CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TRANSPARÈNCIA

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d'accés de la ciutadania a la informació del Consell Jurídic Consultiu

TRANSPARÈNCIA

Nous criteris de publicitat dels dictàmens en el portal web d'aquesta institució, aprovats pel Ple del 21 de febrer de 2018:

  1. Els dictàmens que tinguen per objecte projectes normatius es publicaran en la secció «Últims dictàmens d'interés» del portal web una vegada que l'autoritat consultant haja aprovat la norma objecte de la consulta i, en tot cas, en el termini de 15 dies comptadors a partir de la remissió del dictamen, s'haja aprovat o no la norma.
  2. Els dictàmens sobre consultes facultatives es publicaran en el termini de 15 dies comptadors des de la remissió del dictamen a l'autoritat consultant.
  3. Els dictàmens relatius a revisió d'ofici i a resolució de contractes administratius es publicaran únicament si així ho acorda el Ple en el termini de 15 dies comptadors des de la remissió del dictamen a l'autoritat consultant.
  4. Els dictàmens sobre responsabilitat patrimonial únicament es publicaran en la col·lecció de Doctrina Legal, després de la depuració de totes aquelles circumstàncies sensibles d'acord amb el que imposa la legislació sobre protecció de dades. No obstant això, si el Ple així ho decideix, es publicaran també en la secció «Últims dictàmens d'interés» del portal web en el termini de 15 dies comptadors des de la remissió a l'autoritat consultant.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques