jurídic Consultiu i prestarà jurament o promesa en la forma prevista en aquest Reglament. En aquesta sessió la lletrada o el lletrat major exercirà la funció de la Secretaria General.

Article 37. Substitució de la Secretaria General

La Secretaria General serà substituïda, en cas de vacant, absència o malaltia, per la lletrada o el lletrat major i, si no és possible, per la lletrada o el lletrat que designe la Presidència del Consell Jurídic Consultiu.

Article 38. Tractament i retribucions de la persona titular de la Secretaria General

La Secretaria General tindrà el tractament d'Il·lustríssima o Il·lustríssim i percebrà les retribucions i assignacions que es consignen en el pressupost del Consell Jurídic Consultiu, en la forma i manera que acorde el Ple, així com les indemnitzacions per despeses o ajudes addicionals que s'establisquen en les bases reguladores del pressupost del Consell Jurídic Consultiu aprovades pel Ple.

Article 39. Funcions de la Secretaria General

 1. La persona titular de la Secretaria General despatxarà amb la Presidència amb la periodicitat que aquesta determine i, si escau, amb les conselleres i els consellers, sempre que ho requerisca la bona marxa dels assumptes del Consell Jurídic Consultiu.
 2. A la Secretaria General li corresponen les funcions de secretària o secretari del Ple, la direcció directa de personal i del règim interior dels serveis i dependències del Consell Jurídic Consultiu, sense perjudici de la superior autoritat de la Presidència i de les atribucions del Ple i de les conselleres i els consellers.

Article 40. Funcions de la Secretaria General en relació amb el Ple

En relació amb el Ple a la Secretaria General li corresponen les següents funcions:

 1. Preparar i cursar l'ordre del dia de les sessions del Consell Jurídic Consultiu, sotmetent-lo a l'aprovació prèvia de la Presidència.
 2. Efectuar la convocatòria de les sessions del Ple, per ordre de la Presidència, així com les citacions dels seus membres.
 3. Rebre les peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits de les persones membres del Consell Jurídic Consultiu, dels quals el Ple haja de tindre coneixement.
 4. Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Ple.
 5. Signar amb la Presidència els dictàmens aprovats pel Consell Jurídic Consultiu i les modificacions que s'hi introduïsquen.
 6. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
 7. Portar el llibre d'actes del Ple, foliat i visat per la persona titular de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, així com la documentació d'actuacions que s'estime pertinent.
 8. Expedir certificacions d'actes, acords, dictàmens i les seues còpies, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència.
 9. Estendre les certificacions d'assistència que procedisquen o se li sol·liciten.

Article 41. Funcions de la Secretaria General en relació amb el personal

 1. La Secretaria General exerceix la direcció directa de personal i, com a tal, li corresponen les competències que en general tenen atribuïdes les persones titulars de les sotssecretaries de l'administració de la Generalitat respecte a les seues conselleries, excepte aquelles que apareguen atribuïdes a la Presidència o als consellers o les conselleres, i els seus actes són susceptibles de recurs davant la Presidència, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.
 2. La Secretaria General ostentarà, així mateix, la direcció del cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu.

Article 42. Altres funcions de la Secretaria General

A la Secretaria General li corresponen també les funcions següents:

 1. Elaborar l'avantprojecte de pressupost degudament documentat, que aprovarà la Presidència, amb la deliberació prèvia del Ple, per a la seua remissió a la conselleria competent en hisenda a fi d'integrar-se com a secció dins dels pressupostos generals de la Generalitat.
 2. Elaborar anualment el projecte de Memòria d'activitat del Consell Jurídic Consultiu.
 3. Formar, actualitzar i valorar l'Inventari dels béns mobles i drets de propietat incorporal que haja adquirit o tinga adscrits el Consell Jurídic Consultiu.
 4. Portar el Registre d'alts càrrecs del Consell Jurídic Consultiu.
 5. Vetlar, en l'àmbit del Consell Jurídic Consultiu, per la implementació de l'administració electrònica, la protecció de les persones físiques respecte al tractament i circulació de les seues dades personals i l'adequada gestió de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 6. Distribuir els assumptes sotmesos a consulta entre els lletrats i les lletrades.
 7. Controlar el registre d'entrada i eixida de documents.
 8. Vigilar els serveis d'arxiu i biblioteca.
 9. Portar un Registre de disposicions normatives que afecten el Consell Jurídic Consultiu i un altre de les resolucions recaigudes en els expedients sotmesos a la seua consulta.
 10. Coordinar les accions de la Unitat d'igualtat del Consell Jurídic Consultiu.

Secció sisena

Disposicions comunes

Article 43. Emblema del Consell Jurídic Consultiu

El Consell Jurídic Consultiu tindrà com a emblema el que apareix en l'apèndix d'aquest reglament, i el seu lema és «Secundum patriae supremas leges».

Article 44. Ús de la toga

La persona titular de la Presidència, els consellers i les conselleres, la persona titular de la Secretaria General i les lletrades i els lletrats vestiran toga en els actes en què així siga determinat per la Presidència.

Article 45. Insígnies dels membres del Consell Jurídic Consultiu

 1. Les insígnies dels membres del Consell Jurídic Consultiu seran les següents:
  1. La de la Presidència, collaret amb medalla i placa daurats i bastó de comandament com a símbol d'autoritat.
  2. La de les conselleres i els consellers, medalla i placa daurada.
  3. La de la Secretaria General, medalla i placa platejada.
  4. La de les lletrades i els lletrats, botó de solapa.
 2. Les medalles, plaques i botons portaran l'emblema del Consell Jurídic Consultiu.

Article 46. Targeta d'acreditació de la condició de membre del Consell Jurídic Consultiu

Totes les persones que integren el Ple del Consell Jurídic Consultiu disposaran d'una targeta que, firmada per la Presidència, acredite la seua condició de membre del Consell Jurídic Consultiu.

TÍTOL III

Del personal del Consell Jurídic Consultiu

Secció primera

De les lletrades i els lletrats

Article 47. Ingrés en el Cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu

 1. L'ingrés en el Cos de lletrades i lletrats del Consell Jurídic Consultiu es realitzarà mitjançant oposició, de conformitat amb les bases i programa que aprovarà el Ple per a cada convocatòria.
 2. La data de començament dels exercicis haurà d'estar compresa en temps no inferior a quatre mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 3. La composició del tribunal es determinarà en les bases de l'oposició i haurà de respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes. En tot cas, el funcionament i la composició del tribunal haurà de subjectar-se a la normativa bàsica estatal i a la legislació autonòmica valenciana sobre òrgans tècnics de selecció de personal.
 4. La Secretaria General mantindrà actualitzada la relació, per ordre d'antiguitat, dels membres del Cos de lletrades i lletrats, que serà aprovada per la Presidència, oït el Ple.

Article 48. Funcions del personal del Cos de lletrades i lletrats

Corresponen a les lletrades i els lletrats les funcions següents:

 1. Estudiar, preparar i redactar amb fonament els projectes de dictàmens i informes que se'ls assigne sobre els assumptes sotmesos a consulta del Consell Jurídic Consultiu.
 2. Informar puntualment la consellera o el conseller ponent, o, si escau, les conselleres o els consellers que s'hagen designat, sobre els assumptes confiats al seu estudi, donar lectura a la ponència redactada i usar la paraula en les seccions o comissions, amb la vènia de la consellera o el conseller ponent, les vegades que ho estimen oportú, o quan se'ls requerisca per a això.
 3. Assistir, quan se'ls requerisca per a això, a les sessions del Ple i informar a petició de qualsevol consellera o conseller, amb la vènia de la Presidència i en els termes previstos en aquest reglament.
 4. Prestar assistència jurídica al Consell Jurídic Consultiu.
 5. Despatxar amb les conselleres o els consellers els assumptes que consideren necessari.

Article 49. Lletrada o lletrat major

 1. La Presidència, oït el Ple, designarà un lletrat o una lletrada major entre el personal funcionari de carrera del Cos de lletrades i lletrats de la institució.
 2. Seran funcions de la lletrada o el lletrat major, entre altres, les següents:
  1. L'emissió d'informe en els expedients de contractació del Consell Jurídic Consultiu, quan així es dispose en la normativa vigent o així ho sol·licite l'òrgan de contractació.
  2. L'emissió d'informe de resolució sobre els recursos administratius la competència dels quals corresponga a la Presidència o al Ple.
  3. L'emissió, en l'àmbit del Consell Jurídic Consultiu, d'informe jurídic en aquells casos en els quals les disposicions vigents establisquen el caràcter preceptiu d'un informe jurídic de l'Advocacia de la Generalitat, en l'Administració del Consell, o del servei jurídic, en l'àmbit d'altres administracions públiques.
 3. En cas de vacant, absència o malaltia es procedirà a la substitució en l'exercici de les seues funcions pel lletrat o la lletrada de carrera amb més antiguitat en el Cos i, en cas de concórrer diverses persones en aquesta condició, per qui haguera obtingut major puntuació en les proves selectives d'accés a aquest.

Article 50. Absència de despatx del Cos de lletrades i lletrats amb les persones interessades

Les lletrades i els lletrats no tenen despatx amb el públic, però, en tràmit d'audiència, podran oir, amb l'autorització de la consellera o el conseller ponent, les observacions o les al·legacions que els facen les persones interessades, sense manifestar res quan es relacione amb el fons dels assumptes.

Article 51. Funcions excepcionals de les lletrades i els lletrats

La Presidència, a petició del Consell, podrà designar individualment a una lletrada o un lletrat del Consell Jurídic Consultiu per a l'acompliment de comeses especials o de participació en comissions d'estudi sobre qüestions de singular rellevància o interès públic, sempre que resulten adequades a la seua formació.

En aquests casos les seues opinions o informes no es consideraran atribuïbles al Consell Jurídic Consultiu.

Article 52. Règim de dedicació

Les lletrades i els lletrats exerciran les seues funcions en règim de dedicació exclusiva i quedaran subjectes a les incompatibilitats que corresponguen d'acord amb el que disposa la legislació de la funció pública valenciana.

Secció segona

Del personal d'administració i serveis

Article 53. Estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu

La Presidència, amb la deliberació prèvia del Ple, aprovarà l'estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu respectant les previsions contingudes en els articles següents.

Article 54. Personal d'administració i serveis

 1. La plantilla de personal i les seues modificacions seran elaborades per la Secretaria General i aprovades pel Ple del Consell Jurídic Consultiu.
 2. El Consell Jurídic Consultiu proveirà les places conformement al que disposa la legislació de la funció pública valenciana i segons les bases que aprove el Ple per a cada convocatòria, en les quals es tindran en compte les mesures i recomanacions en matèria d'igualtat per a la funció pública valenciana.

Article 55. Dependència dels serveis administratius

De la Secretaria General dependran els diferents serveis administratius d'acord amb el que disposa l'estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu.

Article 56. Distribució del personal segons necessitats

El personal d'administració serà distribuït per la Secretaria General d'acord amb les necessitats dels serveis.

Article 57. Unitat d'Igualtat

El Servei de Coordinació i Documentació del Consell Jurídic Consultiu, sota la coordinació de la Secretaria General, assumirà les funcions de la Unitat d'igualtat, a la qual corresponen les atribucions següents:

 1. Redactar l'Informe d'impacte de gènere de la normativa pròpia del Consell Jurídic Consultiu.
 2. Proposar al Ple mesures per a la consecució de la igualtat efectiva en matèria de gènere i conciliació de la vida familiar i laboral, des del punt de vista de la gestió de personal, i d'aquestes la redacció d'un Pla singular d'Igualtat.
 3. Proposar la impartició de formació per a la millora de la qualitat del servei públic, que haurà d'incloure continguts sobre igualtat efectiva i prohibició de qualsevol tipus de discriminació.

Article 58. Aspirants amb diversitat funcional

En el marc de la normativa valenciana en matèria de funció pública, el Consell Jurídic Consultiu assegurarà mesures adequades en el procediment selectiu per a garantir la participació d'aspirants amb diversitat funcional, en condicions d'igualtat.

Article 59. Conciliació de la vida familiar i laboral

El règim de la jornada general, permisos, llicències i vacances del personal del Consell Jurídic Consultiu haurà de tendir a afavorir l'assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, quan siga conseqüència de l'exercici del dret de conciliació de la vida familiar i laboral, i en el marc del Pla d'Igualtat que haurà d'aprovar-se per la institució.

TÍTOL IV

Funcionament del Consell Jurídic Consultiu

Secció primera

Del Ple

Article 60. Funcionament del Ple del Consell Jurídic Consultiu

 1. El Consell Jurídic Consultiu actua en Ple, que es reunirà periòdicament, i sempre que el convoque la Presidència, per a entendre dels assumptes de la seua competència.
 2. La convocatòria, que inclourà l'ordre del dia juntament amb la documentació necessària per a la seua deliberació, es cursarà amb dos dies hàbils d'antelació com a mínim, excepte casos urgents en què aquest termini mínim serà de vint-i-quatre hores, i la cursarà, en tots dos supòsits, en nom de la Presidència, la Secretaria General.

Article 61. Ubicació dels membres del Ple en les sessions

Les persones membres del Consell Jurídic Consultiu es col·locaran en les sessions pel següent ordre: en la capçalera de la taula, la Presidència del Consell Jurídic Consultiu. A la seua dreta i esquerra, correlativament, les conselleres i els consellers per elecció, per ordre d'antiguitat o, si escau, per la seua major edat, i les conselleres i els consellers nats, per l'ordre de presa de possessió.

Enfront de la Presidència es col·locarà la Secretaria General. Si assistira alguna lletrada o algun lletrat, informarà situant-se al costat de la Secretaria General.

Article 62. Sessions públiques

Seran públiques les sessions en què es discutisca sobre la memòria a elevar al Consell i a les Corts, i aquelles altres en què la Presidència del Consell Jurídic Consultiu, amb motiu de la presa de possessió d'algun dels membres d'aquest, o per a commemorar algun esdeveniment, així ho decidisca. La sessió no serà pública en la part en què es procedisca a la lectura de l'acta de la sessió anterior, ni en la que es done compte d'algun expedient sotmès a consulta.

Article 63. Celebració de les sessions, deliberacions i adopció d'acords

 1. La vàlida celebració de les sessions i de les deliberacions i la presa d'acords pel Consell Jurídic Consultiu requereix l'assistència presencial de les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria General o, si escau, de qui, respectivament, les suplisca, així com d'almenys la meitat de les conselleres i els consellers per elecció.
 2. No serà necessària la convocatòria prèvia si, estant reunides, de manera presencial, la Secretaria General i la totalitat de les conselleres i els consellers, tant per elecció com nats, decideixen per unanimitat constituir-se vàlidament com a òrgan col·legiat per a la celebració de sessions, deliberacions i adopció d'acords.
 3. El Ple deliberarà sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o aquells que propose la Presidència segons el que disposa l'article 21.c) d'aquest reglament.
 4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia, llevat que assistisquen tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
 5. Els projectes de dictamen que hagen de ser objecte d'estudi en la sessió hauran d'haver sigut repartits als membres del Consell Jurídic Consultiu amb la convocatòria i, en tot cas, almenys amb dos dies hàbils d'anticipació al dia de celebració de la sessió, excepte casos urgents en què aquest termini mínim serà de vint-i-quatre hores.
 6. Si es tractara d'un dictamen sobre un projecte de disposició general, també s'adjuntarà còpia del projecte de norma objecte de dictamen.
 7. Els expedients dels assumptes sotmesos a consulta quedaran en la Secretaria General, a la disposició de les conselleres i els consellers, a partir de la convocatòria.
 8. Si algun projecte de dictamen fóra desestimat, la Ponència mateixa haurà d'elaborar un nou projecte de dictamen, llevat que el seu ponent no acceptara aquesta comesa, i en aquest cas es passarà a una ponència especial que ha de designar la Presidència, oït el Ple.
 9. Els acords s'adoptaran per majoria de vots. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de la persona titular de la Presidència.
 10. Excepte en cas d'inhibició, la Presidència i les conselleres i els consellers per elecció no podran abstindre's en les votacions dels assumptes de la competència del Consell Jurídic Consultiu.
 11. Per a la votació se seguirà l'ordre invers al de col·locació de les conselleres i els consellers per elecció, passarà d'esquerra a dreta, i votarà en últim lloc la Presidència.
 12. Les conselleres i els consellers presents i, si escau, les lletrades i els lletrats, podran intervindre en el debat en els termes que fixe la Presidència, i es respectarà, en tot cas, el dret de rèplica per al·lusions.

Article 64. Vots particulars

 1. Els dictàmens s'aprovaran per unanimitat o per majoria.
 2. Les conselleres i els consellers per elecció podran presentar vots particulars la presentació dels quals hauran d'anunciar abans de concloure la sessió.
 3. Els vots particulars poden ser discrepants, quan es vote en contra del dictamen, o concurrents, quan es vote a favor del dictamen però es discrepe de l'argumentació jurídica.
 4. El vot particular haurà d'entregar-se en la Secretaria General per escrit dins d'un termini no superior a cinc dies hàbils següents al de la sessió. Aquest termini podrà ser reduït o ampliat per la Presidència atenent, respectivament, la urgència i la complexitat del dictamen.
 5. Els vots particulars s'adjuntaran al dictamen.

Article 65. Explicació de vot

Les conselleres i els consellers que decidisquen no formular vot particular o adherir-se al que es formule per una altra consellera o conseller, podran demanar que consten en acta els motius de la seua discrepància.

Article 66. Dictamen sobre la taula fins a la pròxima sessió

Qualsevol consellera o conseller per elecció podrà demanar que un dictamen quede sobre la taula fins a la pròxima sessió; però si es tractara d'un assumpte urgent o que haguera romàs sobre la taula una sessió o en el qual existisquen problemes de termini per a evacuar el dictamen, la Presidència podrà denegar la petició.

Article 67. Remissió dels dictàmens a l'autoritat consultant

Els dictàmens seran remesos a l'autoritat consultant, signats per les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria General, i s'hi indicarà al marge els noms de les persones que hagen assistit a la deliberació i votació, amb expressió de si han sigut aprovats per unanimitat o per majoria i, si escau, si ha decidit el vot de qualitat de la Presidència, i s'adjuntaran els vots particulars que hi haguera.

Article 68. Elaboració i aprovació de l'acta

 1. L'acta de la sessió s'aprovarà en la reunió del Ple immediatament següent.
 2. Celebrada la reunió, la Secretaria General elaborarà l'acta amb el vistiplau de la Presidència i la remetrà, amb un dia almenys d'antelació a la celebració de la següent sessió, a través de mitjans electrònics, a les persones que integren el Ple, les quals podran manifestar pels mateixos mitjans la seua conformitat o objeccions al text remés.

Secció segona

De les seccions permanents i les comissions

Article 69. Les seccions permanents

 1. El Consell Jurídic Consultiu comptarà amb cinc seccions permanents, cadascuna d'aquestes presidides per una consellera o un conseller per elecció i integrada per una o més lletrades o lletrats, la comesa dels quals serà l'elaboració dels projectes de dictamen.

  Quan la Presidència assumisca la ponència d'un assumpte formarà secció amb la lletrada o el lletrat que designe.

 2. La Presidència, amb la deliberació prèvia del Ple, aprovarà les normes de repartiment dels assumptes entre les diverses seccions.

Article 70. Les comissions

 1. Per acord del Ple podran formar-se comissions quan la naturalesa dels assumptes que s'han de dictaminar així ho aconselle.
 2. Les comissions estaran integrades per dues o més conselleres i consellers i presidides per qui designe la Presidència. D'aquestes formaran part una o més lletrades o lletrats i tindran les comeses que els encomane la Presidència

Secció tercera

De les consultes al Consell Jurídic Consultiu

Article 71. Consultes preceptives i facultatives

 1. La consulta serà preceptiva en els supòsits en què així ho exigisca la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu i en tots els casos en què una llei d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana establisca el caràcter preceptiu del dictamen del Consell d'Estat o dels òrgans consultius autonòmics equivalents. En la resta de casos, la consulta serà facultativa.

  El Consell Jurídic Consultiu publicarà periòdicament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació de les disposicions que preceptuen el seu dictamen.

 2. Els assumptes sobre els quals haja dictaminat preceptivament el Consell Jurídic Consultiu no podran remetre's a informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat, llevat que es tracte de l'informe que la persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria proponent haja de realitzar amb caràcter previ a la submissió d'algun assumpte al Consell o al president o la presidenta de la Generalitat.
 3. No es considerarà complit el tràmit de sol·licitud de dictamen preceptiu quan la norma aprovada, la decisió adoptada o el conveni o acord de cooperació subscrit siga diferent del que ha sigut sotmès a consulta, llevat que la variació siga d'escassa entitat o derive de les pròpies observacions del dictamen emès.

Article 72. Dictàmens vinculants i no vinculants

Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu no seran vinculants llevat que les lleis o altres normes amb rang de llei disposen el contrari.

Article 73. Competència i procediment per a la petició de dictamen

 1. El Consell Jurídic Consultiu emetrà un dictamen en tots els assumptes que amb caràcter preceptiu sotmeten a la seua consulta el president o la presidenta de la Generalitat, el Consell de la Generalitat o la consellera o el conseller competent.
 2. Quan el Consell Jurídic Consultiu ho estime oportú, per tindre notícia d'alguna novetat que afecte l'interès comú de la Generalitat en els seus béns o drets, es dirigirà al president o la presidenta de la Generalitat, donant compte d'aquesta a fi que, si ho estima pertinent, sol·licite dictamen directament o a través de la consellera o el conseller competent per raó de la matèria.
 3. Les administracions locals, les universitats públiques i les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en els casos en què aquest fóra preceptiu d'acord amb les disposicions legals.
 4. El Consell Jurídic Consultiu també emetrà dictamen en tots aquells assumptes que amb caràcter facultatiu li siguen sotmesos a consulta pel president o la presidenta de la Generalitat, pel Consell, la consellera o el conseller competent i per les Corts.
 5. En el cas de les consultes facultatives que es formulen a proposta de les Corts s'atendrà el que disposa l'article 11 de la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu.
 6. Les corporacions locals, les universitats públiques i les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana, podran formular, degudament raonades, consultes facultatives, per mitjà de la consellera o el conseller competent per raó de la matèria objecte del dictamen, qui decidirà si n'és pertinent la remissió al Consell Jurídic Consultiu.

Article 74. Petició del dictamen i esmena d'expedients incomplets

 1. Les consultes al Consell Jurídic Consultiu hauran de ser cursades mitjançant un ofici de petició de dictamen, signat per qui ostente la representació legal de l'administració pública, universitat pública o corporació de dret públic consultant.
 2. En el cas que la consulta fóra preceptiva, a la petició signada haurà d'adjuntar-se el corresponent projecte normatiu, proposta d'acord o de resolució, esborrany de recurs d'inconstitucionalitat o de conflicte constitucional de competències o de conflicte en defensa de l'autonomia local, o projecte de conveni o acord de cooperació a celebrar amb altres comunitats autònomes, segons siga procedent.

  Així mateix, haurà d'adjuntar-se una còpia autèntica de l'expedient tramitat, complet i foliat, acompanyat amb un índex dels documents que continga.

 3. La consulta preceptiva haurà de formular-se amb caràcter previ a l'aprovació de la norma, a l'adopció de l'acte administratiu, o a la subscripció del conveni o acord de cooperació amb altres comunitats autònomes, segons corresponga.

  Si la causa de la preceptivitat del dictamen és la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat o d'un conflicte constitucional de competències per la Generalitat davant el Tribunal Constitucional, o del plantejament davant el mateix tribunal d'un conflicte en defensa de l'autonomia local, o de la resolució d'un conflicte d'atribucions entre diferents departaments del Consell de la Generalitat, la petició del dictamen haurà de realitzar-se amb caràcter previ a la interposició del recurs, al plantejament del conflicte constitucional, o a la resolució del conflicte d'atribucions, segons siga el cas.

 4. Si la consulta fóra de caràcter facultatiu, a la petició signada de dictamen per l'autoritat consultant i, si escau, a l'autorització de la consulta per la consellera o el conseller competent per raó de la matèria, s'hauran d'adjuntar els antecedents que foren necessaris per a l'emissió del dictamen.
 5. El Consell Jurídic Consultiu podrà sol·licitar de l'autoritat consultant que es complete l'expedient que li ha sigut remés amb els antecedents i informes que estime necessaris per a poder emetre adequadament el seu dictamen, i en aquest cas quedarà en suspens l'emissió del dictamen d'acord amb el que indica l'article 76.2 d'aquest reglament.

Article 75. Informe davant el Consell Jurídic Consultiu

El Consell Jurídic Consultiu pot convidar a informar davant ell, per escrit o oralment, els organismes o persones que tinguen competència tècnica notòria en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.

Secció quarta

Dels dictàmens del Consell Jurídic Consultiu

Article 76. Termini per a l'emissió del dictamen

 1. Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu han de ser emesos en un termini màxim d'un mes comptador des de la recepció de la petició del dictamen, en la forma i amb la documentació a la qual es refereix l'article 74 d'aquest reglament.

  Quan en l'escrit de remissió dels expedients es faça constar la urgència del dictamen i es motive aquesta, el termini màxim per a la seua emissió serà de deu dies hàbils.

 2. En el supòsit previst en l'article 15.1 de la Llei del Consell Jurídic Consultiu i 74.5 d'aquest reglament, el termini per a l'emissió del dictamen quedarà en suspens fins a la recepció dels documents sol·licitats.
 3. Durant els períodes de vacances s'establiran pel Ple del Consell Jurídic Consultiu els torns que garantisquen el despatx normal dels expedients sotmesos a consulta.

Article 77. Contingut dels dictàmens del Consell Jurídic Consultiu

 1. En els dictàmens s'exposaran separadament els antecedents de fet, les consideracions de dret i la conclusió o conclusions, que en casos justificats podran formular-se de manera alternativa o condicional. Aquestes conclusions aniran sempre precedides de la frase: «El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és del parer...»
 2. La forma dels dictàmens descrita en el número anterior no serà necessària quan la consulta sol·licitada tinga per finalitat que el Consell Jurídic Consultiu propose noves formes possibles d'actuació administrativa, l'elaboració o reforma, sense actuacions prèvies, d'avantprojectes de disposicions generals, o quan les alternatives o condicions possibles siguen múltiples.
 3. En els dictàmens sobre projectes normatius es podran formular observacions i suggeriments de diferent entitat, com també adjuntar al dictamen un nou text, en el qual figure íntegrament redactat el que al seu judici haja d'aprovar-se.

  Les observacions essencials són l'objecció del Consell Jurídic Consultiu a aquells preceptes d'un projecte normatiu que pogueren comprometre la plena observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

  La inobservança de les observacions essencials comportarà que la resolució que s'adopte haja de seguir la fórmula «Oït el Consell Jurídic Consultiu».

 4. Quan el Consell Jurídic Consultiu aprecie la necessitat de prevenció, correcció disciplinària, incoació o esbrinament de responsabilitats d'empleats públics, ho farà constar mitjançant la fórmula «acordada», en forma separada del cos del dictamen, que no es publicarà, i es dictarà en aquest cas la resolució «conforme amb», o «oït» el Consell Jurídic Consultiu «i allò acordat», i se seguiran llavors les actuacions corresponents.

Secció cinquena

D'altres decisions del Consell Jurídic Consultiu

Article 78. Mocions

El Consell Jurídic Consultiu, a iniciativa del Ple, podrà formular mocions que s'elevaran al Consell.

Aquestes mocions tindran per objecte elevar les propostes que el Consell Jurídic Consultiu jutge oportunes sobre qualsevol assumpte que la pràctica i experiència de les seues funcions li suggerisca. Per a la seua elaboració, la Presidència podrà constituir una comissió.

Article 79. Memòria anual

Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a les Corts una Memòria en la qual detalle la seua activitat en l'exercici anterior i que podrà recollir les observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes consultats, i els suggeriments de disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament de l'administració.

Article 80. Doctrina Legal

El Consell Jurídic Consultiu publicarà, ometent les dades personals, recopilacions de la doctrina legal assentada en els seus dictàmens i altres decisions adoptades.

TÍTOL IV

Reforma del Reglament del Consell Jurídic Consultiu

Article 81. Reforma del Reglament del Consell Jurídic Consultiu

 1. La iniciativa de reforma del reglament del Consell Jurídic Consultiu podrà ser presentada per la Presidència o per, almenys, tres membres electius del Ple. La persona que ocupe la Presidència, oït el Ple, determinarà el procediment i els terminis per a tramitar la reforma.
 2. La proposta de reforma del reglament haurà de ser aprovada per la majoria absoluta del Ple.
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques