CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;GENERALITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GENERALITAT VALENCIANA;CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA;
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

PUBLICACIONS

Comentari a la Llei General de Subvencions i al seu reglament: Incidència en la Generalitat Valenciana

La Llei 38/2003, General de Subvencions, així com el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, que declaren bàsics molts dels seus preceptes, susciten innumerables problemes jurídics com són, entre altres, delimitar les subvencions respecte d'altres mesures administratives de foment econòmic, aclarir l'abast de les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes en este àmbit d'actuació, o les possibilitats de l'Administració de procedir, d'ofici, a declarar la invalidesa o a deixar sense eficàcia els actes adoptats en el procediment de gestió de les subvencions.

La present Monografia va dedicada especialment a comentar les referides normes de l'Estat i la seua problemàtica jurídica, i, a més, examina la situació actual de les subvencions de la Generalitat, pretenent contribuir a resoldre algunes de les qüestions jurídiques que es planteja el gestor o l'intèrpret, la qual cosa resulta especialment interessant davant de l'absència a la Comunitat Valenciana d'una regulació general intersectorial, que arreplegue les seues particularitats pròpies, i que s'adeqüe a la legislació bàsica estatal.

Presentació

El Consell Jurídic Consultiu es configura en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana com una Institució de la Generalitat de caràcter públic, amb l'essencial funció d'actuar en el món jurídic com a suprem Òrgan consultiu del Consell, de l'Administració autonòmica i de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. La seua funció consultiva es veu ampliada per la Llei de creació, Llei 10/1994, de 19 de desembre, -i el corresponent Reglament de desplegament, aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià-, a l'emissió de dictàmens en relació amb les qüestions formulades per les universitats públiques i per les altres entitats i corporacions de Dret Públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'Administració autonòmica.

No obstant això, tots els que hem tingut l'honor de pertànyer a esta Institució compartim el sentiment comú que, juntament amb la seua essencial funció consultiva, el Consell Jurídic ha d'anar més enllà, i ha de tindre un paper actiu i dinamitzador en l'orbe jurídic. El nostre repte ha de ser constituir-nos en referent de qualsevol jurista, així com de tots els que entren en contacte directe amb les normes o tenen especial interés en el seu coneixement (professionals del Dret, alumnes de disciplines jurídiques, organitzacions representatives d'interessos implicats en les normes, subjectes de l'acció normativa, promovent totes les iniciatives que estiguen al nostre abast per a procurar l'acostament del Dret a la societat.

Des d'esta profunda convicció del rellevant paper que correspon assumir a la Institució en l'òrbita jurídica, regularment s'han vingut celebrant en la nostra seu jornades, taules redones, conferències o altres tipus d'esdeveniments per a l'anàlisi de normes o temes jurídics d'actualitat relacionats amb la funció consultiva, donant pas a la recíproca col·laboració, al debat i a l'intercanvi d'opinions jurídiques.

Igualment es du a terme una important labor en l'àmbit editorial, com ho acredita la publicació amb una periodicitat anual de la Recopilació de la Doctrina Legal, amb l'objectiu de difondre els nostres dictàmens, així com, amb la inestimable col·laboració de la resta de Consells Consultius, la publicació amb una periodicitat semestral de la Revista Española de la Función Consultiva, amb important valor de consulta i suport quant a aspectes relacionats amb les matèries en què els òrgans consultius tenen atribucions, i que compta amb sis seccions: Estudis, Dictàmens, Jurisprudència, Legislació, Novetats bibliogràfiques i Informació institucional.

Així mateix s'inclouen entre les publicacions d'esta Institució el Codi de la Funció Consultiva, els Comentaris a la Constitució Europea, o els estudis o suggeriments que s'inclouen en la Memòria anual d'activitats d'este Consell Jurídic.

La posada en marxa d'estes tasques posa de manifest l'entusiasme i la il·lusió, però també l'entrega, amb què el personal de la Institució aborda estos desafiaments.

Encara que la travessia està mampresa, hem de continuar proveint la nostra nau perquè mantinga el seu tenaç rumb cap al canviant horitzó jurídic. Com una ferramenta més per a intentar aconseguir el destí traçat, es pretén posar en marxa una sèrie de Monografies que, auspiciades pel Consell Jurídic i, amb una certa regularitat, s'ocupen de l'anàlisi de normes específiques o de temes monogràfics, per a aprofundir en el seu coneixement o, simplement, per a reflexionar i prendre consciència dels problemes jurídics que susciten i de les seues possibles solucions, perquè com resa l'aforisme llatí "scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem", és a dir, l'enteniment de les lleis no consistix simplement a conéixer-ne les paraules, sinó el sentit propi i la imperativitat.

El treball monogràfic amb què s'inicia esta col·lecció va destinat a l'anàlisi de la subvenció pública, figura esta que, a pesar de la seua importància quantitativa en el gasto públic, no ha tingut una regulació sistemàtica fins a època recent. La irrupció de la Llei 38/2003, General de Subvencions, així com del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, en el qual es declaren com bàsics alguns dels seus preceptes, posa sobre la taula innumerables problemes jurídics com són el propi concepte de subvenció i la seua diferència amb la resta de mesures de foment administratiu, la seua naturalesa jurídica, la difícil delimitació de les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes en l'àmbit subvencional -com ha posat de manifest el plantejament d'alguns conflictes constitucionals de competències per la nostra Comunitat Autònoma-, els límits a la celebració de convenis de col·laboració, les possibilitats de revocar o modificar les convocatòries ja publicades, etc.

En la Generalitat Valenciana hi ha un gran nombre de normes sectorials que contenen referències a les subvencions, però potser es troba a faltar una regulació intersectorial adequada a la legislació bàsica estatal en la que queden arreplegades les particularitats de la nostra Comunitat Autònoma en este terreny, ja que continuen aplicant-se els concisos preceptes 45 a 47 bis del Text Refós de la seua Llei d'Hisenda Pública, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, i alguna que altra norma reglamentària, per la qual cosa resulta interessant tant la posada en relació dels preceptes autonòmics amb els preceptes estatals, com l'anàlisi crítica del seu contingut.

D'altra banda, esta Monografia pot servir com a ferramenta de treball per al personal de les administracions públiques valencianes, així com per a les entitats del seu sector públic, per al personal de les universitats valencianes, i en general per a totes les persones que precisen o pretenguen conéixer la normativa aplicable en el terreny de les subvencions, en la mesura que suposa un important esforç de recopilació de la doctrina i la jurisprudència existents sobre estes qüestions. En especial, per a l'estudiós del Dret Administratiu l'obra presenta un valor afegit a l'analitzar els diferents i variats procediments que s'interrelacionen en l'àmbit subvencional, com ara són els d'elaboració de les bases reguladores, d'aprovació de les convocatòries, de selecció de les entitats col·laboradores, d'atorgament de les subvencions, de control i justificació de les activitats compromeses, de reintegrament de les subvencions indegudament percebudes o, inclús, del procediment sancionador.

L'autor de l'obra és Pablo Collado Beneyto, Advocat de la Generalitat i actualment Cap del Servici de Coordinació i Documentació del Consell Jurídic Consultiu, on presta una eficaç col·laboració que posa de manifest els seus amplis coneixements jurídics i la seua qualitat professional i humana. Per això, ens congratulem que siga amb esta monografia amb què s'inicie una col·lecció d'estudis que contribuïsca de manera fructífera a la investigació i difusió del coneixement jurídic.

Només em resta agrair la col·laboració de Tirant lo Blanch editorial valenciana d'indubtable prestigi, amb el desig que la relació iniciada fa ja anys continue en els venidors.

Vicente Garrido Mayol

President del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana

Sumari

Dades de l'obra

Data publicació (1ª edició): novembre de 2009
Autor: Pablo Javier Collado Beneyto. Col·labora Vicente Talens Rubio
Coedició Consell Jurídic Consultiu-Tirant lo Blanch
734 pàgines
Castellà
ISBN: 978-84-9876-670-7
Dipòsit Legal: V-3861-2009

On adquirir-lo

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València      consultiu_net@gva.es      963131200      963869679      @CJCCV

Palau de Santa BàrbaraPalaus Transparents

Mapa Web    Política de privacitat    Accessibilitat    Notes tècniques